Translation of "binding" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Binding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

BINDING
DEZODORANTS
Binding
Saistviela
Key binding
Taustiņu sējums
Binding Name
Sasaistes nosaukums
Binding edge
Pēdējo reizi drukāts
Binding Edge
Pēdējo reizi drukāts
Binding legislation
Saistoši tiesību akti
Binding primers
Saistošie gruntējumi
Binding Targets
obligātus mērķus
Binding nature
Direktīvas saistošais raksturs
BINDING INFORMATION
SAISTOŠĀ IZZIŅA
Binding nature
Saistošais spēks
THE BINDING
R frāžu kombinācijas
Absorbent binding
Absorbents saistviela
Antistatic binding
Antistatiska viela saistviela
Binding solvent
Saistviela šķīdinātājs
Binding opacifying
Saistviela opalescenta viela
Binding smoothing
Saistviela ādu izlīdzinoša viela
Binding abrasive
Saistviela abrazīva viela
Abrasive binding
Abrazīva viela saistviela
This protein binding is concentration dependent indicative for saturation of binding.
Saistība ar olbaltumvielām ir koncentrācijas atkarīga, tieši norādot uz saistības koncentrāciju.
Raloxifene modestly increases hormone binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations.
Raloksifēns mēreni paaugstina hormonus saistošo globulīnu, tostarp dzimumhormonus saistošos globulīnus (SHBG), tiroksīnu saistošo globulīnu (TBG) un kortikosteroīdus saistošo globulīnu (CBG) koncentrāciju, attiecīgi paaugstinoties kopējai hormonu koncentrācijai.
Raloxifene modestly increases hormone binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations.
Raloksif ns m reni paaugstina hormonus saistošo globul nu, tostarp dzimumhormonus saistošos globul nus (SHBG), tiroks nu saistošo globul nu (TBG) un kortikostero dus saistošo globul nu (CBG) koncentr ciju, attiec gi paaugstinoties kop jai hormonu koncentr cijai.
Long Edge Binding
Garās Malas Sasaiste
Short Edge Binding
Īsās Malas Sasaiste
5) Binding legislation
5) Saistoši tiesību akti
General binding rules
Vispārīgie saistošie noteikumi
BINDING TARIFF INFORMATION
SAISTOŠA IZZIŅA PAR TARIFU
1. binding information
1. Saistoša izziņa
Binding film forming
Saistviela pārklājumu veidojoša viela
Binding viscosity controlling
Saistviela viskozitāti regulējoša viela
Binding anticaking absorbent
Saistviela pretsalipes viela absorbents
Binding humectant solvent
Saistviela mitrumuzturētājs šķīdinātājs
Emollient humectant binding
Mīkstinoša viela mitrumuzturētājs saistviela
Binding skin conditioning
Saistviela ādu kondicionējoša viela
Binding emollient soothing
Saistviela mīkstinoša viela ādu nomierinoša viela
Plasma protein binding is approximately 96 , with negligible binding to cellular blood components.
Ar plazmas olbaltumiem saistās aptuveni 96 preparāta, neliela daļa saistās ar asins šūnām.
(e) the binding or non binding nature of the outcome of the procedure.
(e) informāciju par to, vai procedūras iznākums būs saistošs vai nesaistošs.
(f) the binding or non binding nature of the outcome of the procedure.
(f) procedūras rezultātu saistošās vai nesaistošās sekas.
Mitotane has been shown to increase plasma levels of hormone binding proteins (e. g. sex hormone binding globulin (SHBG) and corticosteroid binding globulin (CBG)).
Hormonus saistošās olbaltumvielas pierādīts, ka mitotāns palielina hormonu saistošās olbaltumvielas (piemēram, dzimumhormonus saistošā globulīna (DzHSG) un kortikosteroīdus saistošā globulīna (KSG)) līmeni plazmā.
A decision is binding in its entirety. Recommendations and opinions have no binding force.
Tas ir cieši saistīts ar proporcionalitātes principu, saskaņā ar kuru Savienības rīcība nedrīkst būt plašāka, nekā tas ir nepieciešams līguma mērķu sasniegšanai.
New Key Binding List
Jauns taustiņu piesaistes saraksts
Edit Key Binding List
Rediģēt taustiņu piesaistes sarakstu
Binding targets and obligations
saistoši mērķi un pienākumi
1. binding tariff information
1. saistoša izziņa par tarifu

 

Related searches: Whether Binding Or Non-binding - Binding And Non-binding Instruments - Binding - Legally Binding - Non-binding - Binding Effect - Binding Offer - Binding Upon - Binding Arbitration - Binding Agreement -