Translation of "far more powerful" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Far more powerful - translation : More - translation : Powerful - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

And the main reason it hasn't worked is the Internet has turned out to be far more popular and far more powerful than anyone imagined.
És a legfőbb oka annak, hogy miért nem működött, az az, hogy az internet sokkal népszerűbbé és erőteljesebbé vált, mint azt bárki is elképzelte.
Should it become unavoidable, I think I have weapons... that are far more powerful than any political machine.
Ha arra kerül a sor, vannak fegyvereim, amelyek sokkal hatásosabbak a politikai befolyásnál.
I feel more powerful now.
Sokkal erősebbnek érzem most magam.
Gravity is more powerful where there's more stuff.
A gravitáció erősebb ahol több anyag van.
There's nothing more powerful than brandy.
Nincs hatásosabb a konyaknál.
Does that mean a more powerful state?
Még nagyobb államot jelent ez?
It's probably more powerful than marriage vows.
Talán erősebb a házastársi eskünél.
The doctor is more powerful than you.
A doktor erősebb nála.
That's a much more meaningful combination, a more powerful combination.
Ez egy sokkal tartalmasabb, erősebb kombináció.
So when you feel powerful, you're more likely to do this, but it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful.
Amikor érzed, hogy van hatalmad, nagyobb valószínűséggel csinálsz így, ám az is lehetséges, hogy amikor csak tetteted, hogy hatalmas vagy, akkor is nagyobb valószínűséggel fogod magad úgy is érezni!
The game became more powerful than the goal.
A játék hatékonyabbá vált, mint azt szerették volna.
Drupal 7 easier and more powerful than ever.
Drupal 7 könnyedebb és erőteljesebb mint valaha.
Today, the European Commission has a different and more powerful role it has a Minister for Foreign Affairs and a more powerful Parliament.
Ma az Európai Bizottság szerepe más, erősebb saját külügyminisztere és bővített jogkörrel rendelkező Parlamentje van.
But something much, much more powerful is happening now.
De valami sokkal sokkal hatalmasabb dolog történik.
We're finding it 11 times more powerful than email.
Azt tapasztaltuk, hogy ez 11 szer hatékonyabb az e mail küldésnél.
This Parliament has become more powerful over the years.
Parlamentünk az évek múltával egyre komolyabb erőt képvisel.
So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic.
Nos, a hatalommal bírók hajlamosak arra nem meglepő módon , hogy asszertívebbek, magabiztosabbak és optimistábbak legyenek.
But the heart has been know by many generations to be far more powerful that the brain, and produces a magnetic field that is five thousand times more than the brain.
A szívről generációk óta tudjuk, hogy sokkal nagyobb a befolyása, mint az agynak, és az agy mágneses terénél ötezerszer nagyobb mágneses teret hoz létre.
And eye meat is something different, something more fibrous, something more powerful, perhaps.
A hús valami nagyon különböző dolog lehetne, sokkalta rostosabb, és erősebb, talán.
A discovery more powerful than anything man had yet conceived.
A felfedezés az erősebb, nagyobb teljesítményű, mint a belátható
Some things are larger and more powerful than we ourselves.
Van, ami nagyobb erősebb nálunk.
It used to be the case that if my tribe was more powerful than their tribe, I was safe if my country was more powerful than their country, I was safe my alliance, like NATO, was more powerful than their alliance, I was safe.
Régen úgy működött, ha az én törzsem erősebb volt más törzseknél, biztonságban voltam ha az én országom erősebb volt, mint más országok, biztonságban voltam az én szövetségem, mint a NATO, hatalmasabb volt más szövetségeknél, biztonságban voltam.
Far more interesting stuff.
Ez sokkal érdekesebb dolog.
And far more important.
De sokkal fontosabb.
The more optimized and powerful our technology and methods become the more that number decreases.
Minél optimalizáltabbá és erőteljesebbé válnak technológiáink és módszereink, annál jobban csökken ez a szám.
So as you go further away from the Sun, this becomes more and more powerful.
Tehát ahogy távolodunk a Naptól, ez egyre erősebb és erősebb lesz.
Nothing is more powerful than an idea whose time has come.
Semmi sem hatalmasabb egy ötletnél, melynek eljött az ideje.
We have the ability to do more powerful things with them.
Megvan a lehetőségünk, hogy erőteljesebb dolgokat tegyünk a számítógépekkel.
It'll be millions of times more powerful than it is today.
Milliószor erőteljesebb lesz, mint manapság.
It is more powerful than the President, Congress or the courts.
Nagyobb a hatalma, mint az elnöknek, a Kongresszusnak és a bíróságoknak.
This is from A Force More Powerful. It's a little screenshot.
Ez a kép a Az erő hatásosabb című játékból való.
From the great and powerful one should expect more, not less.
A nagyoktól és erősektől többet kell elvárni, nem kevesebbet.
I've discovered an element a thousand times more powerful than radium.
Felfedeztem egy elemet, ami ezerszer erősebb, mint a rádium.
We'll have completed the reverse engineering of the human brain, 1,000 dollars of computing will be far more powerful than the human brain in terms of basic raw capacity.
Eddigre befejeztük a visszafejtését az emberi agy működésének 1000 dollár számítási kapacitás sokkal erősebb lesz mint az emberi agyé nyers kapacitás értelemben.
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Mobiltelefonjaink teljesítménye nagyobb, mint a teljes Apolló űrgépezet.
Nothing is more powerful than an idea whose time has come now
Semmi sem hatalmasabb mint egy ötlet aminek most jött el az ideje.
Nothing is more powerful than an idea whose time has come now
Semmi sem hatalmasabb mint egy ötlet aminek eljött az ideje most.
It will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Hatalmasabb lesz gazdaságában, jólétében és a kölcsönös együttműködésben.
Another cheer, far more vehement.
Újabb és még hevesebb éljenzés.
Well, far more than Pothinos.
Hát, sokkal inkább, mint Pothinos.
(RO) I firmly believe that Europe 2020 will create a more economically powerful and more innovative Europe.
(RO) Szilárdan hiszem, hogy az Európa 2020 egy gazdaságilag nagyobb hatalommal bíró, innovatívabb Európát fog létrehozni.
UN sanctions are far stronger and can be far more effective.
Az ENSZ szankciók sokkal erőteljesebbek, és sokkal hatékonyabbak lehetnek.
This is therefore far more serious and more widespread.
A probléma tehát súlyosabb és átfogóbb.
And we keep doing that, and build more powerful machines, accelerators for particles.
És folyamatosan ezt csináljuk, egyre erősebb gépeket építünk, részecskegyosítókat.
A child's Playstation today is more powerful than a military supercomputer from 1996.
Egy mai játékgép sokkal erősebb, mint egy katonai szuperszámítógép volt 1996 ban.

 

Related searches: Far More Powerful - Are Far More Powerful - Far More Powerful Than - Is Far Far More Important - More Powerful - Even More Powerful - Are More Powerful - Is More Powerful - Become More Powerful - More Powerful Computer -