Translation of "a system which" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

A system which - translation : System - translation : Which - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(a) each undertaking which owns a transmission system acts as a transmission system operator
(a) visi uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēma, darbotos kā pārvades sistēmas operatori
(a) each undertaking which owns a transmission system acts as a transmission system operator
a) visi uzņēmumi, kam pieder pārvades sistēma, darbotos kā pārvades sistēmas operatori
medicines which need a certain liver enzyme system (known as cytochrome P450 system) for
zālēm, kurām nepieciešama noteikta aknu enzīmu sistēma (tā sauktā P450 citohroma
5. 'collecting system' means a system of conduits which collects and conducts urban waste water
5. kanalizācijas sistēma nozīmē cauruļvadu sistēmu, kas savāc un novada notekūdeņus
The current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
Pašreizējā sistēma ir jāaizstāj ar tādu sistēmu, kas pieļautu lielāku uzticēšanos pieteikumu iesniedzējiem.
The current system should be replaced by a system which inspires more confidence in applicants.
Pašreizējā sistēma ir jāaizstāj ar tādu, kas pieteikumu iesniedzējos rada lielāku uzticēšanos.
Existence and application of a system which traces timber.
valsts meži un privātie meži zemes.
which participates in a system and which is responsible for discharging the financial obligations arising from transfer orders within that system.
kas piedalās kādā sistēmā un kas atbild par to finanšu saistību izpildi, kas izriet no pārveduma rīkojumiem šajā sistēmā.
6 A micro isolated system is a system which had a consumption of less than 500 GWh in the year 1996.
6 Izolēta mikrosistēma ir sistēma, kuras patēriņš 1996. gadā bija mazāks par 500 GWh.
(w) a waste water disposal system which meets hygiene requirements
w) notekūdeņu izvadīšanas sistēmai, kas atbilst higiēnas prasībām
(p) a waste water disposal system which meets hygiene requirements
p) notekūdeņu izvadīšanas sistēmai, kas atbilst higiēnas prasībām
cooperation in developing a transport system which meets environmental needs,
Tīkla izstrādi un prioritāšu atlasi veic Koordinācijas komiteja, kurā ietilpst pārstāvji no katras parakstītājas puses.
A fully transparent reporting system is needed, using a comprehensive set of statistics which build on the OECD DAC system.
Ir vajadzīga pilnībā pārredzama ziņošanas sistēma, kurā izmantotu plašu statistikas datu klāstu, pamatojoties uz ESAO Attīstības palīdzības komitejas sistēmu.
We are in a deepening economic crisis, which is a crisis of the system and not just in the system.
Mēs atrodamies pieaugošas ekonomiskās krīzes apstākļos, un šī krīze nav tikai krīze sistēmā, tā ir arī sistēmas krīze.
A reference test to identify the system operation point at which the Anti lock Braking System (ABS) activates.
Atsauces tests, lai noteiktu sistēmas darbības brīdi, kurā aktivizējas bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS).
a public accreditation system which is not subject to commercial competition
jānodrošina akreditēšanas sistēmas darbība valsts iestāžu pārraudzībā, uz kuru neattiecas tirgus konkurence
We would like to have a system which is user friendly.
Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas ir ērti lietojama.
(e) 'parent carrier' shall mean an air carrier which is a system vendor or which directly or indirectly, alone or jointly with others, owns or controls a system vendor
e) vecākais pārvadātājs ir aviosabiedrība, kura ir sistēmas piedāvātājs vai kuram tieši vai netieši, vienam pašam vai kopā ar citiem pieder sistēmas piedāvātājs, vai kuram ir kontrole pār to
a new, more transparent governance system for EU VAT system, in which all stakeholders were more closely involved.15
jaunu, pārredzamāku pārvaldības sistēmu attiecībā uz ES PVN sistēmu, kurā vairāk tika iesaistītas visas ieinteresētās personas15.
What more can be said about a system, our system, in which rice or wheat have become safe investments?
Kas gan cits vēl vairāk var raksturot mūsu sistēmu, kurā rīsi vai kvieši ir kļuvuši par drošu ieguldījuma veidu?
meter reading system means a system which allows remote status monitoring, measuring and service commands using radio communication devices
skaitītāju nolasīšanas sistēma ir sistēma, kas ļauj kontrolēt, mērīt un apkalpot, nosūtot komandas ar tālvadības radio sakaru ierīcēm
The I Neb AAD System is a portable, hand held, vibrating mesh technology nebuliser system, This system generates droplets by ultrasound, which is forcing the solution through a mesh.
Šī sistēma veido pilienus, izmantojot ultraskaņu, kas pārvieto šķīdumu cauri tīklam.
Finally, the Commission has created a system which is transparent and accountable.
Visbeidzot, Komisija ir izveidojusi sistēmu, kas ir pārskatāma un atbildīga.
cooperation in developing a transport system which meets, inter alia, environmental needs,
sadarbību nolūkā attīstīt transporta sistēmu, kas inter alia apmierina ekoloģiskās prasības,
The penalty point system covers all offences which can generate a crash.
Soda punktu sistēma attiecas uz visiem pārkāpumiem, kuri var izraisīt avāriju.
It is obviously a good system which has very serious safety elements.
Tā neapšaubāmi ir laba sistēma, kurā ir ļoti nopietni drošības elementi.
