Translation of "take a degree" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Degree - translation : Take - translation : Take a degree - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Secondly, we must take the two degree target seriously.
Másodszor a két fokos célkitűzést nagyon komolyan kell vennünk.
A person with a bachelor s degree or equivalent may begin master s degree studies.
A grúz felsőoktatási intézményekben 1992 be vezették be a kétciklusú képzési rendszert.
In PL Technologist must possess as a minimum a degree equivalent to bachelor's degree.
CAN Nincs.
A descriptor s degree of specificity increases with the degree of pre coordination.
Amennyiben a rendszer nem listázza ki az összes vonatkozó dokumentumot, akkor információveszteség vagy csend jelentkezik,
Consumers do not take into account to a sufficient degree the economic benefits of energy efficient appliances and equipment.
A fogyasztók nem veszik figyelembe kellőképpen az energiahatékony készülékek és berendezések gazdasági előnyeit.
(a) degree of urbanisation (DEGURBA)
a) az urbanizáció foka (DEGURBA)
A degree of invalidity of
Ha a rokkantság mértéke
possess a university degree and
felsőfokú képesítéssel rendelkező gyakornokok olyan természetes személyek,
Thirdcycle programmes leading to the pre doctoral degree (licentiate) and doctorates are available for students with a Master s degree or a corresponding foreign degree.
Az elődoktori diplomához (licentiate) vezető harmadik ciklusú programok és doktorátusok a mesterdiplomával vagy ezzel egyenértékű külföldi diplomával rendelkező hallgatók számára elérhetőek.
A new financial instrument a loan guarantee facility is introduced to enable students to take their Masters degree in another European country.
A program új pénzügyi eszközt hitelgarancia eszközt vezet be, amely a felsőoktatási hallgatók számára lehetővé teszi, hogy egy másik európai országban mesterfokozatot szerezzenek.
Aris, go back to the main cathedral square, take a 90 degree turn and walk down that other side street.
Aris, menj vissza a főtérre, fordulj el 90 fokkal, és menj végig azon a másik mellékutcán.
Where schools have a large degree of autonomy, itis advisable to support the take up of measures topromote entrepreneurship education.
Ott, ahol az iskolák nagymértékı autonómiával rendelkeznek, tanácsos a vállalkozói oktatást elŒmozdító intézkedések elfogadásának támogatása.
Different drugs vary on degree of harm, degree of addictiveness, degree of compulsivity, degree of physical damage.
A különböző drogok eltérő ártalmassággal, függőségi potenciállal, kényszerességgel és pszichikai károkkal bírnak.
And in those two years, I graduated with my first degree a bachelor's degree.
Ebben a két évben megszereztem az első diplomám egy BA diplomát.
With this reform, a new degree structure with an obligatory Bachelor s degree was adopted.
Ezzel a reformmal elfogadták az új képzési szerkezetet, a kötelező alapképzéssel (Bachelor) együtt.
An international approach can bring a degree of certainty, and allow SWFs to take investment decisions against the backdrop of a common approach.
A nemzetközi megközelítés bizonyos fokú biztonságot teremthet, illetve lehetővé teszi a nemzeti vagyonalapok számára, hogy a közös megközelítésre figyelemmel hozzák meg a befektetési döntéseket.
Students in possession of a Master s degree may be allowed to register directly for a Ph.D. degree.
A mesterfokozattal rendelkező hallgatók közvetlenül jelentkezhetnek a PhD fokozatra.
Tom has a degree in forestry.
Tominak erdészi oklevele van.
a high degree of price stability
az árstabilitás magas foka
A skin graft, 3rd degree burns.
Bőrátültetés, harmadfokú égés.
Even for a third degree, Lieutenant.
Még harmadfokon is, hadnagy.
a significant degree of personality disorder
jelentős mértékű személyiségzavar
Make a V with a 60 degree angle.
A V t 60 fokos szögben csináld.
Grand Ducal Regulation concerning the achievement of a Bachelor s degree and a Master s degree at the University of Luxembourg
Nagyhercegi rendelet az alapfokozat és a mesterfokozat megszerzéséről a Luxemburgi Egyetemen
Going forward as well, we also need to see a greater degree of understanding, a greater degree of flexibility.
