Translation of "entire economies" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Entire - translation : Entire economies - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Without the euro, in this financial crisis we would probably not have been spared speculation that would have gone against entire national economies in Europe.
Az euro nélkül a spekuláció valószínűleg nem kímélt volna meg minket, amely nemzetgazdaságok egészét megtámadta volna Európában.
Flexibility to distribute EU and national funding shares over the entire programming period will give national economies immediate cash flow to help cope with budget restrictions
Azáltal, hogy az egész programozási időszakban rugalmasan osztjuk meg az uniós és nemzeti finanszírozás arányát, azonnali cash flow t bocsátunk a nemzetgazdaságok rendelkezésére, hogy segítsünk megbirkózni a költségvetési megszorításokkal.
This then results in a growing number of risks that may potentially harm not just supplier and consumer groups but also the economies of entire nations.
Ez pedig egyre több kockázatot eredményez, amelyek esetlegesen nem csak a szállítói és fogyasztói csoportokat, hanem teljes nemzetek gazdaságát is veszélyeztethetik.
Economies collapse.
Összeomlik a gazdaság.
World economies
A világ nemetgazdaságai
provincial economies.
Corporations Act,R.S.N.L 1990, c.
Economies, Societes, civilisations .
Economies, Societes, civilisations .
Supporting local economies.
Támogatja a helyi gazdaságot.
First, it affected developed economies, then it spread to developing and emerging economies.
Először a fejlett gazdaságokat érintette, majd kiterjedt a fejlődő és a feltörekvő gazdaságokra is.
The Gibraltar and United Kingdom economies are two entirely distinct and separate economies.
Gibraltár és az Egyesült Királyság gazdaságai két teljesen elkülönülő és külön gazdaság.
Entire Week
Egész héten
Entire Image
Az egész kép
Entire Image
A kép átméretezése
Entire Page
egész oldal
Economies run on ideas.
A gazdaságokat az ötletek hajtják.
W O developed economies faced with competition from emerging economies in a globalised world.
Ez mind az egyén, mind a társadalom számára előnyös.
There are Member States hosting mother company economies and Member States with economies of subsidiaries.
Egyes tagállamokban jellemzően anyavállalat gazdaságok, másokban jellemzően leányvállalat gazdaságok vannak.
Fill entire selection
A teljes kijelölés feltöltése
Search entire sheet
A keresett szöveg
Use entire content.
Az injekciós üveg teljes tartalma felhasználandó.
the entire palace.
az egész palotát.
The entire project?
Az egész kutatáson?
The entire country
Az egész ország
Economies don't run on energy.
A gazdaságokat az energia hajtja.
Economies of scale in distribution .
Méretgazdaságosság a forgalmazásban .
(1) industrialised and emerging economies
(1) az iparilag fejlett és a feltörekvő gazdaságokra
and industrialised and emerging economies
...az iparilag fejlett és a feltörekvő gazdaságok viszonylatában
Both were once thriving economies.
Korábban mindkét országban virágzott a gazdaság.
Lured only by the prospect of short term profit, they orchestrated the breakdown and sale of entire companies, disrupting national economies and toying with monetary markets, in total disregard for transparency and rules.
Miközben pusztán a gyors nyereség vágya vezérelte ezeket fütyülve az átláthatóságra és a szabályokra közreműködtek teljes vállalatok lepusztításában és eladásában, a nemzetgazdaságok szétzilálásában, és eközben csak játszadoztak a monetáris piacokkal.
Capture the entire screen
A teljes képernyő felvétele
Apply to Entire Site
Érvényes legyen az egész site ra
Fully Rescan Entire Collection
A gyűjtemény ismételt átvizsgálása
Magnify the entire desktop
Kinagyítja az egész asztaltName
Delete the entire table
Dőlt
Use the entire contents.
Az injekciós üveg teljes tartalmát fel kell használni.

 

Related searches: Entire Economies - Economies Of Scale - Economies Of Scope - Emerging Economies - Advanced Economies - Scale Economies - Developed Economies - Developing Economies - Transition Economies - Major Economies -