Translation of "no less intense" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Intense - translation : Less - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Near two o'clock in the morning, the core of light reappeared, no less intense, five miles to windward of the Abraham Lincoln.
Éjfél után két óra tájt öt mérföldnyi távolságban, szélirányban, újra feltűnt a fényfolt. Éppolyan erősen világított, mint az előbb.
As for me, I gave in less readily to this intense need for sleep.
Nálam az elalvás nem ment ilyen gyorsan, pedig jómagam is igen álmos voltam.
An uncommon side effect (affecting less than 1 person in 100) is intense pain on injection.
Nem gyakori (100 személy közül kevesebb mint 1 nél jelentkező) mellékhatás az injekció
Conditions were significantly colder, but they were also less intense with respect to the ultraviolet regime.
A körülmények jelentősen hűvösebbek voltak, de ugyanakkor kevésbé intenzívek az ultraviola sugárzás tekintetében.
Ingestion of the leaves or seeds of the plant produces a longer lasting, but less intense effect.
A növény levelének vagy magjának lenyelése tartósabb, de kevésbé intenzív hatást vált ki.
Furthermore, climate change in our own countries means more intense rainfall, longer dry spells and less snowfall.
Mindezeken túl az éghajlatváltozás saját országainkban intenzívebb esőzéseket, hosszabb száraz időszakokat és kevesebb havazást jelent.
That's intense.
Ez elég heves.
Pretty intense, huh?
Én mondta, ne nyúljanak semmihez!
Everything was intense.
Minden intenzív volt.
That was intense!
Ez intenzív volt!
Like, very intense.
TARTS VELÜNK! SCARLETTEKERÉS
Energy systems of the world becoming progressively year on year, decade on decade, century on century becoming less carbon intense.
A világ energiarendszerei folyamatosan válnak évről évre, évtizedről évtizedre, évszázadról évszázadra egyre kevésbbé szénigényessé.
No more and no less.
Nem többről, nem kevesebbről van szó.
No more and no less.
Nem több, nem kevesebb.
No more and no less.
Nem többet, nem kevesebbet.
Consequently, competition in the port services market continues to be less intense than it would have become with a specific Directive.
Következésképpen, a kikötői szolgáltatások piacán a verseny továbbra is kevésbé intenzív, mint amennyire egy specifikus irányelvi szabályozás alatt lehetne.
The interest was intense.
A hajsza óriási volt.
Intense nightmares besieged me.
Rémképek gyötörtek.
The cold was intense.
Metsző hideg volt.
The darkness was intense.
Vágni lehetett volna a sötétséget!
Protect from intense light.
Erős fénytől óvni kell.
Intense fear paralyzes you.
A nagymértékű félelem megbénít.
You have intense concentration.
Erősen összpontosítasz.
God, that was intense.
Ez kemény volt!
Ninety minutes. No more, no less.
Se több, se kevesebb.
It deserves no less.
Ez a menetrend nem érdemel kevesebbet.
A murderer, no less.
Egy igazi gyilkos!
A violin no less.
Egy hegedűnél alább nem adja!
This news caused intense excitement.
A hír óriási izgalmat keltett.
Intense concentration and meditation creating.
Intenzív koncentrációval és meditációval alkot.
It was thick and intense.
Sűrű volt és intenzív.
A Dreyse pistol, no less.
Éppen az az utazópisztoly.
I expected no less, Captain.
El is várom, százados.
but no more no less than 1001 ways.
Nem, ez a szám egészen pontosan 1001 gyel egyenlő.
This is fifty five. No more, no less.
Ez ötvenöt, nem kevesebb és nem több.
No arms, no legs, no you... but it's less fun.
Lehet kés, kar, láb, maga nélkül élni, csak hát úgy sokkal rosszabb
No doubt under the inspiration of intense pain everybody becomes endowed with the gift of divers tongues.
A nagy szenvedések annyira megihletik az embert, hogy minden nyelven érteni kezd.
Moreover, this brain circuit for reward is working, and you're feeling intense energy, intense focus, intense motivation and the willingness to risk it all to win life's greatest prize.
Továbbá a jutalmazásért felelős agyi kör is működik, és intenzív energiát és erőteljes fókuszt érzünk, intenzív motivációt és akaratot arra, hogy mindent kockára tegyünk hogy megnyerjük az élet legnagyobb díját.
This thermo mass thing is intense.
Oh, Istenem! Ez a thermo tömeg komoly dolog.
They can be a bit intense.
Néha feszült a helyzet.
I believe they are intense lovers.
Ó, egy arab lány? Még mindig jobb, mint egy oroszlány.
It's become this intense industrialized zone.
A terület egy intenzíven iparosított zónává vált.
The smell of death was intense.
Tudtuk, hogy van gázunk és hogy eladták külföldre a mindenható USA nak.
This is fifty five. No more and no less.
Ez ötvenöt, nem kevesebb és nem több.
The Iraqi people deserve no less.
Ez a legkevesebb, amit meg kell tennünk az irakiakért.

 

Related searches: Less Less Less - Less Intense - Much Less Intense - Less Intense Pain - Less Intense Competitive Situation - Less Intense Competition - Is Less Intense - No Less Intense - Significantly Less Intense - Becoming Less Intense -