A jövőben továbbá több megértésre, nagyobb rugalmasságra van szükség.
Degree
Fok
degree
fokozat
Tom has a degree in music education.
Tamás zeneoktatásból diplomázott.
So we have a 90 degree angle.
Tehát itt van a 90 fokos szögünk.
You really have a degree in education?
Tényleg van tanári végzettsége?
I did a master's degree in economics.
Közgazdász diplomát szereztem.
5)) has a higher education degree ers (
3 jelenti, hogy 15 millióval több munkahely követel majd meg magas szintű képesítést (
In America, law is a professional degree after your university degree, you go on to law school.
Amerikában ez doktori fokozatnak számít. Megszerzed az egyetemi végzettséget. Aztán elmész jogi képzésre.
The former scientific degree Candidate of Science(CSc) was equalised to the Westernacademic degree of a PhD.
A korábbi Tudományok Kandidátusa fokozatot a nyugateurópai PhD egyetemi fokozattal tettékegyenlővé.
Access to doctoral programmes is open only to holders of a Master s degree or an equivalent degree.
A doktori hallgatók jogosultak a társadalom és egészségbiztosításra, és ugyanazokra a pénzügyi támogatásformákra, mint az alapképzésben és a mesterképzésben tanuló hallgatók.
The second cycle leads to the second degree, which is called a postgraduate specialisation diploma (equivalent to the Master s degree), and to the third degree (doctorate).
Mivel a MOI kat a Görög Minőségbiztosítási Ügynökség értékeli (Aρχή ιασφάλιση Ποιότητα ADIP), ezért valós lehetőségük lesz mesterképzéseket szervezni az egyetemekkel közösen.
The Master s degree (magistrikraad) requires 40 national credits (60 ECTS) if it follows a Bachelor s degree of 160 credits, and 80 credits if it follows a Bachelor s degree of 120 credits.
A mesterdiplomához (magistrikraad) 40 nemzeti kredit (60 ECTS) kell, amennyiben egy 160 kredites alapképzést követ, és 80 kredit kell, ha egy 120 kredites alapképzést követ.
In the Ministerial Act for the doctoral degree it is mentioned that the researcher usually has a Master s degree and or a Ph.D before applying for a doctoral degree, however it is not a legislative requirement.
A doktori fokozatra vonatkozó miniszteri rendeletben említésre kerül, hogy a kutató rendszerint mesterdiplomával és vagy PhD val rendelkezik mielőtt erre a doktori fokozatra jelentkezik, de ez nem törvényi előírás.
The polytechnic degree is a Bachelor s degree secondcycle polytechnic degrees were introduced for a trial period at the beginning of 2002.
A főiskolai diploma alapképzési diploma a második ciklusú főiskolai diplomákat 2002 elején vezették be egy próbaidőszakra.
Even where joint degree accreditation problems remain, Erasmus Mundus Masters Courses have implemented effective double or multiple degree structures which have permitted genuine integration and co operative study to take place.
Habár a közös diploma akkreditációja továbbra is problematikus, az Erasmus Mundus mesterképzések eredményesen hoztak létre kettős vagy többszörös diplomaszerkezeteket, melyek valódi integrációt és együttműködéssel megvalósuló tanulmányokat tettek lehetővé.
The degree of protection should be measured using standardised, reproducible testing methods and take photo degradation into account.
A védelem mértékét standardizált, megismételhető vizsgálati módszerekkel kell mérni, figyelembe véve a fotodegradációt.
This is because a high degree of mobility is required in order to take advantage of the advice available from the dierent support agencies.
Ennek oka az, hogy jelentős mobilitás szükséges a támogatási szolgálatok által nyújtott tanácsadás kihasználásához.
Rotation degree
Elforgatási fok
One Degree
1 fokuse HST field of view indicator
degree Celsius
Celsius fok

 

Related searches: 260-degree Pan And 130-degree Tilt - Temperature Range From 62 Degree C To 64 Degree C - Master Degree Degree - Take A Degree - Take Degree - Take Master Degree - Take A Masters Degree - I Will Take A Degree - Take On A Degree - Take A Bachelor Degree -