Translation of "waterborne transport" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Transport - translation : Waterborne - translation : Waterborne transport - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Other Community objectives should be more effective urban transport and promoting railway and waterborne transport, as they cause less pollution.
A további közösségi célkitűzések között szerepelnie kellene a hatékonyabb városi közlekedésnek, a vasút és a vízi közlekedés népszerűsítésének, mivel ezek kevésbé szennyezőek.
4.2.5 Waterborne transport More than 90 of transport between Europe and the rest of the world passes through seaports, and 40 of intra European transport goes by sea.
Az EU és a világ többi tája közötti közlekedés több mint 90 a tengeri kikötőkön keresztül zajlik, és az Európán belüli közlekedés több mint 40 a szintén a tengerhez kötődik.
The three surface transport modes road, rail and waterborne are critical to driving Europe s employment, prosperity and global exports.
A három felszíni fuvarozási mód a közúti, a vasúti és a vízi létfontosságú az európai foglalkoztatás, prosperitás és a globális export szempontjából.
Eciency gains supported by EU policies will make notably rail and waterborne transport more competitive, in particular on longer routes.
Az európai uniós szakpolitikák által támogatott hatékonyságnövekedés különösen a vasúti és a vízi közlekedést teszi a jövőben versenyképesebbé, elsősorban a hosszabb útvonalakon.
MA, NT None, save that national waterborne or cabotage transport is reserved exclusively for merchant vessels flying the Ecuadorian flag.
Mindenfajta hitelezés, ideértve a fogyasztási hiteleket, jelzáloghitelt, hitelfaktorálást és a kereskedelmi ügyletek finanszírozását (CPC 8113)
The extension of the main transEuropean network (TEN) axes creates more corridors that are particularly suitable for rail and waterborne transport.
A transzeurópai hálózat fő tengelyeinek meghosszabbodásával több olyan közlekedési folyosó jön létre, amelyek különösen kedveznek a vasúti és a vízi közlekedésnek.
5.7.2 Regarding the medium term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.7.2 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
5.7.2 Regarding the medium and longer term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.7.2 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
5.9 Regarding the medium and longer term, the European Commission is developing a multi dimensional action approach, such as a sustainable waterborne transport toolbox .
5.9 Középtávon az Európai Bizottság átfogó megközelítést dolgoz ki.
ERTRAC, the European Road Transport Research Advisory Council, delivered its strategic agenda in January 2005, while the WATERBORNE technology platform was inaugurated in October 2004.
Az ERTRAC European Road Transport Research Advisory Council (Európai Közúti Fuvarozást Kutató és Tanácsadó Testület) 2005 januárjában készítette el stratégiai napirendjét, míg a WATERBORNE (VÍZI) technológiai platform bevezetésére 2004 októberében került sor.
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
EU sponsored research programmes strongly promote the goals of waterborne transport safety and security as basic design objectives and not mere external constraints for shipbuilders and operators.
Az EU által szponzorált kutatási programok erőteljesen támogatják a vízi fuvarozás biztonsági célkitűzéseit, és ezeket alapvető tervezési szempontoknak tekintik a hajóépítőkre és üzemeltetőkre nézve nem pedig pusztán külső kényszernek.
Air, bus, rail and waterborne passenger transport services websites used for provision of passenger transport services mobile device based services, smart ticketing and real time information Self service terminals, ticketing machines and check in machines used for provision of passenger transport services
Légi, autóbuszos, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások a személyszállítási szolgáltatásokhoz használt weboldalak mobileszköz alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás önkiszolgáló terminálok, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták
I would like to encourage us to really move forwards within Parliament and adopt a comprehensive approach towards the transport sector, which also secures political objectives concerning the expansion of public transport and the switch from road to rail and waterborne transport.
Szeretném arra bátorítani magunkat, hogy tényleg lépjünk előre itt a Parlamentben, és fogadjunk el egy átfogó megközelítést a közlekedési szektorral kapcsolatban, amely biztosítja a tömegközlekedés bővítésével kapcsolatos politikai célkitűzéseket, és a közútról a vasúti és vízi közlekedésre való átállást.
A broad based process of reflection which also includes rail, air, waterborne and urban transport is needed as charging affects traffic flows between modes and across the entire internal market.
Be kell indítani egy széles alapokon nyugvó, a vasúti, a légi, a vízi és a városi közlekedésre egyaránt kiterjedő gondolkodási folyamatot, a díjszedés ugyanis befolyásolja a forgalom egyes közlekedési módok közötti és az egész belső piacot átfogó megoszlását.
The internal market has already brought benets to the road and aviation sectors and this is expected to be the case also for rail and waterborne transport in the future.
A belső piac már hozott eredményeket a közúti és a légi közlekedésben, és a jövőben ugyanez várható a vasúti és a vízi közlekedés terén is.
The EESC considers that a good strategy would be to promote the use of pure plant oils, which can, for example, be obtained from environment friendly mixed cultivation, in agriculture itself and also, for example, in local transport and waterborne transport.
