Translation of "administrative paperwork" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Administrative - translation : Administrative paperwork - translation : Paperwork - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The administrative requirements atlocallevel have resultedin significant operating costs, voluminous paperwork and delays
Administratīvās prasības vietējā mērogā radīja ievērojamas dar bībasizmaksas, apjomīgu darbu ar dokumentiem un kavēšanos
Paperwork.
Rakstu darbi.
Reducing paperwork
Formalitāšu mazināšana
It's paperwork.
Tur ir dokumenti.
It's the paperwork.
Darbs ar papīriem.
A paperwork mistake.
Dokumentos.
Fuck the paperwork.
Pie velna papīrus.
Besides, I hate paperwork.
Starp citu man riebj papīru darbi.
Less paperwork for me.
Man būs mazāk darba ar papīriem.
Paperwork is boring. Oh.
Papīri ir garlaicīgi.
You got the paperwork?
Tev ir dokumenti?
Get the paperwork started.
Sāc kārtot dokumentus.
You got the paperwork.
Tu dabūji dokumentus.
You filed the paperwork.
Jūs aizpildījāt dokumentus.
Both exporting companies and national authorities are benefiting from this measure as it means less paperwork and administrative and control work.
Gan eksportētājsabiedrības, gan valstu iestādes gūst labumu no šā pasākuma, jo tas nozīmē mazāk dokumentu un mazāk administratīvā un kontroles darba.
Anything wrong with his paperwork?
Kaut kas nav kārtībā ar viņa papīriem?
Mm, different city, same paperwork.
Cita pilsēta, tie paši darbi ar dokumentiem.
I'll get the paperwork going.
Es nokārtošu dokumentus.
I did all the paperwork.
Es uzrakstīju dokumentus.
They signed the paperwork, Wyatt.
Viņi parakstīja dokumentus, Vaijet.
All his paperwork is here.
Papīri ir kārtībā.
ASAC's reviewing the paperwork now.
Atbildīgo īpašo aģentu palīgi šobrīd pārskata dokumentus.
You're not worth the paperwork.
Tu neesi aizpildāmā protokola vērts.
That's a lot of paperwork.
Te gan ir daudz dokumentu.
5.4 Reduced administrative burdens are usually very welcome because in many areas we have become over regulated in terms of paperwork requirements.
5.4 Ļoti atzinīgi vērtējama ir administratīvā sloga mazināšana, jo daudzās nozarēs ir pārāk birokrātiskas prasības attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem.
The single market has slashed paperwork.
Vienotais tirgus ir samazinājisformalitātes.
Was absolutely no time for paperwork.
Nebija iespējams strādāt ar tiem visiem papīriem
It creates a lot of paperwork.
Tas prasa daudz dokumentācijas.
She filled out some paperwork, right?
Ir taču dokumenti.
You stare at paperwork all day.
Tev visu dienu jāblenž uz papīriem.
Yes, I have his paperwork here.
Jā, atskaite ir te. Labi.
Left some insurance paperwork in there.
Aizmirsu apdrošināšanas dokumentus.
I see you found your paperwork.
esi atradis savus dokumentus .
There's no paperwork on the kid.
Par viņu nav nekādu dokumentu.
You're gonna bury them in paperwork.
Tu viņus apraksi dokumentos.
Just sign some start paperwork, sir.
Tikai parakstiet dažus sākuma dokumentus, ser.
That would limit the stacks of paperwork.
Tas ierobežotu papīru kalnus.
I have collected all sorts of paperwork.
Un tad es aizbēgu uz dienvidiem. Ar ko gan tikai es šeit neesmu nodarbojies.
I've got to go sign some paperwork.
Man jāiet parakstīties.
The bank has paperwork signed and notarized.
Banka papīrus ir parakstījusi un apstiprinājusi pie notāra.
I got paperwork that proves it did.
Man ir papīri, kas pierāda, ka tas eksistēja.
Following up on paperwork and so forth.
Rakstu darbi un tamlīdzīgas lietas.
You have the paperwork we talked about?
Tev ir dokuments, par ko runājām?
They're trying to bury you in paperwork.
Viņi cenšas tevi aprakt zem papīriem.
I don't know, it's just some paperwork.
Nezinu, kaut kādi dokumenti.

 

Related searches: Administrative Paperwork - Administrative Administrative Part - Paperwork - Paperwork Reduction Act - Legal Paperwork - Financial Paperwork - Complete Paperwork - File Paperwork - Necessary Paperwork - Do Paperwork -