Translation of "discuss opportunities" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We will have several opportunities to discuss this matter further.
Több alkalmunk is lesz még arra, hogy folytassuk az ügy megvitatását.
Therefore, we will have ample opportunities to discuss the external issues during next year.
Ezért elegendő lehetőségünk nyílik majd arra, hogy a jövő év folyamán megvitassuk a külpolitikai ügyeket.
I am sure we will have other opportunities to discuss these important issues in depth.
Hiszem, hogy lesz még módunk e fontos kérdéseket mélyebben is megvitatni.
discuss and undertake actions that may facilitate trade, investment and business opportunities between the Parties and
102. cikk
discuss and undertake actions that may facilitate trade, investment and business opportunities between the Parties and
A bizottság feladatai elsősorban a következők
discuss and undertake any measures which may promote trade, investment and business opportunities between the Parties
biztosítja a megállapodás hatálya alá tartozó fejlesztési együttműködési rendelkezések alkalmazását
When we discuss private equity, we are talking about the opportunities for SMEs to grow and to develop.
Amikor a magántőke alapokról beszélünk, a kkv k növekedési és fejlődési lehetőségeiről beszélünk.
The European Union Russian Federation Summit next month will provide one of the many opportunities to discuss this matter in future.
A jövő hónapban az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti csúcstalálkozó számos alkalom közül az egyik lesz arra, hogy a jövőben megvitassuk ezt a kérdést.
President of the European Commission. Mr President, over the past few years, we have had many opportunities to discuss together the importance of partnership.
az Európai Bizottság elnöke. Elnök úr, az elmúlt néhány év során számos alkalmunk volt a partneri kapcsolatok jelentőségének megvitatására.
I see that time is running out, but I do hope we shall have more opportunities to discuss this or that issue more thoroughly.
Látom, hogy fogy az időm, de remélem, hogy lesz még lehetőségünk alaposabban is átbeszélni ezt, vagy más témákat.
We will undoubtedly have many opportunities to discuss the issue of transport with you in the future, and I very much look forward to that.
Kétségtelenül sok alkalmunk lesz a szállítás kérdésének megvitatására önnel a jövőben, és én már előre örülök ennek.
Let's discuss it.
Vitassuk meg!
We'll discuss this.
Majd ott megbeszéljük.
Nobody can discuss...
Veled nem lehet vitatkozni...
Let's discuss this...
Mondjunk ki mindent ami kikívánkozik.
Your reports above all testify to your interest in these matters, and I know that we will have other opportunities to discuss them again in the future.
Jelentéseik mindenekelőtt azt mutatják, hogy milyen fontosnak tartják ezeket a témákat, és tudom, hogy máskor is lesz még alkalmunk megvitatni őket.
In a series of up to 10 workshops, they discuss their wishes and dreams relating tohousing issues and systematically catalogue the problems and opportunities that exist intheir neighbourhood.
A konzultációknak nem feltétlenül kell meghatározott bevándorlói testületekben zajlaniuk.
I hope these points are convincing and that the upcoming events, especially the next conference on SSGI and poverty, will provide ample opportunities to discuss how to proceed.
Bízom benne, hogy ezek az észrevételek meggyőzőek, és hogy az elkövetkező események, különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokról és a szegénységről szóló következő konferencia bőséges lehetőségeket kínál majd a következő lépésekkel kapcsolatos egyeztetésre.
If we do not discuss facts then we will have to discuss rumours.
Ha nem beszéljük meg a tényeket, akkor pletykákat kell megbeszélnünk.
Discuss and give examples.
Vitatkozz és hozz fel példákat.
We'll discuss it later.
Később megbeszéljük.
We'll discuss that later.
Ezt majd később megbeszéljük.
We should discuss that.
Ezt meg kellene beszélnünk.
Let's discuss it now.
Beszéljük meg most.
Let's not discuss this.
Erről ne essék szó.
You'll discuss it now!
Beszéljük meg most!
We'll discuss it tomorrow
Holnap megbeszéljük.
Let's discuss something else.
Beszéljünk valami másról!
There's nothing to discuss.
Nincs mit megvitatni rajta.
There's plenty to discuss.
Erről sokat vitatkozhatnánk.
I couldn't discuss him.
Beszélni sem tudtam vele.
We'll discuss it later.
Majd később!
We didn't discuss it.
Csakugyan? Ő nem akarja feleségül venni Fannyt?
We won't discuss it.
Nem vitatom.
We'll discuss it later.
Majd késobb.
Be sure to discuss
Az első havi vérvizsgálat dátuma _________________________________ A májműködés havi ellenőrzésének ütemezése
We will discuss that.
Majd megbeszéljük.
Let us discuss it.
Vitassuk meg.
Thus partners discuss everything.
A partnerek mindent megbeszélnek egymás között.
I think it is worthwhile, when we discuss the WTO, also to underline the fact that globalisation and free trade have given millions and millions of people new opportunities.
Úgy gondolom, hogy a WTO ügyének megvitatásakor érdemes kiemelni azt a tényt, hogy a globalizáció és a szabad kereskedelem több millió ember számára adott új lehetőségeket.
I also think it is crucial to find opportunities to discuss these issues with this House with Parliament both before and after the Commission presents its outline for Europe 2020.
Ezenkívül úgy gondolom, döntő fontosságú, hogy alkalmat találjunk arra, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk a tisztelt Házzal, a Parlamenttel azt megelőzően és azt követően is, hogy a Bizottság előterjeszti az Európa 2020 stratégiára vonatkozó tervezetét.
OPPORTUNITIES
LEHETŐSÉGEK
We will discuss that later.
Ezt majd később megbeszéljük.
I'd rather discuss this later.
Ezt inkább később beszélném meg.
There's a lot to discuss.
Sok mindent kell megbeszélni.

 

Related searches: Discuss Opportunities - To Discuss Possible Opportunities - Discuss Business Opportunities - Discuss New Opportunities - Opportunities To Discuss - To Discuss Specific Opportunities - Discuss About The Opportunities - Discuss Opportunities For Partnership - To Discuss Further Opportunities. - To Discuss Partnership Opportunities. -