Translation of "accounts receivable and accounts payable" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Accounts - translation : Payable - translation : Receivable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Other accounts receivable payable (AF.7)
Citi debitoru kreditoru parādi (AF.7)
(k) other accounts receivable payable (F.7 and AF.7).
k) citiem debitoru parādiem parādiem kreditoriem (F.7 un AF.7).
Other accounts receivable payable as an asset of RoW
Citi debitoru kreditoru parādi kā PP aktīvi
Other accounts receivable payable as a liability of RoW
Citi debitoru kreditoru parādi kā PP pasīvi
Other accounts receivable payable as an asset of total economy, NFCs and HHs
Citi debitoru kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS un MS aktīvi
Other accounts receivable payable as a liability of total economy, NFCs and HHs
Citi debitoru kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS un MS pasīvi
Other accounts receivable payable as an asset of MFIs, OFIFAs, OFIs, FAs and ICPFs
Citi debitoru kreditoru parādi kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF aktīvi
Other accounts receivable payable as a liability of MFIs, OFIFAs, OFIs, FAs and ICPFs
Citi debitoru kreditoru parādi kā MFI, CFSFPS, CFS, FPS un ASPF pasīvi
other accounts receivable ( )
pārējie debitoru parādi ( )
Other accounts receivable payable as an asset of total economy, MFIs, OFIFAs, ICPFs and RoW
Citi debitoru kreditoru parādi, kā ekonomikas kopā aktīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP
Other accounts receivable payable as a liability of total economy, MFIs, OFIFAs, ICPFs and RoW
Citi debitoru kreditoru parādi, kā ekonomikas kopā pasīvi, MFI, CFSFPS, ASPF un PP
Other accounts receivable payable as an asset of NFCs, GG, CG, SG, LG, SS and HHs
Citi debitoru kreditoru parādi kā NFS, VP, CV, PV, VV, SN un MS aktīvi
Accounts payable
Īstermiņa parādi
other accounts payable ( )
pārējie parādi kreditoriem ( )
Trade accounts payable
Piegādātāju parādi
Other accounts receivable payable as an asset of total economy, NFCs, MFIs, OFIFAs, OFIs, FAs, ICPFs, HHs and RoW
Citi debitoru kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP aktīvi
Other accounts receivable payable as a liability of total economy, NFCs, MFIs, OFIFAs, OFIs, FAs, ICPFs, HHs and RoW
Citi debitoru kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, CFS, FPS, ASPF, MS un PP pasīvi
Other accounts receivable payable as a liability of total economy, NFCs, MFIs, OFIFAs, ICPFs, GG, CG, SG, LG, SS, HHs and RoW
Citi debitoru kreditoru parādi kā ekonomikas kopā, NFS, MFI, CFSFPS, ASPF, VP, CV, PV, VV, SN, MS un PP pasīvi
Prefinancing, accounts payable and cut off procedures
Priekšfinansējums, parādi kreditoriem un finanšu gadu nodalī šanas procedūras
The FMS suite typically includes software for accounting (accounts receivable, accounts payable, general ledger), planning and budgeting, reporting, time and expense management and the financial supply chain. The HR suite combines software for personnel data, payroll management and benefits.
FVS komplektā parasti ir iekļautas grāmatvedības (debitoru parādi, kreditoru parādi, grāmatvedības galvenā grāmata), plānošanas un budžeta plānošanas, atskaišu, laika un izdevumu administrēšanas, kā arī finansiālā atbalsta ķēdes programmas, savukārt CR komplektā ir apkopotas programmas par personāla datiem, algu administrēšanu un pabalstiem.
Commissions receivable and commissions payable
Iekasētā komisijas nauda un samaksātā komisijas nauda
premiums and reserves for outstanding claims Other accounts receivable Trade credits and advances Other AF .
612 x x x x x x AF .
