Translation of "take a masters degree" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Degree - translation : Masters - translation : Take - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A new financial instrument a loan guarantee facility is introduced to enable students to take their Masters degree in another European country.
A program új pénzügyi eszközt hitelgarancia eszközt vezet be, amely a felsőoktatási hallgatók számára lehetővé teszi, hogy egy másik európai országban mesterfokozatot szerezzenek.
instances students with for example first class Bachelors degree with Honours may be able to embark on a doctorate without a Masters degree.
mokról szóló közös oklevél kibocsátásról. A közös oklevél kibocsátás még nem működik az egyetemi szektorban.
Students entering doctoral programmes are normally in possession of a Masters degree, but in some cases a student with good results in a Bachelors degree with Honours in a relevant discipline may be able to embark on a doctorate without a Masters degree with the agreement of the doctoral supervisor(s).
A doktori képzésbe belépő hallgatók általában mesterfokú oklevéllel rendelkeznek, de néhány esetben előfordulhat, hogy a különösen jó eredményekkel és a megfelelő területen szerzett bachelor fokozatú oklevéllel rendelkező hallgató is megkezdheti a doktori tanulmányait, a témavezető(k) beleegyezésével.
Students entering those programmes are normally in possession of a Masters degree, but in a small number of
Az ezekbe a programokba belépő hallgatók normálisan mester
Even where joint degree accreditation problems remain, Erasmus Mundus Masters Courses have implemented effective double or multiple degree structures which have permitted genuine integration and co operative study to take place.
Habár a közös diploma akkreditációja továbbra is problematikus, az Erasmus Mundus mesterképzések eredményesen hoztak létre kettős vagy többszörös diplomaszerkezeteket, melyek valódi integrációt és együttműködéssel megvalósuló tanulmányokat tettek lehetővé.
guidelines QAA Code of Practice adopted in 2004. Students entering doctoral programmes are normally in possession of a Masters degree, but in some cases a student with good results in a Bachelors degree with Honours in a relevant discipline may be able to embark on a doctorate without a Masters degree with the agreement of the doctoral supervisor(s).
oklevéllel rendelkeznek, de előfordulhat néhány esetben, hogy jó eredményekkel és alapfokozatú Honours, a megfelelő tudományterületen szerzett oklevéllel rendelkező hallgatók is folytathatnak doktori fokozathoz vezető tanulmányokat a témavezető(k) beleegyezésével.
(kkkkk) students enrolled on Joint Masters programmes in a country other than the one in which they gained their Bachelors degree
(kkkkk) az alapdiplomájuk megszerzésének helyétől eltérő országban közös mesterképzési programokra beiratkozott hallgatók
(10) To support mobility, equity and study excellence, the Union should establish a European loan guarantee facility to enable students, regardless of their social background, to take their Masters degree in another participating country.
(10) A mobilitás, a méltányosság és a tanulmányi kiválóság támogatására az Uniónak európai hitelgarancia eszközt kell létrehoznia, amely szociális háttértől függetlenül lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy egy másik részt vevő országban mesterfokozatot szerezzenek.
She has a Diploma in EU and International Studies from the University of Groningen and a Masters Degree in Law from the University of Copenhagen.
1998 és 2000 között az Európai Unió Professzionális Mezőgazdasági Szervezeteinek Bizottságában töltötte be a szakértői csoport elnöki tisztjét.
Masters, ladies?
Urak, hölgyek?
Masters here?
Itt van Masters?
Hello, Masters.
Üdv, Masters.
That's how you deal with the masters. Who are the masters?
Ilyenek ezek a tanárok.
Secondly, we must take the two degree target seriously.
Másodszor a két fokos célkitűzést nagyon komolyan kell vennünk.
Observe the masters.
Figyeljük a mestereket.
Observe the masters.
Figyeld a mestereket.
Martial Arts Masters.
Martial Arts Masters.
From there, masters.
Arról, nagyságos úr.
Then your masters will take it up with her landlord, or the King of England himself.
Akkor gazdáitok beszéljenek a főbérlővel, vagy magával Anglia királyával.
3. Member States shall take the necessary measures to ensure that the masters, or the representatives of the masters, of fishing vessels flying their flag comply with the reporting obligation.
(3) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a lobogójuk alatt hajózó halászhajók parancsnokai vagy képviselőik eleget tegyenek jelentési kötelezettségüknek.
However, current EU funding instruments do not currently support full degree mobility at Masters level, which generally requires financial support for 12 months or more33.
A jelenlegi uniós finanszírozási mechanizmusok nem támogatják a teljes körű mobilitást a mesterszintű képzéseknél, amelyek általában legalább 12 hónapos pénzügyi támogatást igényelnek33.
Joint Masters means Masters courses in higher education that (a) involve a minimum of three higher education institutions from three different Member States
közös mesterképzés olyan mesterképzés a felsőoktatásban, amely a) három különböző tagállam legalább három felsőoktatási intézményében folyik
The Ur Quan Masters
The Ur Quan Masters
The masters are ageless.
Össze is zavarom az évszámokat. A nagy mesterek időtlenek.
They are your masters.
Ők a te uraid.
The masters of the vessels shall therefore take measures necessary to avoid any accidental catches of elasmobranch species.
Járulékos fogások
The privilege of changing masters at all is a liberty.
Már az is szabadság, ha kicserélhetjük az urainkat.
What means this, my masters!
Mit jelentsen ez, uraim?
Masters of Community vessels shall
A közösségi hajók parancsnokai
Thank you, masters. Thank you.
Köszönjük, nagyságos urak.
Masters, you are all welcome!
Uraim, üdvözlöm mindnyájokat.
New masters are always smelly.
Az uj tanarok mindig benak.
Action 1A Joint Masters Programmes
intézkedés Közös mesterképzések
and give them a command to their masters, saying, Thus says Yahweh of Armies, the God of Israel, You shall tell your masters
És parancsold meg nékik, hogy mondják meg az õ uraiknak Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak
A person with a bachelor s degree or equivalent may begin master s degree studies.
A grúz felsőoktatási intézményekben 1992 be vezették be a kétciklusú képzési rendszert.
He set up his prosaically entitled newsgroup, bankfrauds yahoo.co.uk before arriving in Britain in 2005 to take a Masters in chemical engineering at Manchester University.
Felépítette hírcsoportját, a prózai egyszerűségű bankfrauds yahoo.co.uk néven, mielőtt Angliába érkezett volna 2005 ben, hogy elvégezze a mesterszakot vegyészetből a Manchesteri Egyetemen.
Will they be masters of a country they can never occupy?
Urai lehet nek igazában egy olyan országrésznek, melyet sohasem lesznek képesek meghódítani?
Dogs have masters, cats have servants.
A kutyáknak gazdái, a macskáknak szolgái vannak.
Are they the masters of fate ???
Ők lennének a végzet urai???
Responsibilities of masters and terminal representatives
A hajó kapitányának és a terminál képviselőjének a felelőssége
Our masters don't want her here.
Gazdáink nem akarják itt látni.
You are welcome, masters, welcome all.
Hozta Isten, színész uramék üdvözlöm mindnyájatokat.
Resolutions towards my masters the poor.
Elhatározások uraim, a szegények iránt
Now, you despise the masters here...
Megveted az itteni tanarokat...
You get that dough from Masters?
Masters fizetett?

 

Related searches: Take A Masters Degree - Take Masters Degree - Masters Degree - My Masters Degree - Hold A Masters Degree - Masters Degree Course - Obtain A Masters Degree - Masters Degree In Law - Masters Degree Certificate - A Masters Degree -