Translation of "angled pockets" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Angled - translation : Angled pockets - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No. Check your pockets. Check your pockets.
Pārbaudiet kabatas.
Picked pockets.
Zagu no kabatām.
All these pockets.
Tik daudz kabatu!
Turn out your pockets.
Izgrieziet kabatas uz āru.
Turn out your pockets!
Izgrieziet kabatas uz āru!
Alan, check your pockets.
Alan, pārbaudi kabatas.
My pockets are empty.
Kabatas tukšas.
a blueprint for a common industrial policy angled towards sustainable development and successful transport co modality3
kopējās rūpniecības politikas attīstības programmu ar pētījumu par ilgtspējīgu attīstību un veiksmīgu vairākveidu pārvadājumu kombinēšanu3,
a blueprint for a common industrial policy angled towards sustainable development and successful transport co modality
kopējās rūpniecības politikas attīstības programmu ar pētījumu par ilgtspējīgu attīstību un veiksmīgu vairākveidu pārvadājumu kombinēšanu,
a blueprint for a common industrial policy angled towards sustainable development and successful transport co modality
kopējās rūpniecības politikas attīstības programmu ar pētījumu par ilgtspējīgu attīstību un veiksmīgu vairākveidu pārvadājumu kombinēšanu
Pull out your pants pockets.
lzgriez kabatas uz āru.
You mind emptying your pockets?
Neiebilstat iztukšot savas kabatas?
While he's checking his pockets,
Kamēr viņš pārbaudīja savas kabatas,
Hm? Quick, empty your pockets.
Ātri iztukšo kabatas.
You went through my pockets.
Tu pārmeklēji manas kabatas.
What else is in your pockets?
Kas vēl tev kabatās?
That means more money in our pockets.
Tas nozīmē vairāk naudas mūsu kabatās.
I found this money in Bruno's pockets.
Šo naudu atradu Bruno bikšu kabatā.
You mind if we search your pockets?
Neiebildīsi, ja pārmeklēsim tavas kabatas?
Stealing money and lining your own pockets.
Lai zagtu naudu un piebāztu savas pašas kabatas.
Do you have anything in your pockets?
Kas jums ir kabatās?
Four agents didn't immediately pat their pockets.
4 aģenti nekavējoties neuzsita ar roku savām kabatām.
(a) the elimination of specific pockets of surplus
a) likvidēt īpašos pārpalikuma krājumus
Nothing in his pockets but knives and lint.
Kabatās tikai dunči un putekļi.
No pockets on the back, however that happened.
Glezna bija pagalam.
And line the pockets of some boardroom billionaires?
Lai piebāztu kabatas miljardieriem?
There's some in the Middle East, the little pockets.
Ir zināma aktivitāte Vidējos Austrumos, mazās kabatiņās.
Extremo Burritos, corn dogs, pizza pockets, grilled cheese sandwiches.
Extremo Burritos , kukurūzas hotdogus, picmaizītes, grillētas siermaizītes.
s purses and pockets o became the official curr
Ekonomik ir pie pildījušā s ne k cerības vairāk spožās jaunās
Empty your pockets, or I'll call the Station Inspector.
Iztukšo kabatas vai izsaukšu stacijas inspektoru.
Sir, do you want to empty your pockets, please, sir?
Kungs, vai jūs, lūdzu, neiztukšotu savas kabatas?
How much of that money ends up in private pockets?
Cik daudz no šīs naudas nonāk privātajā naudas makā?
These were in his pockets when we made the arrest.
Tie bija viņa kabatās aizturēšanas brīdī.
Let's hope his pockets are deep. They'll need to be.
Cerēsim, ka kabatas viņam ir dziļas, viņam tas būs nepieciešams...
If his pockets were full of lead, he couldn't run heavier.
Ja viņa kabatas bija pilnas ar svinu, viņš nevarēja palaist smagākas.
Euro banknotes and coins celebrate their fifth year in citizens pockets.
Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits pašlaik ir vairāk nekā 490 miljoni iedzīvotāju.
Pockets of chemical residues can always be found in dead spaces.
Brīvās zonās vienmēr ir iespējams atrast ķīmisko nogulšņu paliekas.
He was searching his pockets for the key when someone passing said
Viņš meklēja savas kabatas par atslēgu ja kāds iet, teica
He was searching his pockets for the key when someone passing said
Viņš bija meklējot savu kabatas galveno ja kāds iet teica
Good statistics essential to in depth analysis Monetary Union in our pockets
Monetārā savienība mūsu kabatās
I'm going to have to ask you to turn out your pockets.
Man būs jums jālūdz iztukšot savas kabatas.
Seven times you guessed every object the audience had in their pockets.
Septiņas reizes jūs uzminējāt ikvienu lietu, kas skatītājiem bija kabatās.
I just don't want them to come sniffing in my other pockets.
Negribu, ka okšķerē manās citās kabatās.
However, there are still pockets of human resistance that threaten our peace.
Tomēr ir palikuši daži pretestības avoti kas apdraud mūsu pasauli.
From the fruit bowl on the sideboard his father had filled his pockets.
No augļu bļoda uz bufete viņa tēvs bija piepildījis kabatas.

 

Related searches: Angled Pockets - Angled Back Pockets - Angled - Angled Brush - Angled View - Angled Surface - Angled Connector - Angled Mount - Angled Line - Angled Bracket -