Translation of "little gesture" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Gesture - translation : Little - translation : Little gesture - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I thought it would be a nice little gesture.
Gondoltam, egy apró, kedves gesztus.
Gesture trigger
Egérmozgatás kezelő
Mouse Button Gesture
Egérgomb mozdulatsor
Mouse Shape Gesture
Egéralakzat sorozat
Easystroke Gesture Recognition
Easystroke gesztusfelismerés
It's silent gesture.
Ezek a néma gesztusok.
I appreciate your gesture.
Értékelem a gesztusát.
When a gesture was used
Mozdulatsor használatakor
Not a very sporty gesture.
Ez nem valami sportszerű...
That was a pretty gesture.
Ez szép gesztus volt.
A beautiful gesture. Yes, sir.
Segítek neked.
Can't even make a gesture.
Egy mozdulatot sem tudok tenni!
Clearly, Israel's unilateral withdrawal from Gaza as a bona fide gesture of land for peace is of very little significance to Israel's critics.
Egyértelmű, hogy Izrael egyoldalú kivonulása Gázából, mint a terület őszinte, békét megcélzó gesztusa nagyon kis jelentőséggel bír Izrael kritikusainak szemében.
She made a gesture of surprise.
Emma meglepetve nézett rá.
A violent gesture finished the sentence.
Heves mozdulattal szakította félbe önmagát.
I gave a more affirmative gesture.
Most még határozottabban igent bólintottam.
It was just an elegant gesture.
Igen elegáns gesztus volt.
But, as a last insane gesture,
De egy utolsó orült gesztusként, Mr.
This is a most generous gesture.
Ez igazán nagylelkű magától.
Aglaia, your gesture hasn't displeased me.
Aglája, engem nem zavar a modorod,
You're too short for that gesture.
Ehhez a gesztushoz kicsi vagy.
A gesture of humility and defeat.
Az alázatosság és vereség egy gesztusa.
The reporter alone approved with a gesture.
Csak az újságíró bólintott helyeslően.
Mooji makes a shrugging off gesture, smiling
Így hagyj ott mindent.
So this symbolic gesture is extremely important.
Ez tehát egy óriási horderejű jelképes gesztus.
I told Homma this gesture was foolish.
Mondtam Hommának hogy ez a jóindulat bolondság volt.
As he made this gesture he struck the little table on which the seltzer and a decanter of brandy were standing and almost knocked it over.
E mozdulat közben beleakadt abba a kis asztalkába, a melyen a selters víz és a cognacos palaczk állott, s majd hogy feldöntötte.
He! she said with a gesture of contempt.
Ő! fakadt ki Emma, a megvetés egy önkéntelen mozdulatával.
He made a gesture of anger and annoyance.
Rudolf olyan mozdulatot tett, mely elárulta, hogy már unja a dolgot és haragszik.
I answered, with a gesture of utter disbelief.
Méhek? kérdeztem hitetlenül.
I appreciate the gesture, but it's not enough.
Értékelem a gesztust, de ennyi nem elég.
We feel that this is an important gesture.
Úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős gesztus.
Thank you all the same for the gesture.
Mindesetre köszönöm a gesztust.
But I'm making the gesture just the same.
De akkor is megveszem.
Put it down as a gesture to love.
HódoIat a szerelemnek.
Again the maid made an impressive gesture of denial.
A leány ismét egy határozott mozdulattal fejezte ki elutasítását.
Place the HANDS, repeated the curate, with a gesture.
Helyezzétek rá kezeiteket ismételte a plébános, kezével mutatva.
Where are we going? asked he, by a gesture.
Hová megyünk? kérdezte jelbeszéddel.
And on a gesture of irritation from Monsieur Bournisien
És Bournisien urnak egy haragos mozdulatára
But he made a slow gesture with his shoulders.
De, abban a hitben, hogy csak Canivet látja, lassan vállat vont.
We must restrict our impulses to a single gesture
Éljen! Éljen! Elélvezett.
She does it with only one age old gesture.
Mindössze egy ősi gesztust használt.
He says, This is the gesture of the music.
Azt mondja Ez a zene gesztusa.
Let's applaud Philips (Applause) for this gesture for humanity.
Tapsoljuk meg a Philipset (Taps) az emberiség irányába mutatott gesztusért.
The cost is incidental but the gesture is huge.
A költség elenyésző, de a gesztus hatalmas.

 

Related searches: Little Gesture - Gesture - Gesture Of Goodwill - Commercial Gesture - Goodwill Gesture - Gesture Control - As A Gesture Of Goodwill - Gesture Recognition - Nice Gesture - Token Gesture -