Translation of "outweigh" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Outweigh - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They way outweigh Democrats.
Messze túlszárnyalják a demokratákat.
Fuel savings outweigh vehicle cost increases.
Az üzemanyag megtakarítások jelentősebbek, mint a gépjármű áremelkedések.
The cons outweigh the pros, however.
Az ellenérvek azonban túlsúlyban vannak a mellette szóló érvekkel szemben.
He would not outweigh Vitelius, put in Cæsar.
Annyi bizonyos, hogy Vitelliust nem nyomná le a mérlegen vetette közbe Caesar.
And in his soul he had no doubt that fear would outweigh.
De lelkében nem kételkedett, hogy végül is a félelem fog győzni.
However, the advantages for security outweigh the disadvantages in terms of costs.
A biztonsági előnyök viszont nagyobb súllyal esnek latba, mint a költségekkel kapcsolatos hátrányok.
Surely, but in extracting that silver, your expenses would outweigh your profits.
Úgy van. De a kincs kiemelése nagyobb költséggel járna, mint amekkora haszonnal.
adding inhaled insulin outweigh the potential safety concerns (see section 4.4). pr
4. 2
An increase in the co financing rate could outweigh these negative impacts.
A társfinanszírozási arány növelése ellensúlyozhatja ezt a kedvezőtlen hatást.
However, in my opinion the disadvantages of the regulation outweigh the advantages.
A véleményem azonban az, hogy a rendeletnek több a hátránya, mint az előnye.
Benefits outweigh the costs, both for businesses and for society as a whole.
A haszon mind a vállalkozások, mind pedig a társadalom egésze számára meghaladja a költségeket.
However, collective selling may bring about advantages which may outweigh the negative effects.
Az együttes értékesítés azonban olyan előnyökkel is járhat, amelyek ellensúlyozhatják a negatív hatásokat.
For this group, the costs of imposing open standards would outweigh the benefits.
E csoport számára a nyílt szabványok bevezetésének költségei meghaladnák az azokkal járó előnyöket.
The total benefits to society associated with this option would outweigh the costs.
Az ehhez a változathoz köthető társadalmi haszon összessége meghaladná a költségeket.
However, these are not expected to be great and the benefits outweigh the costs.
Ezek azonban várhatóan nem lesznek jelentősek, és az előnyük megtéríti a költségeket.
The benefits which will derive from such an agreement far outweigh the economic cost.
Az ilyen megállapodásból származó előnyök messze túlszárnyalják majd a gazdasági által fizetendő árat.
The benefits of harmonised census data by far outweigh the efforts to collect it.
A harmonizált népszámlálási adatokból származó előnyök messze meghaladják az adatgyűjtés érdekében tett erőfeszítéseket.
Fundamental rights improvements would also outweigh the risks of interference that come with certain measures.
Az alapvető jogok terén elért előrelépések ellensúlyoznák azt, hogy bizonyos intézkedések esetében fennáll a sérelem kockázata.
3.6 The advantages of mobility outweigh any disadvantages in the form of a brain drain .
3.6 A mobilitás kedvező hatásai felülmúlják az agyelszívás miatti esetleges kedvezőtlen következményeket.
Cervarix should only be used during breast feeding when the possible advantages outweigh the possible risks.
Szoptatás idején a Cervarix csak akkor alkalmazandó, ha a lehetséges előnyök meghaladják a potenciális kockázatokat.
Venlafaxine must only be administered to pregnant women if the expected benefits outweigh any possible risk.
A venlafaxint csak akkor lehet terhes nőknél alkalmazni, ha a várható előny felülmúlja az esetleges kockázatot.
Gabapentin should be used in breast feeding mothers only if the benefits clearly outweigh the risks.
Szoptató anyák kezelésére nem szabad alkalmazni, csak akkor, ha annak előnye egyértelműen meghaladja a kockázatot.
I think we form social networks because the benefits of a connected life outweigh the costs.
Én úgy gondolom, azért alakítunk társas kapcsolatrendszereket, mert a társas élet előnyei túlsúlyban vannak a hátrányokhoz képest.
There is just one subtext, which is the economic subtext and this, unfortunately, outweigh humanitarian considerations.
Van egy mögöttes olvasat, a gazdasági, és ez, sajnálatos módon, háttérbe szorítja a humanitárius megfontolásokat.
Meeting the need predominantly from non renewable sources of energy is beginning to outweigh environmental acceptability.
A túlnyomórészt nem megújuló forrásokból származó energia iránti szükségletek teljesítése kezdi felülírni a környezetvédelmi elfogadhatóságot.
These figures show that for many situations the benefits of shore side electricity outweigh the costs.
Látható, hogy a part menti villamos energia használata több esetben is előnyösebb.
Are these so bad that they outweigh condemning 100,000 people a day to an unnecessarily early death?
Rosszabb, mint szükségtelenül 100 000 embert ítélni halálra naponta?
Secondly, the presence of penalties that outweigh the benefits of using violence tips the balance even further.
