Translation of "waterborne system" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

System - translation : Waterborne - translation : Waterborne system - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
Full use should be made of RTD platforms such as the WATERBORNE Technology Platform.
Teljes mértékben hasznosítani kell az olyan KTF platformokat, mint a WATERBORNE technológiai platform.
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Deployment of equivalent land and waterborne transport management systems (ERTMS13, ITS14, SSN and LRIT15, RIS16).
Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS13, ITS14, SSN és LRIT15, RIS16).
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
In addition, waterborne, food borne and zoonotic diseases in humans can potentially be affected by climate change.
Ezenkívül az éghajlatváltozás a víz és az élelmiszer útján terjedő betegségekre, valamint a zoonózisokra is hatással lehet.
However, European accessibility standards do not exist in air or for port side access to waterborne transport.
Nem léteznek azonban európai akadálymentesítési szabványok a légi közlekedésre vagy a vízi közlekedéshez való kikötői hozzáférésre vonatkozóan.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
(n) 'Vessels or aircraft means waterborne or airborne craft of any type whatsoever, their parts and other fittings.
n) hajó vagy légijármű bármely vízi vagy légi jármű, azok körzetei és tartozékai.
The three surface transport modes road, rail and waterborne are critical to driving Europe s employment, prosperity and global exports.
A három felszíni fuvarozási mód a közúti, a vasúti és a vízi létfontosságú az európai foglalkoztatás, prosperitás és a globális export szempontjából.
Efficiency gains supported by EU policies will make notably rail and waterborne transport more competitive, in particular on longer routes.
Az európai uniós szakpolitikák által támogatott hatékonyságnövekedés különösen a vasúti és a vízi közlekedést teszi a jövőben versenyképesebbé, elsősorban a hosszabb útvonalakon.
Other Community objectives should be more effective urban transport and promoting railway and waterborne transport, as they cause less pollution.
A további közösségi célkitűzések között szerepelnie kellene a hatékonyabb városi közlekedésnek, a vasút és a vízi közlekedés népszerűsítésének, mivel ezek kevésbé szennyezőek.
Decision of 6.10.2004.N 206 2003 UK Waterborne Freight Grant. Decision of 20.4.2004.N 649 2001 UK Freight Facilities Grant.
N 649 2001 Egyesült Királyság Az áruszállítás feltételeire vonatkozó támogatás.
The projects aim at ensuring a modal shift and more sustainable mobility patterns by focusing investments on rail and waterborne
Ehhez hasonlóan jelen vannak határon átnyúló projektek is, mivel általában ezeket a legnehezebb végrehajtani.
Eciency gains supported by EU policies will make notably rail and waterborne transport more competitive, in particular on longer routes.
Az európai uniós szakpolitikák által támogatott hatékonyságnövekedés különösen a vasúti és a vízi közlekedést teszi a jövőben versenyképesebbé, elsősorban a hosszabb útvonalakon.
MA, NT None, save that national waterborne or cabotage transport is reserved exclusively for merchant vessels flying the Ecuadorian flag.
Mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzáloghitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását (CPC 8113)
However, the rules on waterborne and bus coach transport will not come into force until December 2012 and March 2013, respectively.
A vízi közlekedésre, illetve az autóbuszos közlekedésre vonatkozó rendelkezések azonban csak 2012 decemberétől, illetve 2013 márciusától lépnek hatályba.
However, examples have been provided by the legislator for air, waterborne and road transport in some recitals of the relevant regulations.
A jogalkotó azonban a vonatkozó rendeletek néhány preambulumbekezdésében példákat nyújtott a légi, a vízi és a közúti közlekedésre vonatkozóan.
The extension of the main transEuropean network (TEN) axes creates more corridors that are particularly suitable for rail and waterborne transport.
A transzeurópai hálózat fő tengelyeinek meghosszabbodásával több olyan közlekedési folyosó jön létre, amelyek különösen kedveznek a vasúti és a vízi közlekedésnek.
In line with the recent EU White Paper on transport, actions aimed at integrating waterborne transport into Europe's transport network are underway.
Az EU által a közelmúltban, a közlekedéspolitikáról közzétett fehér könyvvel összhangban folyamatban vannak a vízi szállításnak Európa közlekedési hálózataiba való integrálását célzó intézkedések.
5.7.2 Regarding the medium term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.7.2 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
5.7.2 Regarding the medium and longer term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.7.2 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
5.9 Regarding the medium and longer term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.9 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
ERTRAC, the European Road Transport Research Advisory Council, delivered its strategic agenda in January 2005, while the WATERBORNE technology platform was inaugurated in October 2004.