Az EGSZB megítélése szerint például jó stratégia lenne, ha támogatnák például a környezetbarát vegyes művelésből nyert tiszta repceolaj alkalmazását a mezőgazdaságban és többek között az önkormányzati járművekben, illetve vízi járművekben.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
2.5 Passengers now enjoy a common set of rights, guaranteed by law, for all modes of transport rail, air, sea, river, bus or coach although the regulations for waterborne and bus coach transport will not come into force until December 2012 and March 2012, respectively.
2.5 Az utasok jelenleg egy sor közös, a jogrendszer által biztosított utasjogot élveznek az összes közlekedési módra vonatkozóan, legyen az vasúti, légi, tengeri és folyami, vagy autóbusz közlekedés, jóllehet a vízi közlekedésről és az autóbusz közlekedésről szóló rendeletek csak 2012 decemberében és 2013 márciusában lépnek hatályba.
With two thirds of its boundaries facing the sea, the European peninsula is a maritime economy par excellence, especially after enlargement. Waterborne transport, especially short sea shipping has over the years grown as strongly as road freight transport and clearly has an even stronger potential.
A hosszú európai partvonalnak és a számos kikötőnek köszönhetően a tengerhajózás értékes alternatívája a közúti szállításnak, amit a tengeri autópályák koncepciója (16) is illusztrál.
The Commission also shares the view set out in the report that in particular in the freight sector it is vital to facilitate co modal chains in which waterborne and rail transport play an important role and intelligent transport systems help to optimise infrastructure use.
A Bizottság osztja a jelentésben megfogalmazott azt a nézetet is, hogy különösen a teherszállítási ágazatban létfontosságú, hogy segítsük a több szállítási módot tartalmazó láncok kiépülését, amelyekben a vízi és a vasúti szállítás fontos szerepet játszik, és intelligens közlekedési rendszerek segítik az infrastruktúra használat optimalizálását.
(3) 30 of road freight over 300 km should shift to other modes such as rail or waterborne transport by 2030, and more than 50 by 2050, facilitated by efficient and green freight corridors.
(3) 2030 re a 300 km nél hosszabb távolságú közúti árufuvarozás 30 át, 2050 re pedig 50 át más közlekedési módoknak, például a vasúti vagy a vízi közlekedésnek kell átvállalnia, hatékony zöld árufuvarozási folyosóknak is köszönhetően.
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
(aa) For waterborne transport, improved and integrated planning and management technologies will contribute to the emergence of a Blue Belt in the seas around Europe, improving port operations, and to a suitable framework for inland waterways.
A vízi közlekedés terén a jobb és integrált tervezési és irányítási technológiák hozzájárulnak a kék övezetnek az Európát körülvevő tengereken történő, kikötői műveleteket javító kialakulásához, valamint a folyami hajózás megfelelő keretrendszerének kialakításához.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
1.8 Although the Roadmap relies on the co modality principle, it also proposes specific modal shift objectives for road freight transport (i.e. 30 of road freight over 300 km to shift to other modes such as rail or waterborne transport by 2030 and more than 50 by 2050).
1.8 Habár az útiterv a komodalitás elvén nyugszik, az árufuvarozási módok közötti váltásra vonatkozóan is javasol konkrét célkitűzéseket (2030 ra a 300 km nél hosszabb távolságú közúti árufuvarozás 30 át, 2050 re pedig több mint 50 át más közlekedési módoknak, például a vasúti vagy a vízi közlekedésnek kell átvállalnia).
3.1 According to the proposal for a directive, river traffic information services are considered useful for a possible switch to waterborne transport and if IWT is to participate more in intermodal schemes, for the benefit of society.
3.1 vízi áruszállításra való átállást, és ha a belvízi közlekedés is bekapcsolódik az intermodális rendszerbe, akkor az a társadalom előnyére is válik.
internalisation of external costs for all modes. A broad based process of reection which also includes rail, air, waterborne and urban transport is needed as charging aects trac flows between modes and across the entire internal market.
Ezeknek a díjrendszereknek az a célja, hogy finanszírozást biztosítsanak az infrastruktúra fejlesztéséhez ahol pedig nem bővíthető az infrastruktúra kapacitása, ott a díjszedés segít optimalizálni a forgalmat.
(n) 'Vessels or aircraft means waterborne or airborne craft of any type whatsoever, their parts and other fittings.
n) hajó vagy légijármű bármely vízi vagy légi jármű, azok körzetei és tartozékai.
Apart from Galileo, this sector has in the fields of road, rail, air and waterborne transport made significant progress through TEN T supported projects at European or euro regional level, many of which would otherwise not have been implemented or launched.
Az ágazat a Galileo mellett jelentős előrelépést tett a TEN T támogatású, európai vagy eurorégiós projektek révén a közúti, a vasúti, a légi és a vízi közlekedésben, és ezeket egyébként nem hajtották volna végre, illetve nem indították volna el.

 

Related searches: Waterborne Transport - Road, Rail, And Waterborne Transport - Road, Rail, Air And Waterborne Transport - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Vessel - Waterborne Pathogens - Waterborne System -