Translation of "waterborne traffic" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Traffic - translation : Waterborne - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
A broad based process of reflection which also includes rail, air, waterborne and urban transport is needed as charging affects traffic flows between modes and across the entire internal market.
Be kell indítani egy széles alapokon nyugvó, a vasúti, a légi, a vízi és a városi közlekedésre egyaránt kiterjedő gondolkodási folyamatot, a díjszedés ugyanis befolyásolja a forgalom egyes közlekedési módok közötti és az egész belső piacot átfogó megoszlását.
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
3.1 According to the proposal for a directive, river traffic information services are considered useful for a possible switch to waterborne transport and if IWT is to participate more in intermodal schemes, for the benefit of society.
3.1 vízi áruszállításra való átállást, és ha a belvízi közlekedés is bekapcsolódik az intermodális rendszerbe, akkor az a társadalom előnyére is válik.
Full use should be made of RTD platforms such as the WATERBORNE Technology Platform.
Teljes mértékben hasznosítani kell az olyan KTF platformokat, mint a WATERBORNE technológiai platform.
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Deployment of equivalent land and waterborne transport management systems (ERTMS13, ITS14, SSN and LRIT15, RIS16).
Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS13, ITS14, SSN és LRIT15, RIS16).
Air traffic services and air traffic management.
légiforgalmi szolgálatok és légiforgalmi szolgáltatás.
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
Traffic
Hálózatforgalom
I get stuck in traffic evil, evil traffic.
Sokszor elakadok a csúcsforgalomban gonosz, gonosz csúcsforgalom.
Traffic interface1 Positioning in traffica slower than traffic
Jelzőtáblák és útburkolati jelek c fejlett fékrendszerek2 Az első méterek
USEtown traffic (4811)traffic regulations (4806)traffic signs (4806) t r a i l er
USEvízi közlekedés (4 21)tengeri hajózás (4 21)tengeri kabotázs (4 21)
In addition, waterborne, food borne and zoonotic diseases in humans can potentially be affected by climate change.
Ezenkívül az éghajlatváltozás a víz és az élelmiszer útján terjedő betegségekre, valamint a zoonózisokra is hatással lehet.
However, European accessibility standards do not exist in air or for port side access to waterborne transport.
Nem léteznek azonban európai akadálymentesítési szabványok a légi közlekedésre vagy a vízi közlekedéshez való kikötői hozzáférésre vonatkozóan.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
USE town traffic (4811) space rocket traffic in towns
USEa szállítás tervezése (4 06)úthasználati díj (4 06)útmegszakításhoz való jogosultság (4 06) útvonal
Incoming traffic
Bejövő forgalom megjelenítése
Outgoing traffic
Kimenő forgalom megjelenítése
Incoming traffic
Bejövő forgalom megjelenítése
Outgoing traffic
Kimenő forgalom megjelenítése
Traffic Notifications
Értesítések
Total traffic
Hálózatforgalom
Traffic Plotter
Grafikus kijelzés
Traffic opacity
Traffic activity threshold
Interface Traffic
Csatoló
Traffic opacity
Hálózatforgalom
Impacted traffic
érintett forgalom
Traffic data
Forgalmi adatok
Transit traffic
Átmenő forgalom
Postal traffic
Postai forgalom
Triangular traffic
Háromszögforgalom
Illegal traffic
Jogellenes szállítás
Traffic Rights
Forgalmi jogok
Call Traffic.
Hívd fel a Közlekedésieket.
(Traffic noise)
(Közlekedési zaj)
Oncoming traffic
Osztatlan úttesten előzve azonban a figyelem középpontjában a szembejövő forgalom áll.
Transit traffic
E fejezet nem alkalmazandó a tengerészeti szolgáltatásokra.

 

Related searches: Waterborne Traffic - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens - Waterborne System - Waterborne Heating -