Translation of "less intense competition" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
There was, however, highly intense competition, albeit largely unchanged for some time.
Van azonban egy nagy, ugyanakkor régóta tartó messzemenően változatlan versenyintenzitás.
Germany points out that there is intense competition in the regional market.
Németország utal arra, hogy a regionális piacon intenzív verseny van.
a positive effect from the reduction of bank fees resulting from more intense competition.
a fokozott verseny miatt csökkennek e banki díjak.
Fluctuating or rapidly changing market shares are in general an indication of intense competition.
Az ingadozó vagy gyorsan változó piaci részesedések általában intenzív versenyre utalnak.
Belgium stated an intense competition among shredding facilities and between shredding and dismantling facilities.
Belgium jelezte, hogy az aprítóüzemek között, illetve az aprítók és a bontók között éles verseny zajlik.
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
That, however, is not enough at a time of intense international competition like the present.
Ez azonban nem elég az olyan erős nemzetközi verseny idején, mint a jelenlegi.
On the Community telecommunications market there is intense competition between providers from different Member States.
A közösségi távközlési piacon erős verseny van a különböző tagállamokbeli üzemeltetők között.
Competition is intense and there is a trend for companies on the markets to concentrate.
A verseny erős, és bizonyos piaci tendenciák a vállalatok koncentrációja felé mutatnak.
I agree less market, less competition and less globalisation to help productivity and consumption.
Egyetértek a kevesebb piac, a kevesebb verseny és a kevesebb globalizáció segíti a termelékenységet és a fogyasztást.
I hope that competition for the award will be intense, and that proud winners will emerge.
Remélem, hogy a díjért indult verseny élénk lesz, és büszke győzteseket ünnepelhetünk.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
The Community industry therefore faced more intense competition, at fair prices, from imports from non dumping producers countries.
Ezért a közösségi iparágnak tisztességes árakat jelentő, erősebb versennyel kellett szembenéznie a dömpinget nem folytató termelőktől országokból származó behozatal esetében.
That's intense.
Ez elég heves.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
Is there less, or more, competition there than in other countries?
Kisebb vagy nagyobb ott a verseny, mint más országokban?
However, that change can involve temporary disruptive impacts for some regions and workers, if new competition proves too intense for some firms.
E változások azonban ideiglenesen zavart okozhatnak egyes régiók és munkavállalók számára, ha az új verseny túl élénknek bizonyul bizonyos cégeknek.
Cooperation with the United States of America was intense, both as regards individual cases and more general matters related to competition policy.
Az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott együttműködés intenzív volt, mind az egyedi esetek, mind pedig a versenypolitikával kapcsolatos általánosabb kérdések tekintetében.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
As to the markets for repair and maintenance services and or for spare parts distribution, the Commission concludes that competition is less intense due to their brand specific nature , which means that manufacturers authorised networks generally enjoy high market shares.
A javítási és karbantartási szolgáltatások és vagy a pótalkatrész forgalmazás piacának tekintetében a Bizottság megállapítja, hogy márkaspecifikus jellege miatt ezen a piacon kevésbé élénk a verseny, ami azt jelenti, hogy a gyártók meghatalmazott hálózatai általában magas piaci részesedéssel rendelkeznek.
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
In the event that either party were to deviate from the common understanding, retaliation could be brought about by temporarily reverting to intense competition.
Abban az esetben, ha valamelyik fél megpróbálna a közös megegyezéstől eltérni, megtorlásra lehetőség van oly módon, hogy ideiglenesen visszatérnek a fokozott versenyhez.
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
This means that knowledge, and the innovation it sparks, are the EU s most valuable assets, particularly as global competition becomes more intense in all sectors.
Ez azt jelenti, hogy a tudás és a belőle táplálkozó innováció az EU legértékesebb erőforrása a mai világgazdaságban, különösen a világméretű verseny fokozódását látva valamennyi ágazatban.
With less trade comes less competition the EU's services markets are still national, by and large, which hampers productivity growth .11
Ha kisebb a kereskedelem, kisebb a verseny is az EU szolgáltatási piacai még mindig túlnyomórészt nemzeti keretek között működnek, ami gátolja a termelékenység növekedését. 11
With less trade comes less competition the EU's services markets are still national, by and large, which hampers productivity growth 11.
Ha kisebb a kereskedelem, kisebb a verseny is az EU szolgáltatási piacai még mindig túlnyomórészt nemzeti keretek között működnek, ami gátolja a termelékenység növekedését. 11
Moreover, this brain circuit for reward is working, and you're feeling intense energy, intense focus, intense motivation and the willingness to risk it all to win life's greatest prize.
Továbbá a jutalmazásért felelős agyi kör is működik, és intenzív energiát és erőteljes fókuszt érzünk, intenzív motivációt és akaratot arra, hogy mindent kockára tegyünk hogy megnyerjük az élet legnagyobb díját.
Economic reforms in the goods , capital and labour markets , as well as the completion of the Single Market , aim to remove barriers to competition , increase market flexibility and allow more intense national and cross border competition .
Az áru , tőke és munkaerő piaci gazdasági reformok , továbbá az egységes piac kiteljesítése mind arra irányul , hogy eltávolítsák a verseny ú tjában álló akadályokat , javítsák a piaci rugalmasságot , és lehetővé tegyék az intenzívebb versenyt országhatáron belül és kívül egyaránt .

 

Related searches: Less Intense Competition - Intense Competition - Intense Price Competition - Faces Intense Competition - Competition Is Intense - More Intense Competition - Intense Competition From - Competition Intense - With Intense Competition - Leading To More Intense Competition -