Translation of "fixed income investments" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Tests will also be implemented that should encourage more investments in stable assets like fixed income.
Ezenkívül olyan tesztek végrehajtására is sor kerül majd, amelyek várhatóan a stabil eszközökbe (például rögzített jövedelembe) történő befektetés bővülését fogják ösztönözni.
(bb) income from other investments . .
bb)egyéb befektetésekből származó bevétel _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
(bb) income from other investments . .
bb)más befektetésekből származó bevétel _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
Investments held as fixed assets.
Befektetett pénzügyi eszközként tartott értékpapírok.
total of investments in fixed capital.
a rögzített tőkeberuházások összege.
Income from other investments and loans forming part of the fixed assets, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings.
Befektetett eszközök közé sorolt egyéb értékpapírból és adott kölcsönből származó bevételek, ebből a kapcsolt vállalkozástól kapott.
Income from other investments and loans forming part of the fixed assets, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings.
Befektetett eszközök közé sorolt egyéb értékpapírokból és adott kölcsönből származó jövedelem, ebből a kapcsolt vállalkozástól kapott.
Income from other investments and loans forming part of the fixed assets, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings.
Befektetett eszközök közé sorolt egyéb értékpapírokból és adott kölcsönből származó bevételek, ebből a kapcsolt vállalkozásoktól kapott.
Income from other investments and loans forming part of the fixed assets, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings.
Befektetett eszközök közé sorolt értékpapírokból és kölcsönökből származó bevételek, ebből a kapcsolt vállalkozásoktól kapott.
Debt securities including fixed income securities
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozású értékpapírokat
Debt securities and other fixed income securities
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb rögzített kamatozású értékpapírok
Debt securities and other fixed income securities.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb, fix kamatozású értékpapírok.
Debt securities and other fixed income securities
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb, fix kamatozású értékpapírok
Interest receivable and similar income, showing separately that arising from fixed income securities
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, külön kiemelve azokat, amelyek rögzített kamatozású értékpapírokból származnak.
Interest receivable and similar income, showing separately that arising from fixed income securities
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, külön kiemelve azokat, amelyek rögzített kamatozású értékpapírokból erednek.
Assets Item 5 Debt securities including fixed income securities
Eszközök 5. tétel Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozású értékpapírokat
The portfolio is invested in euro denominated fixed income assets .
A portfólióban euroalapú rögzített hozamú eszközök találhatók .
Debt securities and other fixed income securities issued by public administrations
Közigazgatás által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb rögzített kamatozású értékpapírok
investments in the fixed and mobile equipment needed for loading and unloading.
az átrakodáshoz szükséges rögzített és mozgatható berendezésekben eszközölt beruházások.
Tangible fixed assets Investments Loans Long term pre nancing Long term receivables
Tárgyi eszközök Beruházások Kölcsönök Hosszú lejáratú elő nanszírozás Hosszú lejáratú követelések
income from other investments, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings .................
b)más befektetésekből származó bevétel, külön jelezve a kapcsolt vállalkozásokból származó bevételt _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
income from other investments, with a separate indication of that derived from affiliated undertakings .................
b)egyéb befektetésekből származó bevétel, külön jelezve a kapcsolt vállalkozásoktól származó ilyen bevételt _BAR_ _BAR_ _BAR_ _BAR_
Third, no long term loans would any longer be granted for investments in fixed assets.
Harmadszor a továbbiakban állóeszköz beruházásra nem biztosítottak hosszú távú finanszírozást.
3. (a) Debt securities including fixed income securities held as financial fixed assets shall be shown in the balance sheet at purchase price.
(3) a) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, beleértve a befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott rögzített kamatozású értékpapírokat, a mérlegben a vételi áron kell kimutatni.
They are credited in the income and expenditure account adjustment result production of fixed assets .
Ezen összeget a bevételek és kiadások számlán az Eredménykorrekció befektetett eszközök előállítása tételénél kell jóváírni.
tangible fixed assets for investment purposes (investments in dwellings, other buildings and structures, non residential buildings).
befektetési célú tárgyi befektetett eszközök (lakásokba, egyéb épületekbe és építményekbe, nem lakás céljára szolgáló épületekbe történő befektetés).
Insured income corresponds to the last pay received by the insuree before the accident up to a maximum fixed annual income (in accordance with Section 1.3).
5. a gyógyulást szolgáló eszközök és készülékek
The insured income amounts to the last pay received by the insured person before the accident, up to a fixed maximum annual income (see Section 1.3).
A biztosítással fedezett kereset a biztosított által a balesetet megelőzően kapott utolsó bér, de csak egy meghatározott éves maximumig (az 1.3. pontnak megfelelően).
