Translation of "clearing securities" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Clearing - translation : Clearing securities - translation : Securities - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT SYSTEMS
V Ē R T S PA P Ī R U K L Ī R I N G A U N N O R Ē Ķ I N U S I S T Ē M A S
Payments and securities trading , clearing , settlement
Payments and securities trading , clearing , settlement
Settlement and clearing services relating to change of physical property of securities are recorded in Centre of Securities (Clearing and Settlement House for Securities).
Norēķinu un mijieskaita pakalpojumus saistībā ar vērtspapīru īpašnieka maiņu tiek dokumentēti Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu birojs).
Settlement and clearing services relating to change of physical property of securities are recorded in Centre of Securities (Clearing and Settlement House for Securities).
Norēķinu un ieskaita pakalpojumus, kas attiecas uz vērtspapīru fiziskā īpašuma maiņu, reģistrē Vērtspapīru centrā (Vērtspapīru mijieskaita un norēķinu iestāde).
Settlement and clearing services relating to change of physical property of securities are recorded in Centre of Securities (Clearing and Settlement House for Securities).
Pārapdrošināšana un retrocesija
Clearing and settlement of securities may be conducted only by the official clearing system.
IT Vērtspapīru mijieskaitu un norēķinus var veikt tikai oficiālajā mijieskaita sistēmā.
RO Only settlement and clearing services for securities.
CITI FINANŠU PAKALPOJUMI
IT Clearing and settlement of securities may be conducted only by the official clearing system.
IT Vērtspapīru ieskaitu un norēķinus drīkst veikt tikai valsts ieskaita sistēmā.
STANDARDS FOR SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT IN THE EUROPEAN UNION
VĒRTSPAPĪRU KLĪRINGA UN NORĒĶINU STANDARTI EIROPAS SAVIENĪBĀ
VII Financial Payment and securities clearing and settlement infrastructures and systems Regulated markets
VII Finanses Maksājumi un vērtspapīru mijieskaite un norēķinu infrastruktūras un sistēmas Regulēti tirgi
The close relationship between payment systems and securities clearing and settlement systems means that central banks in general and the Eurosystem in particular also take a strong interest in securities clearing and settlement.
Eurosistēmas karšu maksājumu sistēmu pārraudzības standartu galīgo versiju Padome apstiprināja 2008. gada janvārī, un to ieviesīs 2008. gada laikā.
DEVELOPMENT OF THE STANDARDS FOR SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENT IN THE EUROPEAN UNIONThe Governing Council approved a framework for cooperation on securities clearing and settlement systems between the ESCB and CESR in 2001.
ECB uzskatīja, ka ir būtiski saglabāt cenu stabilitāti ne tikai kā ECB un ECBS galveno mērķi, bet noteikt to arī par ES mērķi.
3.5 If successful, Target2 Securities would overcome critical obstacles to cross border securities clearing and settlement in central bank money in Europe.
3.5 Ja platforma Target2 Securities būs veiksmīga, tā varētu palīdzēt pārvarēt būtiskākos šķēršļus pārrobežu vērtspapīru norēķiniem ar centrālo banku naudu.
Inaddition to the safekeeping and administration of securities, a CSD may incorporate clearing andsettlement functions.
Bez vērtspapīru glabāšanas un pārvaldīšanas funkcijām CVD var pildīt arī klīringa un norēķinu funkcijas.
settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
apdrošināšanas palīgpakalpojumi, piemēram, konsultācijas, aktuāra pakalpojumi, riska novērtēšana un pretenziju izskatīšanas pakalpojumi
settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
Protokols par Madrides nolīgumu par preču zīmju starptautisko reģistrāciju (Madrides Protokols, 1989. gads)
settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
Bernes Konvencija par literāro un mākslas darbu aizsardzību (1971. gada Parīzes Akts)
settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI saistību nav.
Settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
apakšnozare x) e) nav, izņemot, kā norādīts horizontālajā iedaļā.
settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
dzīvības apdrošināšanu un
Settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments.
Gaisa kuģu apkope un remonts (CPC 8868 )
In this context , publicity is undesirable for payment and securities clearing and settlement infrastructures and systems .