Az ERTRAC European Road Transport Research Advisory Council (Európai Közúti Fuvarozást Kutató és Tanácsadó Testület) 2005 januárjában készítette el stratégiai napirendjét, míg a WATERBORNE (VÍZI) technológiai platform bevezetésére 2004 októberében került sor.
In view of the objective to re establish the modal split of 1998 activities addressing one single mode will concentrate on rail and waterborne transport.
A közlekedési módok részesedése 1998 as állapotának helyreállítására irányuló célkitűzés fényében az egyetlen közlekedési módot érintő tevékenységek a vasúti és a vízi közlekedésre összpontosítanak.
Guidance on the interpretation of the existing community framework for port authorities and managers of waterborne infrastructures would also be helpful for the adaptation of such infrastructure.
A kikötői hatóságok és a vízi infrastruktúrák működtetői számára a hatályos közösségi keret értelmezésére vonatkozóan kiadott iránymutatás segítséget nyújtana annak eldöntésére, hogyan lehet az ilyen infrastruktúrát hozzáigazítani az éghajlati feltételekhez.
1.18 Technological measures should be directed towards new fields as well (including research) and the role of technological platforms (for example Waterborne) and collaboration between them strengthened.
1.18 A technológiai erőfeszítéseket új területekre (következésképpen a tudományos kutatásra) is kell irányítani, és erősíteni kell a technológiai platformok (például a Waterborne) szerepét és együttműködését.
EU sponsored research programmes strongly promote the goals of waterborne transport safety and security as basic design objectives and not mere external constraints for shipbuilders and operators.
Az EU által szponzorált kutatási programok erőteljesen támogatják a vízi fuvarozás biztonsági célkitűzéseit, és ezeket alapvető tervezési szempontoknak tekintik a hajóépítőkre és üzemeltetőkre nézve nem pedig pusztán külső kényszernek.
4.2.5 Waterborne transport More than 90 of transport between Europe and the rest of the world passes through seaports, and 40 of intra European transport goes by sea.
Az EU és a világ többi tája közötti közlekedés több mint 90 a tengeri kikötőkön keresztül zajlik, és az Európán belüli közlekedés több mint 40 a szintén a tengerhez kötődik.
7.12 In the maritime sector, the Waterborne technology platform is developing research in order to improve marine engine yields overall, reduce drag, and test for alternative fuels, including hydrogen.
7.12 A tengeri szektorban a Waterborne technológiai platform folytat kutatásokat a hajómotorok teljesítményének átfogó javítása, a súrlódási veszteség csökkentése, valamint a felhasznált üzemanyagok lehetséges alternatívái terén, ideértve a hidrogént is.
7.4 In the maritime sector, the Waterborne technology platform is developing research in order to improve marine engine yields overall, reduce drag, and test for alternative fuels, including hydrogen.
7.4 A tengeri szektorban a Waterborne technológiai platform folytat kutatásokat a hajómotorok teljesítményének átfogó javítása, a súrlódási veszteség csökkentése, valamint a felhasznált üzemanyagok lehetséges alternatívái terén, ideértve a hidrogént is.
Launched in 2001, it is the first operational example of a Technology Platform ERRAC European Rail Research Advisory Council ERTRAC European Road Transport Research Advisory Council WATERBORNE Technology Platform.
2001 es elindítása után ez volt az első működő technológiai platform ERRAC Európai Vasúti Kutatási Tanácsadó Tanács ERTRAC Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Tanács WATERBORNE technológiai platform.
A broad based process of reflection which also includes rail, air, waterborne and urban transport is needed as charging affects traffic flows between modes and across the entire internal market.
Be kell indítani egy széles alapokon nyugvó, a vasúti, a légi, a vízi és a városi közlekedésre egyaránt kiterjedő gondolkodási folyamatot, a díjszedés ugyanis befolyásolja a forgalom egyes közlekedési módok közötti és az egész belső piacot átfogó megoszlását.
The internal market has already brought benets to the road and aviation sectors and this is expected to be the case also for rail and waterborne transport in the future.
A belső piac már hozott eredményeket a közúti és a légi közlekedésben, és a jövőben ugyanez várható a vasúti és a vízi közlekedés terén is.
For example, the prevalence of waterborne diseases and exposure to outdoor pollution is higher in a number of the new Member States while the prevalence of asthma is higher in other Member States.
Például a víz útján terjedő betegségek és a kültéri szennyezésnek való kitétel előfordulása magasabb számos új tagállamban, míg az asztma előfordulása gyakoribb más tagállamokban.
A particularly good example is the widespread dissemination of the experiences of the European Steel Technology Platform, the Clean Coal Platform and the Waterborne Platform initiatives which already have a solid track record.
Különösen jó példa lehet a már komoly múlttal rendelkező Európai Acélipari Technológiai Platform és a Tiszta Szén Platform továbbá a Waterborne Platform tapasztalatainak széles körben történő megismertetése.
Body system Immune system disorders
Szervrendszer Immunrendszeri betegségek és tünetek

 

Related searches: Waterborne System - Waterborne Sewage System - Waterborne Heating System - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens -