Translation of "as supposed" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

As supposed - translation : Supposed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not supposed to chafe as much. Wow.
Paredzēts, ka tā mazāk berzīs.
He's supposed to be mad as a hatter, though, these days.
Viņu taču uzskata par pilnīgi jukušu.
You were supposed to find me, because you're supposed to help me.
Tev bija mani jāatrod, tev bija man jāpalīdz.
Because you're supposed to be here when you're supposed to be here.
Jo tev jābūt šeit, kad tev te ir jābūt.
You're supposed to...
Tev ir...
You come home, and the suit does not look as good as it was supposed to.
Jūs pārnākat mājās, un uzvalks neizskatās tik labi, kā bija paredzēts.
in writing. (EL) The commercialisation of culture masquerades as supposed respect for diversity.
rakstiski. (EL) Kultūras komercializācija simulē iespējamu daudzveidības ievērošanu.
We're supposed to haggle.
Mums vajadzētu pakaulēties.
You're supposed to argue.
Tev pienāktos strīdēties
Yeah, supposed to be...
Jā vajadzētu būt...
I'm just supposed to...
Es te tikai...
You're not supposed to.
Kā zinu, tev nav bērnu.
I'm not supposed to.
Es nedrīkstu braukt.
About your supposed reformation.
Nejēga.
Supposed to be flameretardant.
Tas aizturot liesmas...
I'm not supposed to.
Es nedrīkstu nekur iet.
How am I supposed...
Kā, lai es...
You were supposed to...
Tu taču...
We were supposed to...
Mums vajadzēja...
You're supposed to look!
Tev ir jāskatās!
They're supposed to be.
Tā tam ir jābūt.
I'm supposed to talk.
Man tagad jārunā.
You're supposed to also.
Jums arī jāzvēr.
It's not supposed to.
Nav paredzēts.
We're all supposed to act as a team, but you never act that way.
Mums ir jārīkojas kā komandai, bet tu nekad tā nedari.
Do you think I might be switched off, because I don't function as well as I'm supposed to?
Vai tu domā, ka mani varbūt izslēgs, jo es nefunkcionēju tik labi paredzēts?
Not supposed to be here.
Man nevajadzētu šeit būt.
VI The supposed cross appeal ..................................................
VI Par iespējamo pretapelāciju ..................................................
VI The supposed cross appeal
VI Par iespējamo pretapelāciju
COMMISSION, THELATTERIS SUPPOSED TOFINALLY RECOGNISE
TĀVARĒTUUZŅEMTIESATBILDĪBUPARBUDŽETAIZPILDI,IR
I'm supposed to leave'em there?
Man vajadzētu viņus atstāt tur?
Camp supposed to be empty.
Nometnei būtu jābūt tukšai.
What's that supposed to mean?
Ko tu ar to gribēji pateikt?
What's that supposed to mean?
Ko tas nozīmē?
What's that supposed to mean?
Kas ar to man bija jāsaprot?
I'm not supposed to drink.
Es nedrīkstu dzert.
What's that supposed to mean?
Kā to vajadzēja saprast?
What's that supposed to mean?
Ko tas varētu nozīmēt?
I'm supposed to be beautiful.
Man bija jāklūst skaistai.
What's that supposed to mean?
Ko tas nozīmēja?
You're supposed to be dead.
Tev bija jābūt pagalam.
What's that supposed to mean?
Ko tad tam vajadzēja nozīmēt? Tēt.
What's that supposed to mean?
Kā tad tas man būtu jāsaprot?
What's that supposed to mean?
Ko tu gribi teikt?
You're supposed to be dead.
Jums bija jābūt mirušam.

 

Related searches: Is Supposed To - Are Supposed To - To Be Supposed To - It Is Supposed - Was Supposed To - I Am Supposed To - As Supposed - I Was Supposed To - We Are Supposed To - Not Supposed To -