Translation of "compelling" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Compelling - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Compelling.
Neatvairāmi.
That audio is tragic and compelling.
Audioieraksts ir traģisks un neapstrīdams.
Well, professor, it's a very compelling argument.
Tas ir pārliecinošs arguments.
So a very compelling theory that's really mainstream physics.
Ļoti aizraujoša terorija, kas patiesībā ir galvenais fizikas virziens.
No compelling evidence has been submitted against these findings.
Lai apstrīdētu šos atzinumus, nav iesniegti pārliecinoši pierādījumi.
But the case for Europe to act now is compelling.
Savukārt Eiropai ir nekavējoši jārīkojas.
Evidently, 90 million isn't as compelling as one might think.
Kā liekas, 90 miljoni nav tik neatvairāmi, kā kāds varētu domāt.
Compelling evidence emphasises that more equal societies almost always do better.
Pārliecinoši pierādījumi liecina, ka sabiedrības, kurās valda lielāka vienlīdzība, vienmēr gūst lielākus panākumus.
Therefore, there are no compelling reasons against the continuation of measures.
Tādēļ nav nepārvaramu iemeslu, lai neturpinātu piemērot pasākumus.
Circumstances arose and forced a compelling insight regarding discretion and valor.
Radās tādi apstākļi, ka biju spiests pārvērtēt piesardzību un drosmi.
I thought the speech itself was compelling in terms of its information.
Man likās, ka runa bija izcila informācijas ziņā.
No more partisan ulterior motives compelling countries with different sensitivities to work together.
Tas ļautu atbrīvoties no slēpta aprēķina ietekmes un liktu sadarboties valstīm ar dažādiem uzskatiem un vajadzībām.
Despite the compelling economic rationale, there are few attractive financial products for building renovation.
Kaut gan ekonomiskie apsvērumi ir pārliecinoši, ir maz pievilcīgu finanšu produktu, kas būtu paredzēti ēku renovēšanai.
Accordingly there are no compelling reasons against the continuation of the anti dumping measures.
Attiecīgi, nav būtisku iemeslu antidempinga pasākumus neturpināt.
I don't know, Harvey, this article makes a pretty compelling case that he's guilty.
Nezinu, Hārvij, šis raksts diezgan skaidri norāda, ka viņš ir vainīgs.
There is no question of compelling the Community institutions to comply with WTO rules by
Runa nekādā ziņā nav par to, lai piespiestu Kopienu iestādes izpildīt PTO noteikumus,
There is no compelling need for the EU to provide financial support for EGTC measures.
Nav neapstrīdamas vajadzības, lai ES nodrošinātu finansiālu atbalstu ETSG pasākumiem.
Therefore, there is no compelling reason why RHI should be excluded from the Community industry.
Tādēļ nav pamatojuma RHI izslēgšanai no Kopienas ražošanas nozares definīcijas.
b unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing any act,
b nepiemēroti piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt jebkādu darbību vai atturēties no tās
Such compliance checks should only be carried out where there are compelling reasons for doing so.
Šādas atbilstības pārbaudes jāveic vienīgi tad, ja tādai rīcībai ir pārliecinoši iemesli.
unduly compelling a Government or international organisation to perform or abstain from performing any act, or
nepiemēroti piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt jebkādu darbību vai atturēties no tās, vai
Economic arguments to change are compelling unlocking women's potential could contribute up to 2 of GDP.
Ekonomiskie argumenti, lai veiktu izmaiņas, ir pārliecinoši sieviešu potenciāla atbrīvošana var dot 2 lielu ieguldījumu IKP palielināšanā.
Globalisation is compelling the euro area to play an effective role with regard to financial policy.
Globalizācija vedina eiro zonu efektīvi piedalīties finanšu politikā.
2.13 As for the Commission some specific compelling elements which have effects on the final outcome include
2.13 Attiecībā uz Komisiju atsevišķi noteikti izšķiroši elementi, kas ietekmē gala iznākumu ir
2.13 As for the Commission some specific compelling elements which have effects on the final outcome include
2.13 Attiecībā uz Komisiju atsevišķi noteikti un izšķiroši elementi, kas ietekmē gala iznākumu ir
2.13 As for the Commission, some specific compelling elements which have effects on the final outcome include
2.13 Attiecībā uz Komisiju atsevišķi noteikti un izšķiroši elementi, kas ietekmē gala iznākumu ir
I am sure that there is someone Who will find samantha's case as compelling as we do.
Esmu droša, ka ir kāds, kam Samantas gadījums liksies tikpat saistošs kā mums.
