Translation of "formation of deposits" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Formation - translation : Formation of deposits - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

formation of dust deposits,especially on horizontal or slightly inclined surfaces,and raising of dust into suspension
Porlerakódás képződése, különösen vízszintes vagy enyhén lejtős felületeken, és a por felkavarása
Deposits and loans taken this item consists of deposits transferable deposits and other deposits ( see assets ) placed with OFIs .
Betétek és felvett hitelek ez a tétel az alábbiakat foglalja magában betétek az EPK knál elhelyezett átruházható betétek és egyéb betétek ( lásd az eszközoldalt ) .
Deposits this item ( 1 ) consists of two main sub categories transferable deposits and other deposits .
Betétek Ez a tétel ( 1 ) két alkategóriát foglal magában átruházható betétek és egyéb betétek . Ebben a sorban kell kimutatni a devizaállományt is .
Other deposits All holdings in deposits other than transferable deposits .
Egyéb betétek A transzferálható betéteken kívüli minden betétállomány .
Other deposits All holdings in deposits other than transferable deposits.
Egyéb betétek A transzferálható betéteken kívüli minden betétállomány.
( b ) other deposits all holdings in deposits other than transferable deposits .
bekezdés ) b ) egyéb betétek az átruházható betéteken kívüli minden betétállomány .
formation of drops
Cseppképződés
formation of drops
Cseppképződés.
Formation of group
Csoportképzés
Formation of train
Vonatösszeállítás
Formation of antibodies.
Antitestek képződése.
acceptance of deposits
Az egyértelműség érdekében, e kötelezettségvállalásra alkalmazni kell az Európai Unió prudenciális szabályozórendszerét, beleértve az egyenértékűségi értékelést is 2
Compulsory deposits other than reserve deposits .
Kötelező betétek a tartalékok kivételével .
Gravel deposits. Gravel deposits my foot.
Kavics a csudát!
Deposits Transferable deposits and other deposits (see asset side) placed with OFIs.
Betétek Az EPK knál elhelyezett transzferálható betétek és egyéb betétek (lásd az eszközoldalt).
Deposits Transferable deposits and other deposits ( see asset side ) placed with OFIs . These deposits are generally placed by MFIs .
Ez a sor az alábbiakat foglalja magába Betétek Az EPK knál elhelyezett transzferálható betétek és egyéb betétek ( lásd az eszközoldalt ) .
fixed term deposits , deposits repayable on demand
lekötött betétek , látra szóló betétek Névérték
Deposits, instrument total, deposits held with residents and deposits held with non MFIs of total economy, NFCs and HHs
Betétek, összes instrumentum, rezidenseknél tartott betétek és a teljes gazdaság, az NPV k és a H NPISH k nem MPI knél tartott betétei
Formation
Alapítás
Formation
Az SUP létrehozása
FORMATION
ALAPÍTÁS
Avoid formation of nitrosamines
Kerüljük a A nitrózaminok képződését kerülendő
Displacement of formation fluids.
a földtani közegek folyadéktartalmának helyváltoztatásait.
Formation of political groups
A képviselőcsoportok megalakítása
Formation of Legal Entity
E JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ VALAMENNYI ÁGAZAT
Deposits
Minden devi zanem
Deposits
Betét
Deposits
Betétek
Provision of savings deposits
megtakarítások elhelyezésének biztosítása,
M3 deposits include shortterm deposits and repurchase agreements.
Az M3 betétek közé tartoznak a rövid lejáratú betétek és a visszavásárlási megállapodások.
b) formation of the contract
b) a szerződés összeállítása
Formation of a holding SE
SE holdingtársaság alapítása
Formation of a subsidiary SE
SE leányvállalat alapítása
the formation of hire prices,
bérleti díjak kialakításáról szóló,
Distance to center of formation?
A középtávolság?
3 Monitoring formation of Methaemoglobin
A methemoglobin keletkezésének monitorozása
Monitoring formation of Nitrogen Dioxide
A nitrogén dioxid keletkezésének monitorozása
the formation of hire prices
a bérleti díjak kialakításáról szóló jogszabályok
Limestone formation.
Mészkő képződmény.
One formation.
Egy raj.
Autoantibody formation
Autoantitest képződés
Autoantibody formation
159 Autoantitest képződés
Deposits rest of the world
Betétek külföld
Deposits of euro area residents
Az euroövezet rezidenseinek betétei
(acceptance of deposits) B.2.
(letét elfogadása) B.2.

 

Related searches: Demand Deposits And Term Deposits - Term Deposits And Overnight Deposits - Formation Of Deposits - Prevents Formation Of Deposits - Formation Of Mineral Deposits - Customer Deposits - Mineral Deposits - Retail Deposits - Structured Deposits - Overnight Deposits -