Šajā sakarā nav vēlama publicitāte attiecībā uz maksājumu un vērtspapīru klīringa un norēķinu infrastruktūrām un sistēmām .
(xiv) Settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments
xiv) finanšu aktīvu, tostarp vērtspapīru, atvasināto produktu un citu apgrozāmu līdzekļu, norēķinu un mijieskaita pakalpojumi
The Eurosystem plays two roles in the smoothfunctioning of securities clearing and settlementsystems and their oversight.
9 Tā kā ES pārraudzības standarti nav saskaņoti, lietotāja standartus uzskata par ES VNS de facto kopīgiem standartiem, tāpēc tie aplūkoti šajā nodaļā.
financial infrastructure permits the transfer of payments as well as the trading , clearing and settlement of securities .
Taču aizņēmēji var saņemt līdzekļus arī tie scaron ā veidā no finan scaron u tirgiem , emitējot vērtspapīrus , piemēram , akcijas un obligācijas . Finan scaron u infrastruktūra ļauj izpildīt maksājumus , kā arī veikt vērtspapīru tirdzniecību , klīringu un norēķinus .
In most countries , the securities clearing and settlement infrastructure has largely been developed over the past decade .
Vairumā valstu vērtspapīru mijskates un norēķinu infrastruktūra lielā mērā attīstījusies pēdējo desmit gadu laikā .
In most countries, the securities clearing and settlement infrastructure has largely been developed over the past decade.
Vairumā valstu vērtspapīru mijskates un norēķinu infrastruktūra lielā mērā attīstījusies pēdējo desmit gadu laikā.
The ECB also publishes on an annual basis statistical data on payments and securities trading, clearing and settlement.
ECBS CESR darba grupa 2004. gadā sagatavoja ziņojuma projektu Standards for securities clearing and settlement in the European Union ( Vērtspapīru klīringa un norēķinu standarti Eiropas Savienībā ), lai ES videi piemērotu CPSS IOSCO izstrādātās VNS rekomendācijas.
Moreover , a framework for cooperation on securities clearing and settlement systems between the ESCB and the Committee of European Securities Regulators ( CESR ) was set up in 2001 .
Turklât 2001 . gadâ izveidota struktûra ECBS un Eiropas Vçrtspapîru regulatoru komitejas ( CESR ) sadarbîbai vçrtspapîru klîringa un norçíinu sistçmu jomâ .
Interested partiesin the field of securities clearing and settlementwere invited to comment on the work on anumber of occasions.
Vērtspapīru klīringa un norēķinu jomā ieinteresētās personas tika vairākkārt lūgtas sniegt komentārus par šo darbu.
(CPC 8119  81323) j) settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments.
FR, HU, IT, PT pastāvīgās dzīvesvietas prasība.
SECURITIES CLEARING AND SETTLEMENTINFRASTRUCTUREIn April 2004 the European Commissionreleased a communication on clearing andsettlement for public consultation, outliningthe actions that it intends to take to foster European integration and efficiency in thisarea.
ECB atzinīgi novērtētu turpmāku rīcību vienotas Eiropas centrālo vērtspapīru depozitāriju asociācijas izveidošanai.
These limitation periods had not expired as they had been suspended during the court proceedings.COMP 38.096.Securities clearing and settlement are necessary steps for a securities trade to be completed.
Šie noilguma periodi nebija iztecējuši, jo tiesas procesu laikā tika apturēti.COMP 38.096.Vērtspapīru ieskaits un norēķini ir nepieciešamas darbības, lai izpildītu vērtspapīru tirdzniecības darījumu.
Finally , the third article describes the ESCB CESR standards for securities clearing and settlement in the European Union . back to top
Visbeidzot , trešajā rakstā apskatīti ESCB CESR vērtspapīru klīringa un norēķinu standarti Eiropas Savienībā .
Clearing
Skaidrojasweather forecast

 

Related searches: Securities Clearing - Clearing Securities - Securities Clearing Organisation - Clearing And Settlement Of Securities Transactions - Securities Clearing Institutions - Securities Trading, Clearing And Settlement - Central Securities Clearing - Clearing And Securities Settlement System - Securities Depository And Clearing House - Securities Borrowing And Securities Lending Transactions -