Translation of "is less intense" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Intense - translation : Less - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
This thermo mass thing is intense.
Oh, Istenem! Ez a thermo tömeg komoly dolog.
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
That's intense.
Ez elég heves.
As you can see, it is quite intense.
Amint látja, elég feszített.
This is this is intense material, I should warn you.
Szeretném, szeretném figyelmeztetni önöket, ez eléggé megrázó anyag.
Moreover, this brain circuit for reward is working, and you're feeling intense energy, intense focus, intense motivation and the willingness to risk it all to win life's greatest prize.
Továbbá a jutalmazásért felelős agyi kör is működik, és intenzív energiát és erőteljes fókuszt érzünk, intenzív motivációt és akaratot arra, hogy mindent kockára tegyünk hogy megnyerjük az élet legnagyobb díját.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Have you observed how intense sound is down here?
Észrevette, milyen erővel terjed itt a hang?
2.3 The crisis is far reaching, intense and protracted.
2.3 A válság mély, erős és hosszan tartó.
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
Following intense consultation an action plan is proposed in this paper.
Mélyreható konzultációt követően e dokumentum cselekvési tervre tesz ajánlatot.
This is a moment of intense grace ful play, grace play.
Ez a kegyelemteli játék egy intenzív pillanata.
Turkey is currently involved in an intense debate about internal reforms.
Törökország jelenleg erőteljes vitát folytat a belső reformokról.
My young Mr. Tyler is pretty intense, but he's quite right.
Az ifjú Mr. Tyler egészen heves de igaza van.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
Forest honey has a distinctive intense colour, subtle aromas due to the mixture of honeydew and nectars, a flavour that is intense and a taste that is slightly stringent.
Az erdei méz élénk színű, mézharmat és nektár keverékéhez kapcsolódó finom aromájú, intenzív zamatú és enyhén fanyar méz.
This is a debate that is shaping up to be constructive and undoubtedly intense.
Olyan vita ez, amely konstruktívnak, és kétségkívül hevesnek ígérkezik.
Germany points out that there is intense competition in the regional market.
Németország utal arra, hogy a regionális piacon intenzív verseny van.
They can be a bit intense.
Néha feszült a helyzet.
I believe they are intense lovers.
Ó, egy arab lány? Még mindig jobb, mint egy oroszlány.
It's become this intense industrialized zone.
A terület egy intenzíven iparosított zónává vált.
The smell of death was intense.
Tudtuk, hogy van gázunk és hogy eladták külföldre a mindenható USA nak.
Competition is intense and there is a trend for companies on the markets to concentrate.
A verseny erős, és bizonyos piaci tendenciák a vállalatok koncentrációja felé mutatnak.
You see him inaudible but in that, there is intense work going on.
Teljesen mozdulatlannak látod, de ebben intenzív munka zajlik.
4.1.5 For some policies, the Council has implemented what is known as the open method of coordination , which involves a less intense and precise form of political action than the Community method.
4.1.5 Bizonyos politikák esetében a Tanács az úgynevezett nyílt koordinációs módszert alkalmazza, amely a közösségi módszernél kevésbé intenzív és pontos politikai eljárás.
5.1.5 For some policies, the Council has implemented what is known as the open method of coordination , which involves a less intense and precise form of political action than the Community method.
5.1.5 Bizonyos politikák esetében a Tanács az úgynevezett nyílt koordinációs módszert alkalmazza, amely a közösségi módszernél kevésbé intenzív és pontos politikai eljárás.

 

Related searches: Less Less Less - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition - Is Less Intense - No Less Intense - Significantly Less Intense - Becoming Less Intense -