( a ) their bank accounts , including shared accounts , custody accounts and accounts with stockbrokers
a ) banku kontiem , ieskaitot dalītos kontus , vērtspapīru kontus un kontus pie biržas mākle riem
Annual accounts and consolidated accounts
Gada noslēguma pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati
Annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskati un konsolidētie pārskati ,
ANNUAL ACCOUNTS AND CONSOLIDATED ACCOUNTS
GADA PĀRSKATI UN KONSOLIDĒTIE PĀRSKATI
The accounts shall consist of general accounts and budgetary accounts.
Uzskaiti veido vispārējā uzskaite un budžeta uzskaite.
The accounts shall consist of general accounts and budget accounts.
Grāmatvedība sastāv no vispārējās grāmatvedības un budžeta grāmatvedības.
immediately enter in the accounts the import duties payable at the reduced rate,
Deklarētājs minētajā dokumentā skaidri atzīmē T2L un pašrocīgi parakstās.
Current liabilities include eligible expenses incurred by beneficiaries of EU funds (accounts payable).
Īstermiņa saistībās ietverti ES līdzekļu saņēmējiem radušies attaisnotie izdevumi (kreditoru parādi).
Interest receivable and similar income and interest payable and similar charges.
Procentu ieņēmumi un līdzīgi ieņēmumi, procentu maksājumi un līdzīgas izmaksas
Preparation of annual accounts and consolidated accounts
Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu sagatavošana
The first transmission of quarterly data as referred to in Articles 3, with the exception of other accounts receivable payable (F.7 and AF.7), 4 and 5 shall be made in accordance with the following timetable
Šīs regulas 3. pantā minēto datu pirmo pārsūtīšanu, izņemot datus par citiem debitoru parādiem parādiem kreditoriem (F.7 un AF.7), kā arī 4. un 5. pantā minēto datu pārsūtīšanu veic saskaņā ar šādu laika grafiku
The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts.
Kontu plānā skaidri nošķir budžeta kontus un bilances kontus.
The chart of accounts shall make a clear distinction between budgetary accounts and cash accounts.
Kontu plānos skaidri nošķir budžeta kontus un naudas kontus.
Annual accounts and consolidated accounts Audit public interest entities
Gada pārskati un konsolidētie pārskati Revīzijas sabiedriskas nozīmes struktūrās
(h) bank accounts and accounts with other financial institutions
h) banku kontus un rēķinus ar citām finanšu iestādēm
PM accounts and their sub accounts shall be interest free .
PM accounts and their sub accounts shall be interest free .
Drawing from own resources accounts (treasury and central bank accounts)
naudas līdzekļu izņemšana no pašu resursu kontiem (dalībvalstu valsts kases un centrālās bankas konti).
Thus the financial control and cash management teams were strengthened, and new teams were installed for the consolidation of profits and the management of accounts receivable.
Tika nostiprinātas finanšu un naudas līdzekļu kontroles grupas, tika izveidotas jaunas grupas, lai konsolidētu pārvaldes rezultātus un klientu aizdevumus.
Accounts to support settlement procedures ( 1 ) In addition to PM accounts , the following types of accounts may be opened in the PM and used by ASCBs , ASs and settlement banks for the settlement procedures referred to in paragraph 6 ( 1 ) ( a ) technical accounts , ( b ) mirror accounts , ( c ) guarantee fund accounts , ( d ) sub accounts .
Konti norēķinu procedūru atbalstam 1 ) PSCB , PS un norēķinu bankas 6 . punkta 1 ) apakšpunktā minēto norēķinu procedūru vajadzībām papildus MM kontiem MM modulī var atvērt šādus kontus a ) tehnisko kontus , b ) atbilstošos kontus ( mirror accounts ) , c ) garantijas fonda kontus , d ) subkontus .
Accounts
KontiComment
Accounts
Konti

 

Related searches: Accounts Receivable And Accounts Payable - Accounts Payable And Accounts Receivable - Accounts Receivable And Accounts Payable Management - Accounts-receivable And Accounts-payable Accounting - Accounts Receivable Accounts Payable - Trade Accounts Receivable And Other Receivable - Accounts Receivable And Payable - Contract Accounts Receivable And Payable - Accounts Payable Receivable - Accounts Receivable Payable -