Másodsorban, az erőszakból származó előnyöket felülírják a kilátásba helyezett büntetések és ez még inkább helyre billenti az egyensúlyt.
As a rule, the expected benefit of an innovation should outweigh the possible risks associated with it.
Egy innováció várt haszna alapvetően felül kell, hogy múlja az esetlegesen vele járó kockázatokat.
The report's main conclusion is that the benefits of adoption of IFRS 8 would outweigh its costs.
A jelentés fő következtetése szerint az IFRS 8 elfogadásának előnyei messze felülmúlják a hátrányokat.
As outlined above, the benefits and savings of the preferred policy options largely outweigh its costs and disadvantages.
Mint azt a fentiekben vázoltuk, az előnyben részesített szakpolitikai lehetőségek előnyei és az általuk lehetővé tett megtakarítások jelentősen meghaladják a költségeket és hátrányokat.
A lover evidently, for who else could outweigh the love and gratitude which she must feel to you?
Nyilvánvalóan egy szerető, mert ki más lehetett volna fontosabb a lánynak, mint ön, akinek szeretettel és hálával tartozik?
empowering consumers to obtain redress collectively when the costs outweigh the benefits at the level of the individual
a fogyasztók számára kollektív jogorvoslat biztosítása arra az esetre, ha egyéni szinten nagyobbak a költségek, mint a haszon
Consequently the administration of Combivir during pregnancy should only be considered if expected benefits outweigh any possible risks.
Ezért a Combivir alkalmazása terhességben csak akkor jöhet szóba, ha a várható előnyök felülmúlják a kockázatok lehetőségét.
They concluded that DepoCyte s benefits outweigh its risks and recommended that the medicine be given marketing authorisation.
A bizottság arra az álláspontra jutott, hogy az DepoCyte előnyei meghaladják a kockázatok, így javasolta a készítmény forgalomba hozatali engedélyének megadását.
There may be circumstances, such as a high incidence of pertussis, when the potential benefits outweigh possible risks.
Bizonyos körülmények között pl. a pertussis fertőzés fokozott veszélye a védőoltás beadásával járó előny meghaladhatja az esetleges kockázatot, mely a vakcina beadásából ered.
Patients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.
Pszichózisokban csak abban az esetben adható dopamin agonista, ha a kezelés várható elő nyei felülmúlják a lehetséges veszélyeket.
Patients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.
Pszichózisokban csak abban az esetben adható dopamin agonista, ha a kezelés várható előnyei felülmúlják a lehetséges veszélyeket.
There may be circumstances, such as a high incidence of pertussis, when the potential benefits outweigh possible risks.
Bizonyos körülmények között, például a pertussis magas incidenciája esetén, a védőoltásból származó előnyök nagyobbak, mint az esetleges kockázat. ze
There may be circumstances, such as a high incidence of pertussis, when the potential benefits outweigh possible risks.
ély Ájulás, vagy shock szerű állapot (hypotoniás hyporeszponzív állapot) 48 órán belül Kitartó sírás legalább 3 órán át, 48 órán belül. 3 napon belül fellépő görcs lázzal, vagy láz nélkül,.
There may be circumstances, such as a high incidence of pertussis, when the potential benefits outweigh possible risks.
ély Ájulás, vagy shock szerű állapot (hypotoniás hyporeszponzív állapot) 48 órán belül Kitartó sírás legalább 3 órán át, 48 órán belül. 3 napon belül fellépő görcs lázzal, vagy láz nélkül.
There may be circumstances, such as a high incidence of pertussis, when the potential benefits outweigh possible risks.
Bizonyos körülmények között pl. a pertusszisz fertőzés fokozott veszélye a védőoltás beadásával járó előny meghaladhatja az esetleges kockázatot, mely a vakcina beadásából ered.
Ciprofloxacin should be avoided in these patients unless the potential benefit is considered to outweigh the possible risk.
Ezeknél a betegeknél a ciprofloxacin alkalmazása kerülendő, kivéve ha a potenciális előnyök meghaladják a lehetséges kockázat mértékét.
Ciprofloxacin should be avoided in these patients unless the potential benefit is considered to outweigh the possible risk.
Glükóz 6 foszfát dehidrogenáz hiány Glükóz 6 foszfát dehidrogenáz hiányban szenvedő betegek esetében ciprofloxacin kezeléssel összefüggő hemolitikus reakciókról számoltak be Ezeknél a betegeknél a ciprofloxacin alkalmazása kerülendő, kivéve ha a potenciális előnyök meghaladják a lehetséges kockázat mértékét.
Ciprofloxacin should be avoided in these patients unless the potential benefit is considered to outweigh the possible risk.
Ezeknél a betegeknél a ciprofloxacin alkalmazása kerülendő, kivéve ha a potenciális előnyök várhatóan meghaladják a lehetséges kockázat mértékét.

 

Related searches: Outweigh - Far Outweigh - Outweigh The Benefits - Outweigh By Far - Benefits Outweigh The Risks - Outweigh The Risks - Outweigh The Costs - The Advantages Outweigh The Disadvantages - Advantages Outweigh - Outweigh The Disadvantages -