Translation of "channel bandwidth channel spacing" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Bandwidth - translation : Channel - translation : Spacing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Channel spacing
Attālums starp kanāliem
Channel spacing 25 kHz
Kanālu tīkla solis 25 kHz
A bandwidth exceeding 4 MHz per electronic channel or track
frekvenču joslas platums pārsniedz 4 MHz uz katru elektronisko kanālu vai celiņu
For analysers with more than one channel, the channel configuration yielding the widest real time bandwidth shall be used to make the calculation.
Analizatoriem ar vairākiem kanāliem, izdarot aprēķinus, jālieto kanālu konfigurāciju rezultējošais reālā laika joslas platums .
Channel spacing must be 25 kHz, except that the whole band may also be used as one single channel for high speed data transmission
Kanālu tīkla solis jābūt 25 kHz, izņemot gadījumus, kad visu joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei
A total transmitted bandwidth which is 100 or more times the bandwidth of any one information channel and in excess of 50 kHz
kopējais pārraidāmo frekvenču joslas platums ir vismaz 100 reižu lielāks par jebkura informācijas kanāla joslas platumu un pārsniedz 50 kHz Piezīme.
A bandwidth exceeding 2 MHz per electronic channel or track and having more than 42 tracks or
frekvenču joslas platums pārsniedz 2 MHz uz katru elektronisko kanālu vai celiņu, un celiņu skaits ir lielāks par 42 vai
Channel impeller and side channel pumps
Lauksaimniecības vai dārzkopības mehāniskās ierīces, ar roku vai citādi darbināmas, šķidrumu un pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai (izņemot laistīšanas ierīces, pārnēsājamas ierīces un smidzinātājus un izkliedētājus, kas paredzēti uzstādīšanai uz traktoriem vai piekabināšanai traktoriem)
Channel impeller pumps and side channel pumps
citādi degļi, ieskaitot kombinētos
Channel impeller pumps and side channel pumps
ar automātiskās vadības ierīci
Channel
Kanāls
Channel
Kanāls
Channel
Kanāls
Channel
Kanāli
Commission Regulation of 26 October 2007 laying down requirements on air ground voice channel spacing for the Single European Sky
Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula, ar ko nosaka prasības attālumam starp gaiss zeme balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā
Commission Regulation of 26 October 2007 laying down requirements on air ground voice channel spacing for the Single European Sky
Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula (EK) Nr. 1265 2007, ar ko nosaka prasības attālumam starp gaiss zeme balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā
Commission Regulation of 26 October 2007 laying down requirements on air ground voice channel spacing for the single European sky
Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula, ar ko nosaka prasības attālumam starp gaiss zeme balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā
Commission Regulation of 26 October 2007 laying down requirements on air ground voice channel spacing for the Single European Sky
Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regula, ar ko nosaka prasības attālumam starp gaiss zeme balss sakaru kanāliem Eiropas vienotajā gaisa telpā
and 5th rows channel raster (in kHz) and channel number.
un 5. rinda kanāla rastrs (kHz) un kanāla numurs.
Channel centre frequencies are 864,9 MHz (0,2 MHz channel number).
Kanāla vidus frekvences ir 864,9 MHz (0,2 MHz kanāla numurs).
Alpha Channel
Alfa kanāls
Channel Mixer...
Kanālu maisītājs...
Channel Mixer
Kanālu maisītājs
Update Channel
Atjaunināt kanālu
Channel View
Kanālu skats
dual channel
divkanālu
single channel
vienkanāla
DMA Channel
DMA kanāls
RF Channel
Radiofrekvences kanāls
Channel 1
1. kanāls
Channel 2
2. kanāls
Fibre channel
Šķiedras kanāls
Multi Channel
Daudzkanālu
Mono Channel
Mono kanāls
Left Channel
Kreisais kanāls
Right Channel
Labais kanāls
Channel Down
Kanāls lejupA button on a Remote Control
Channel Up
Kanāls augšupA button on a Remote Control
Dual Channel
Duālais kanāls
Client channel
Klienta kanāls
Server channel
Servera kanāls
Channel Sources
Kanāls
Maximize Channel
Maksimizēt Kanāls
Minimize Channel
Minimizēt Kanāls
Channel eight.
8. kanāls.

 

Related searches: Channel Bandwidth Channel Spacing - Channel Spacing - Channel Frequency Spacing - Channel Bandwidth - Frequency Channel Bandwidth - Bandwidth Channel - Channel-to-channel Isolation - Channel-by-channel Basis - N Channel M Channel - From Channel To Channel -