Both non selective and selective beta blockers should be avoided unless there are compelling reasons for their use.
Jāizvairās gan no neselektīvo, gan selektīvo beta blokatoru lietošanas, izņemot gadījumus, kad to lietošana ir kardināli nepieciešama.
Both non selective and selective beta blockers should be avoided unless there are compelling reasons for their use.
Vienlaicīgi lietojot citus beta adrenerģiskos līdzekļus saturošus medikamentus, iespējams potenciējošs efekts.
It's a little bit time sensitive, so I apologize for interrupting. You've seen some really compelling demos here.
Jūs esat redzējuši vairākas neatvairāmas demonstrācijas šeit.
A judicial authority may find such a detention related argument compelling in a particular case and refuse surrender.
Tiesu iestāde var atzīst šādu ar brīvības atņemšanu saistītu argumentu par pārliecinošu noteiktā gadījumā un atteikt nodošanu.
all persons have the right to oppose on compelling legitimate grounds the processing of data relating to them.
ikvienai personai ir tiesības pamatotu un nopietnu iemeslu dēļ iebilst pret datu apstrādi, kuri uz to attiecas.
However, evidence of the 6th EAP's capacity to leverage the adoption of specific environmental instruments is not compelling.
Tomēr pierādījumi par sestās VRP spēju panākt konkrētu vides tiesību aktu pieņemšanu nav neapstrīdami.
(ii) unduly compelling a Government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, or
ii) nepamatoti piespiest valdību vai starptautisku organizāciju veikt vai neveikt kādu darbību, vai
We do not see any compelling need for every Member State of the EU to send a representative.
Mēs neredzam lielu vajadzību katrai ES dalībvalstij nosūtīt savu pārstāvi.
The most compelling evidence of this would be the arrests and extradition of those who have been indicted.
Visneapstrīdamākais pierādījums būtu apsūdzēto personu aresti un izdošana.
A daily dose of 30 mg should not be exceeded in the elderly unless there are compelling clinical indications.
Gados vecākiem pacientiem nevajadzētu lietot vairāk par 30 mg preparāta dienā, ja vien neeksistē nenovēršamas klīniskas indikācijas.
3.5.1 The better impact assessments are carried out, the more compelling their effect will be for the further handling.
3.5.1 Jo precīzāk tiek veikts ietekmes novērtējums, jo vairāk to respektēs turpmākajā rīcībā.
4.22.1 The vague wording of the exception ( compelling legitimate grounds ) is unacceptable and renders the right to object meaningless.
4.22.1 Izņēmums balstīts uz ļoti neprecīzu formulējumu ( pārliecinošiem likumīgiem apstrādes pamatiem ), tāpēc tas nav pieņemams, jo iebilšanas tiesības tādējādi zaudē jēgu.
In exceptional circumstances a staff member may at his own request be granted unpaid leave on compelling personal grounds.
Izņēmuma gadījumos darbiniekam pēc viņa pieprasījuma var piešķirt bezalgas atvaļinājumu personisku iemeslu dēļ.
In exceptional circumstances a staff member may at his own request be granted unpaid leave on compelling personal grounds.
Izņēmuma gadījumos darbiniekam pēc viņa pieprasījuma var piešķirt bezalgas atvaļinājumu pamatotu personisku iemeslu dēļ.
The case for prioritising growth and employment is compelling, with a wide consensus about the key challenges we face.
Izaugsmei un nodarbinātībai šajā gadījumā pārliecinoši ir priekšroka, jo pastāv plašs konsenss par to, kas ir mūsu galvenie risināmie uzdevumi.
This would allow the managing authorities to continue with their work, which is a compelling aspect of the simplification.
Tas ļautu vadošajām iestādēm turpināt iesākto darbu, kas ir būtisks vienkāršošanas aspekts.
(94) Therefore, it is concluded that there are no compelling reasons against the prolongation of the existing anti dumping measures.
(94) Tāpēc secina, ka nav pamatotu iemeslu esošos antidempinga pasākumus nepagarināt.
(95) Therefore, it is concluded that there are no compelling reasons of Community interest against the continuation of the measures.
(95) Tādēļ secina, ka nav ar Kopienas interesēm saistītu būtisku iemeslu, lai attiecīgos pasākumus neturpinātu.

 

Related searches: Compelling - Compelling Evidence - Compelling Reason - Compelling Case - Compelling Story - Compelling Event - Compelling Vision - Most Compelling - Compelling Content - More Compelling -