Translation of "distinguished scholar" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Distinguished - translation : Distinguished scholar - translation : Scholar - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm no scholar.
Nem vagyok tanár.
Well, the scholar.
lttjön a tudÓs.
He's a wonderful scholar.
Ő egy csodálatos tudós.
Tom is a scholar.
Tom tudós.
I'm a romance scholar.
Romantikus vagyok.
Everybody loved the simple scholar.
Mindenki imádta az egyszerű tudóst.
I'm just a solitary scholar.
Én mindössze egy magányos tudós vagyok!
Quite a scholar, I see.
Egy ÁBCs könyv, úgy nézem.
Our son is a scholar.
A fiúnk tudÓs ember.
But Huw is a scholar.
De Huw tanult gyerek.
He will be a wonderful scholar.
Ő csodálatos tudós lesz.
She is a scholar and poet.
Ő tudós és költő.
You're a gentleman and a scholar.
Ön úriember és tudós.
It's just like a dignified scholar.
Tiszteletre méltó műhely darabjának tűnik.
Distinguished.
Inkább előkelő lettél.
Even the greatest scholar can't solve that.
Még a legnagyobb tudósok sem tudják ezt megoldani.
The boy talks like a great scholar.
A fiú úgy beszél, mint egy nagy tudós.
He is what we call a scholar.
Ő az, amit mi tudósnak nevezünk.
A Chinese scholar would understand 20,000 characters.
Egy kínai tudós körülbelül 20 000 jelet ismerhet.
Very distinguished!
Milyen előkelőek!
St. John is an accomplished and profound scholar.
Kész tudós.
You're a gentleman and a scholar, my friend.
Ön úriember és tudós, barátom.
He is a scholar and a musician simultaneously.
Ő egyszerre tudós és zenész.
A scholar shouldn't carelessly drop to one's knees.
Egy tudósnak nem szabad meggondolatlanul térdre ereszkednie, igaz?
Thou art a scholar speak to it, Horatio.
Te tudsz latinul szólítsd meg Horatio.
Our distinguished guest
Kitüntetett vendégünk
James Legge, Missionary and Scholar , London Religious Tract Society.
James Legge, Missionary and Scholar , London Religious Tract Society.
A great scholar is not necessarily a good teacher.
Egy nagy tudós nem szükségszerűen jó tanár is.
Mr Johnson is not a scholar but a poet.
Mr. Johnson nem tudós, hanem költő.
A scholar made an excellent speech about human rights.
Egy tudós kitűnő beszédet mondott az emberi jogokról.
Brown is not so much a writer as a scholar.
Brown nem annyira író, mint inkább tudós.
And he's reworking a Confucian art tradition of scholar stones.
És ő újraértelmez egy konfuciánus művészi tradíciót, a tanuló köveket.
He's a good host and a good scholar, eh, Count?
Ő egy jó gép és egy jó tudós, ugye, gróf?
A gentle, virtuous scholar like you is calling on me?
Egy szelíd, erényes tudós, mint maga, engem szólít?
He's a good host and a good scholar, eh, Count?
Ő egy kitűnő házigazda és egy nagyszerű tudós, igaz, gróf úr?
And they expect me to make a scholar of it.
És elvárják tőlem, hogy tudÓst faragjak belőle.
Distinguished Economist Award , 2001
Kiváló közgazdász díj ( 2001 )
We're calling distinguished company.
Mi vagyunk az előkelő század.
You look very distinguished.
Előkelőek vagytok.
A distinguished visitor, gentlemen.
Különleges vendég, uraim.
Scholarships and honours Fulbright Scholar ( Columbia University , New York , 1982 1985 )
Ösztöndíjak , elismerések Fulbright ösztöndíj ( Columbia Egyetem , New York , 1982 1985 )
Hans Frankel, Teacher and Scholar , T'ang Studies 13 (1995) 1 5.
Hans Frankel, Teacher and Scholar , T'ang Studies 13 (1995) 1 5.
Mr Baker is not so much a teacher as a scholar.
Baker urat inkább nevezném tudósnak, mint tanárnak.
Mr Baker is not so much a scholar as a writer.
Baker úr jobb írónak, mint tudósnak.
Two situations can be distinguished.
Két helyzet különíthető el.

 

Related searches: Distinguished Scholar - Scholar - Visiting Scholar - Research Scholar - Literary Scholar - Senior Scholar - Fulbright Scholar - Scholar Education - Media Scholar - Religious Scholar -