Translation of "far far too long" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Long - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This has taken far too long!
Ez túl sokáig tartott!
I've been away for far too long.
Sokрig tрvol voltam.
We have already waited far too long.
Már eddig is túl sokáig vártunk rá.
Far too many people still have to wait far too long for a verdict on their cases.
Túl sokaknak kell túl hosszú időt várni az ügyükben hozott ítéletekre.
Nothing has been done for far too long!
Túl sokáig semmi sem történt.
Two years is really far too long to wait.
Két év nagyon hosszú várakozási idő.
Rico got far too far.
Rico elöre jutott túlzottan is.
The answer is far too little, far too timidly.
A válasz az, hogy túl keveset, túl bátortalanul.
3.7.3 The proposed seven day deadline is far too long.
3.7.3 A 7 napos határidő ugyanis túlzottan hosszú.
Too far.
De túl messze van.
It's too far.
Túl messze van.
Far too strong.
Túlságosan erős.
Oh, too far.
Túl messzire!
You're too far.
Túl mesze van.
It's too far!
Túl messzi van.
I've already put my own work aside far too long for you.
Túl sokáig tettem félre a dolgaim miattad.
We went too far.
Túl messzire mentünk.
You're going too far.
Túl sokat engedsz meg magadnak!
You're going too far.
Átlépsz egy bizonyos határt.
Go far away, too.
Menjenek jó messzire.
You went too far.
Túl messzire mentél.
Tom went too far.
Túl messzire ment Tomi.
It's far too hot!
Ez nagyon meleg!
I came too far.
Túlmentem!
He's far too sophisticated.
Ő túl bonyolult.
You go too far.
Túl messzire megy.
It's much too far.
Túl messze van.
Much too far, sometimes.
Néha túlzásba is viszem.
Still too far back.
Még mindig túlságosan távol.
He's far too ill.
Túlságosan beteg.
You go too far.
Túl messzire megy...
That's far too cruel.
Az túl kegyetlen.
We're too far away.
Ahhoz túl messze vagyunk.
You're going too far!
Túl messzire megy!
That's going too far.
Túl sokat enged meg magának.
That's going too far.
Túl messzire ment.
The Commission has stood by and watched this development for far too long.
A Bizottság túl sokáig csak állt és nézte az idevezető fejleményeket.
The Commission has put its hopes in self regulation for far too long.
A Bizottság túl sokáig reménykedett az önszabályozásban.
The fight for equal rights has already been burdened by far too many fine words for far too long, and these have been joined by several more.
Az egyenlő jogokért folyó küzdelmet túlságosan hosszú ideje a sokszor elmondott szép szavak nehezítik, és azóta még több szép szó hangzott el.
Defining food production as a public good goes far too far.
Az élelmiszertermelés közjószágnak való tekintése egyértelműen túl messzire megy.
And for far too long, we have underestimated ourselves and been undervalued by others.
És túlságosan sokáig alábecsültük magunkat, és mások is alulértékeltek minket.
The procedure for creating a specific crisis fund would have been far too long.
Egy külön válságalap létrehozására irányuló eljárás hosszadalmas lett volna.
Our rules for internal governance go a very long way too far, in fact.
A belső irányításra vonatkozó szabályaink nagyon messzire elmennek, valójában túl messzire.
Tom is too far away.
Tom túl messze van.
Don't go too far away.
Ne menj el túl messzire!

 

Related searches: Far Far Too Long - Too Low For Too Long - Too Far Too Fast - Far Too Long - For Far Too Long - That's Far Too Long To Wait - After Far Too Long - Takes Far Too Long - Back For Far Too Long - On Far Too Long -