Translation of "behave safely" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Behave - translation : Behave safely - translation : Safely - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Behave.
Uzvedies labi.
Behave yourselves.
Uzvedieties labi
Harvey, behave.
Hārvij, izturies labi.
Or behave.
Vai uzvesties.
Please behave properly.
Lūdzu, uzvedieties atbilstoši!
Behave yourself, okay?
Uzvedies pieklājīgi, labi?
Christian, behave yourself.
Rimsties!
And behave yourself.
Un uzvedies labi.
They behave themselves?
Vai labi izturējās?
So, behave yourself.
Tāpēc uzvedies pieklājīgi.
Behave as they bid.
Rīkojies, kā viņi saka.
You've got to behave!
Shh! Tev ir jāuzvedās labi!
they'd behave very differently.
viōi uzvestos pavisam savâdâk.
You girls behave yourselves.
Uzvedieties labi!
Behave while I'm gone.
Uzvedies labi, kamēr esmu prom.
Bye. And behave yourself.
Un uzvedies, kā nākas.
Safely Remove
Droši noņemt
Driving safely
Veselība
Driving safely
centrālajā Rumānijā.
Drive safely.
Laimīgu ceļu.
The aim of the measure is to avoid repeat offences by influencing participants in their risk awareness on the roads and by motivating them to behave more safely and with more regard to others.
Pasākuma mērķis ir novērst atkārtotus pārkāpumus, palielinot dalībnieku risku apzināšanos braukšanas laikā, kā arī motivējot tos uzvesties uzmanīgāk un vairāk ņemt vērā pārējos.
However, we could not only tell Russia to behave, we have to motivate it to behave.
Tomēr mēs nevaram Krievijai likt tikai uzvesties, mums ir tā jāmotivē uzvesties.
Behave as your heart wishes.
Dari, kā iekšējā balss tev liek.
That's because she won't behave.
Tas tāpēc, ka viņa slikti uzvedās.
Later perhaps, if you behave.
Vēlāk, ja tu labi uzvedīsies.
How did little Timmy behave?
Kā tad mazais Timijs uzvedās?
I said, Artie, please behave.
Teicu, Ārtij, lūdzu, uzvedies.
You behave yourself now, Elliot.
Uzvedies labi, Eliot.
I've forgotten how to behave.
Esmu aizmirsusi, kā jāuzvedas.
This is how normal people behave.
Tā rīkojas normāli cilvēki.
Did they arrive safely?
Vai viņi ierodas droši?
WORKING SAFELY ON SCAFFOLDING
Pārkares visbiežāk ir vispiemērotākais veids, lai aizsargātu gājēju satiksmes zonas un ieejas objektā.
Bye. Travel safely, Audrey.
Brauc uzmanīgi.
Pleasestopyourvehicle and safely exit.
Lūdzu, apturiet mašīnu un izkāpiet.
That means that ballplayer batted safely, hit safely three times out of 10 at bats.
Tas nozīmē, ka spēlētājs atsita droši, sita droši trīs reizes no 10 metieniem.
Urge to behave in an unusual way
Tieksme neparasti uzvesties
Urge to behave in an unusual way
Tieksme uzvesties neparasti
It has no choice but to behave.
Tai nav nekādas citas iespējas kā sadarboties.
Thirdly, the Burmese army must behave professionally.
Treškārt, Birmas armijas darbībām jābūt profesionālām.
That is, ships have to behave well.
Tātad kuģiem ir jānodrošina labi raksturlielumi.
You tonight behave like a hero, Varian.
Šodien tu izturējies kä varonis, Varian.
...if he doesn't learn to behave himself.
...ja neiemācīsies labi uzvesties.
Dispose of the needle safely.
Izmetiet adatu drošā veidā.
dispose of used syringes safely.
drošā veidā iznīcināt izlietotās šļirces.
The ship's getting steered safely!
Kuģis ir drošās rokās!

 

Related searches: Behave Safely - Behave - On Behave Of - Behave Well - Behave Yourself - Behave Like - Behave Differently - Behave Towards - Behave Badly - Oh Behave -