Translation of "waterborne vessel" to Hungarian language:


  Dictionary English-Hungarian

Vessel - translation : Waterborne - translation : Waterborne vessel - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Waterborne transport
Vízi közlekedés
Waterborne transport
Vízi közlekedés közvetlen foglalkoztatás kb.
Sustainable surface transport (rail, road and waterborne)
Fenntartható felszíni (vasúti, közúti, vízi) közlekedés
air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások
(e) air, bus, rail and waterborne passenger transport services
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás
For waterborne transport there are requirements to limit water pollution.
A vízi közlekedés terén a vízszennyezés mérséklése érdekében vannak hatályban követelmények.
Ensure that liability regimes promote rail, waterborne and intermodal transport.
Annak biztosítása, hogy a felelősségi rendszerek előmozdítsák a vasúti, a vízi és az intermodális szállítást.
It's a waterborne disease, not something that's in the air.
Ez olyan betegség, ami a vízzel terjed, nem a levegőben.
Well, millions of people around the world die of waterborne disease every year.
Nos, évente milliók halnak meg világszerte vízben terjedő betegségekben.
Full use should be made of RTD platforms such as the WATERBORNE Technology Platform.
Teljes mértékben hasznosítani kell az olyan KTF platformokat, mint a WATERBORNE technológiai platform.
Another salient trend is the strong and sustained dynamism of air and waterborne transport.
Ugyancsak szembeötlő a légi és a vízi közlekedés erőteljes és folyamatos dinamizmusa.
Deployment of equivalent land and waterborne transport management systems (ERTMS13, ITS14, SSN and LRIT15, RIS16).
Ki kell építeni az ennek megfelelő szárazföldi és vízi forgalomirányítási rendszereket is (ERTMS13, ITS14, SSN és LRIT15, RIS16).
As regards waterborne and Bus Regulations, adequate meals and refreshments must be provided in all events.
Ami a vízi és az autóbusz közlekedési rendeletet illeti, minden esetben megfelelő étkezést és frissítőket kell biztosítani.
Inland waterway vessel on sea going vessel
Belvízi hajó tengeri hajón
Type of vessel Tuna Seiner Support vessel
Azon kerítőháló tonhalhalászhajó(k) neve(i) és külső lajstromszáma(i) amely(ek)hez a segédhajó csatlakozik
In addition, waterborne, food borne and zoonotic diseases in humans can potentially be affected by climate change.
Ezenkívül az éghajlatváltozás a víz és az élelmiszer útján terjedő betegségekre, valamint a zoonózisokra is hatással lehet.
However, European accessibility standards do not exist in air or for port side access to waterborne transport.
Nem léteznek azonban európai akadálymentesítési szabványok a légi közlekedésre vagy a vízi közlekedéshez való kikötői hozzáférésre vonatkozóan.
Air and waterborne operators may not have to compensate when the disruption is due to extraordinary circumstances.
A légi és vízi közlekedés terén előfordulhat, hogy az üzemeltetőknek nem kell kártérítést fizetniük, ha a szolgáltatás zavarát rendkívüli körülmények okozzák.
(d) vessel any new or existing fishing vessel
d) hajó bármely új vagy meglévő halászhajó
Vessel detail Vessel international radio call sign (IRCS)
Külső lajstromszám
Vessel detail Vessel international radio call sign (IRCS)
A hajó földrajzi helyzetére vonatkozó adat a hajó helyzete fokban és tizedfokban megadva FFF, fff (WGS 84)
the vessel identification of the donor fishing vessel
tevékenység befejezéséről szóló értesítés a grönlandi halászati övezet elhagyása előtt a halászhajó értesítést küld e szándékáról (tevékenység befejezéséről szóló értesítés)
Vessel detail the side number of the vessel
A hajóra vonatkozó adat a hajó nemzetközi rádióhívójele
Vessel detail international radio call sign of vessel
Déli rózsaszín garnéla és homoki garnéla (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)
Vessel detail number marked on side of vessel
A VONÓHÁLÓS HAJÓK FEDÉLZETÉN FELDOLGOZOTT, KISMÉRETŰ NYÍLT VÍZI FAJOKBÓL ELŐÁLLÍTOTT HALÁSZATI KÉSZTERMÉKEKRE VONATKOZÓ ÁTVÁLTÁSI ARÁNYOK
Vessel detail international radio call sign of vessel
Rádióhívójel
Vessel detail number marked on side of vessel
Külső lajstromszám
3. 'existing fishing vessel means a fishing vessel which is not a new fishing vessel
3. meglévő halászhajó olyan halászhajó, amely nem új halászhajó
(n) 'Vessels or aircraft means waterborne or airborne craft of any type whatsoever, their parts and other fittings.
n) hajó vagy légijármű bármely vízi vagy légi jármű, azok körzetei és tartozékai.
Vessel detail Number on side of vessel (ISO 8859.1)
Irány
Fee per support vessel EUR 3 500 per vessel
Tengerészek
Vessel detail Number on side of vessel (ISO 8859.1)
A hajó sebessége tizedcsomóban megadva
Cook Islands Fishing Vessel Licence Foreign Fishing Vessel License
Teljes hosszúság
Vessel detail international radio call sign of the vessel
Üzenet időpontja
Vessel detail Number on side of vessel (ISO 8859.1)
Az ERS felelősöket legalább hat hónapra kell kijelölni.
(6) vessel means any inland waterway or seagoing vessel
(6) hajó belvízi utakon közlekedő hajó vagy tengerjáró hajó.
fishing effort (average fishing days per vessel, average number of hooks per vessel, average longline units per vessel, average overall length of longline per vessel).
halászati erőkifejtés (a halászati napok átlagos száma hajónként, horgok átlagos száma hajónként, a horogsoregységek átlagos száma hajónként, a horogsorok átlagos teljes hossza hajónként).
Carrier vessel
Szállítóhajó
Dewar Vessel
Dewar fée edény
Fishing Vessel
Halászati tevékenységben részt vevő hajó
Fishing vessel
Halászhajó
Vessel name
Hajó neve
Vessel DEPARTED
KIHAJÓZÁS
Vessel RETURNED
VISSZATÉRÉS
Vessel owner
Legénység létszáma

 

Related searches: Waterborne Vessel - Waterborne - Waterborne Disease - Waterborne Transport - Waterborne Coating - Waterborne Paint - Waterborne Pathogens - Waterborne System - Waterborne Heating - Waterborne Traffic -