Persons in gainful employment are entitled to 80 of their average income before going into service up to a limit of a fixed annual income ceiling.
A munkanélküli ellátáson kívül munkanélküli biztosítás címén részleges munkanélküliség, a munkáltató nehézségei vagy fizetésképtelensége esetén ellátás, valamint a munkaerőpiacra vonatkozó intézkedések címén pénzügyi ellátás biztosítható.
The annual income criterion for disability pensions is 40 of previous fixed income for beneficiaries of full disability pensions and 60 for beneficiaries of partial disability pensions.
A teljes rokkantsági nyugdíj kedvezményezettjei a korábbi állandó fizetésük 40 áig terjedő jövedelmet szerezhetnek, szemben a részleges rokkantsági nyugdíj kedvezményezettjeire vonatkozó 60 kal.
(11) The selection criteria for investments to improve the processing and marketing of agricultural products should be fixed.
(11) Rögzíteni kell a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítására irányuló beruházások kiválasztási kritériumait.
All investments are valued prior to (i.e. gross of) value adjustments, and before the deduction of income from disposals.
Minden beruházást az értékbeli kiigazítások előtt (azaz bruttó módon) kell értékelni, és az elidegenítésekből származó jövedelem levonása előtt.
In this way, no further tax is paid by the investors upon distribution of income deriving from such investments.
Ennek a rendszernek köszönhetően a befektetőknek nem kell az ilyen befektetésekből származó jövedelmek kifizetésekor újabb adókat fizetniük.
CCPs provide services for several asset classes, be it cash equities, fixed income or derivatives (listed or OTC).
A KSZF ek számos eszközosztály vonatkozásában nyújtanak szolgáltatásokat, legyen szó részvényügyletekről, rögzített hozamú eszközökről vagy származtatott ügyletekről (tőzsdei vagy tőzsdén kívüli ügyletek).
Operating income loss before amortisation of fixed assets and of actuarial adjustments in the early retirement plan (EBITDA)
Vállalkozási eredmény befektetett eszközök amortizációja és a végkielégítések biztosítási statisztikai eltérései nélkül (EBITDA)
100 for the fixed assets investments and 75 for the other activities in the area referred to in (c),
100 az állóeszköz beruházások esetében, és 75 a c) pontban említett területen folytatott egyéb tevékenységek esetében,
As for the fixed investments of the two new companies, they are felt mostly in 2001 and the IP.
A két új vállalat állandó beruházásai főleg 2001 ben és a vizsgálati időszak alatt voltak érezhetők.
If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base.
Ha ilyennel rendelkezik, a jövedelem a másik államban adóköteles, de csak annyiban, amennyiben az ottani tevékenységből származik.
Agricultural workers and smallholders may claim family allowances if their annual net income does not exceed a fixed ceiling.
Különleges körülmények esetén ez a várakozási idő lerövidülhet vagy meghosszabbodhat.
Where they are separately identifiable, gains and losses on (capital) holdings are not classified as income on investments, but as changes in the value of the investments due to market price developments.
Ha külön azonosítható, a (tőke) pozíciókon realizált nyereség és veszteség nem befektetési jövedelemnek minősül, hanem a befektetés értékében a piaci árfejlemények miatt bekövetkező változásnak.
A minimum compulsory insurable income is fixed for each category of selfemployed worker, but he has the right to opt for a higher income up to the maximum insurable earnings.
A társadalombiztosítási rendszer kötelező jelleggel kiterjed minden Cipruson kereső tevékenységet folytató személyre, munkavállalóra és önálló vállalkozóra egyaránt.
Loans on a trust basis Investments related to customer gold deposits Interim distribution of ECB income on euro banknotes to NCBs
Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések . Az EKB nak az euro bankjegyekkel kapcsolatos bevételének belső felosztása a NKB k számára .
100 for fixed assets investments and 75 for other activities in the area referred to in point (c) of paragraph 1
az állóeszköz beruházások esetében 100 , az (1) bekezdés c) pontjában említett területen végzett egyéb tevékenységek esetében pedig 75
Investments and return on investments
Befektetések és a befektetések megtérülése
Better strategies are necessary for the distribution of common essentials (water, food, shelter, energy, income) and for investments in society that focus on sustainability.
Jobb stratégiákra van szükség az általános javak (víz, élelem, lakhatás, energia, jövedelem) elosztásához, továbbá a társadalom javára történő, fenntartható beruházásokhoz.

 

Related searches: Fixed Income Investments - Investments In Fixed Income - Income From Fixed Asset Investments - Rates Of Return On High-quality Fixed Income Investments - Traditional Fixed Income Investments - High Quality Fixed Income Investments - Fixed Income To Income Oriented - Investments In Alternative Investments - Investments In Fixed Assets - Investments Held As Fixed Assets -