I see this as a real meltdown of the current system, a system which is completely obsolete, a system which has led to bankruptcy, which has led to the land being completely exploited and suffocated by greenhouse gas emissions, which has led to underdevelopment in the South, and underdevelopment in our towns and cities.
Es uzskatu, ka tas ir pilnīgs pašreizējās sistēmas sabrukums, sistēmas, kas ir pilnīgi novecojusi, sistēmas, kas ir izraisījusi bankrotu, kas ir izraisījusi pilnīgu zemes ekspluatāciju un to, ka zeme smok no siltumnīcefekta gāzu emisijām, kas ir izraisījusi nepietiekamu attīstību dienvidos un nepietiekamu attīstību mūsu pilsētās.
This party submits that the system at issue in the present proceedings, which may be exempted under Paragraph 110(1) of the EnWG, is neither a transmission system nor a distribution system within the meaning of the directive but a system which serves predominantly for to supply FLH s own consumption.
Šis lietas dalībnieks uzskata, ka šajā tiesvedībā apskatāmā sistēma, uz kuru varētu attiekties atbrīvojums saskaņā ar EnWG 110. panta 1. punktu, Direktīvas izpratnē nav nedz pārvades sistēma, nedz sadales sistēma, bet gan sistēma, kas galvenokārt kalpo, lai sniegtu piegādi paša FLH patēriņam.
(c) meter reading system means a system which allows remote status monitoring, measuring and service commands using radio communication devices
c) skaitītāju nolasīšanas sistēma ir sistēma, kas ļauj kontrolēt, mērīt un apkalpot, nosūtot komandas ar tālvadības radio sakaru ierīcēm
It comes in a 3 ml cartridge, called Penfill, which fits into a delivery system.
Tas ir 3 ml k rtridž, nosaukt par Penfill, kurš j ievieto insul na ievad šanas ier c.
It comes in a 3 ml cartridge, called Penfill, which fits into a delivery system.
Tas ir 3 ml kārtridžā, nosauktā par Penfill, kurš jāievieto insulīna ievadīšanas ierīcē.
Burma is effectively a prison country which operates under a repressive system of military rule.
Birma faktiski ir valsts cietums, kas darbojas saskaņā militārās varas represīvo sistēmu.
(2) The second choice to make is which harvest control system, and particularly which TAC system, to use.
(2) Otrā izvēle jāizdara jautājumā par to, kuru ieguves kontroles sistēmu un jo īpaši kuru KPN noteikšanas sistēmu izmantot
Second, it must be determined to what extent the purpose for which a system is operated is essential for the qualification of the system as distribution system .
Otrkārt, ir jānosaka, cik liela nozīme ir sistēmas ekspluatācijas mērķim, lai kvalificētu sistēmu kā sadales sistēmu .
How is it possible that a system such as the Russian system, which has the greatest security system in the world, never finds the killers of journalists?'
Kā tas var būt, ka tāda valsts kā Krievija, kurai ir varenākā drošības sistēma pasaulē, tā arī nav spējusi atrast žurnālistu slepkavas?
We abolished the old system of propping up banana prices a system which insulated producers from market signals and discouraged competitiveness.
Mēs likvidējām banānu cenas paaugstināšanas veco sistēmu, kas izolēja ražotājus no tirgus signāliem un neveicināja konkurētspēju.
The Schengen Information System is the largest common European database which operates as a joint information system for the Member States.
Šengenas Informācijas sistēma ir lielākā kopējā Eiropas Savienības datu bāze, kas darbojas kā vienota dalībvalstu informācijas sistēma.
Maybe the system, of which I was a part, was letting you down.
Varbūt sistēma, kuras daļa esmu arī es, pievīla Jūs.
This system equates intelligence with a knowledge of English, which is quite arbitrary.
Kur novilkt robežu? Šī sistēma pielīdzina intelektu angļu valodas zināšanām, (Smiekli) (Aplausi) kas ir visai nepamatoti.
A summary of the applicant's pharmacovigilance system which shall include the following elements
kopsavilkumā par pretendenta farmakovigilances sistēmu iekļauj šādus punktus
This leaves a residual positive charge which is delocalised around the ring system.
Tad pozitīvs atlikuma lādiņš pārvietojas ap gredzenu.
We need a system which also encourages manufacturers to invest in eco design.
Mums ir vajadzīga sistēma, kas arī mudina ražotājus ieguldīt ekodizainā.
Existence and application of a system which traces timber in the forest products
Importētiem kokmateriāliem ir pievienoti paziņojumi par importu un informācija par kokmateriālu izcelsmi, kā arī dokumenti, kas apliecina kokmateriālu likumīgumu un ieguves valsti
That wouldshift the EU s own resources system from a financing system predominantly based on nationalcontributions towards a financing system which would better reflect an EU of Member Statesand the people of Europe.
Tasnovirzītu Savienības pa u resursu sistēmu no finansējuma sistēmas, ko pamatā veido valsts iemaksas, uz finansē anas sistēmu, kas labāk atspoguļotu Eiropas dalībvalstu un tautu savienību.
Talking of which, was the hypodermic system invented by a commission or a parliament or a committee?
Runājot par to, vai zemādas injekciju sistēmu izdomāja kāda komisija, kāds parlaments vai komiteja?

 

Related searches: Which Which - From Which To Which - Which Which Not? - Which Which Coped - All Of Which Which Were - Which Which Number - Instruction Which To Which - At Least One Of Which Moves And Which Are Joined Together, I - Consider The Extent To Which To Which - Which Languages Are Spoken In Which Country -