Translation of "less intense competitive situation" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

a less competitive distribution sector.
kevésbé versenyképes terjesztési ágazat.
It makes our labour markets less competitive and less flexible.
Csökkenti a munkaerőpiacaink versenyképességét és rugalmasságát.
Granting alternatives to less competitive producers
Választási lehetőségek felkínálása a kevésbé versenyképes termelőknek
to provide incentives to less competitive produce
Ugyanennyire meg vagyok azonban győződve arról, hogy nincsen más út, csak az, amit a reformmal meg tudunk alapozni.
2.7 Demographic trends are detrimental to (increasingly) less populated and less competitive areas.
2.7 A demográfiai trendek hátrányosan érintik az (egyre) ritkábban lakott és kevésbé versenyképes területeket.
Granting alternatives to less competitive producers and imposing less constraints on the others
Alternatíva biztosítása a kevésbé versenyképes termelőknek, és kevesebb korlátozás a többi termelőnek
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
This cannot, of course, mean that some become less competitive so that others look relatively more competitive.
Mindez természetesen nem jelentheti azt, hogy bizonyos országok veszítenek a versenyképességükből, csak hogy mások viszonylag versenyképesebbnek tűnjenek.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
A slowdown in trade means less competitive pressure on prices.
A kereskedelem lelassulása csökkenti a verseny árakra gyakorolt nyomását.
Consequently the present situation contradicts any alleged Chinese competitive advantage.
Következésképpen a jelenlegi helyzet ellentmond annak az állításnak, hogy Kína versenyelőnnyel rendelkezne.
That is the only way to survive this competitive situation.
Ez a jelenlegi versenyhelyzet túlélésének egyetlen módja.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
This makes European industry more competitive and means less administrative hassle.
Ez az európai ipart versenyképesebbé teszi, és kevesebb adminisztrációs terhet jelent.
The extent of knowledge creation and the utilisation of human capital distinguish the competitive performers from the less competitive.
A tudásteremtés és a humántőke felhasználásának mértéke különbözteti meg a versenyképes szereplőket a kevésbé versenyképesektől.
2.8.1 For energy the situation is oligopolistic rather than fully competitive.
2.8.1 Az energia tekintetében a helyzet inkább oligopolisztikus , semmint valóban konkurenciális képet mutat.
This has driven many other airlines into an unhealthily competitive situation.
Ez sok más légitársaságot egészségtelen versenyhelyzetbe kényszerített.
That's intense.
Ez elég heves.
This situation requires nothing less than crisis measures.
Itt pontosan válságkezelésre van szükség.
Will the situation become more or less dangerous?
A helyzet jobban vagy kevésbé lesz veszélyes?
In general, State subsidies distort the market, resulting in less competitive businesses, less innovation and higher prices for consumers.
Az EK Szerződés alapvetően tiltja az állami támogatásokat, mivel azok általában torzítják a piac működését, kevésbé versenyképes vállalatokat, kevesebb innovációt, a fogyasztók számára pedig magasabb árakat eredményeznek.
We should not be talking about how we are making Germany less competitive.
Nem arról kellene beszélnünk, hogy miként tegyük Németországot kevésbé versenyképessé.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
At the same time, users became less competitive due to high raw material costs.
Ugyanakkor a magas nyersanyagköltségek miatt a felhasználók veszítettek a versenyképességükből.
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The competitive disadvantage that arises from this situation therefore appears to be very clear.
Nagyon világosnak tűnik tehát az ebből a helyzetből adódó versenyhátrány.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
In comparison, the situation in Venezuela appears far less serious.
Ezzel összevetve a venezuelai helyzet sokkal kevésbé tűnik súlyosnak.
Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
However, certain combinations of vertical restraints are less anti competitive than their use in isolation.
A verseny szempontjából azonban bizonyos vertikális korlátozások összekapcsolása kevésbé versenyellenes, mint azok egymástól elszigetelt alkalmazása.
3.3 The European economy is less competitive and dynamic than, for example, the US economy.
3.3 Az európai gazdaság kevésbé versenyképes és dinamikus, mint például az USA gazdasága.
analyse the competitive situation between funds managed by management companies and self managed investment companies.
elemeznie kell a befektetésialap kezelő társaságok és az önmagukat kezelő befektetési társaságok közötti versenyhelyzetet.

 

Related searches: Less Intense Competitive Situation - Intense Competitive Pressure - By Intense Competitive Pressure. - Increasingly Intense Competitive Pressure - Less Less Less - Intense Situation - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competition -