Translation of "developed relationship" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Developed - translation : Developed relationship - translation : Relationship - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A constructive relationship developed between the Commission and the Task Force.
Starp Komisiju un darba grupu izveidojās konstruktīvas attiecības.
We have different models of how the relationship between church and state has developed.
Pastāv dažādi modeļi attiecību attīstībai starp baznīcu un valsti.
The EU's relationship and cooperation with Non Governmental Organisations (NGOs) and civil society also developed further.
Turpin ja att st ties ar ES attiec bas un sadarb ba ar nevalstisk m organiz cij m (NVO) un pilsonisko sabiedr bu.
In recent years, the relationship with the European Union (EU) has developed exponentially in terms of shared vision, goals, and challenges.
Pēdējos gados acīmredzami ir attīstījušās attiecības ar Eiropas Savienību (ES) kopīga redzējuma, mērķu un izaicinājumu izteiksmē.
The EESC believes that the full potential of the relationship with Morocco, in all its aspects, has not been sufficiently developed.
EESK uzskata, ka ES un Marokas attiecību pilnais potenciāls līdz šim nav pietiekami izvērsts visos aspektos.
The EU developed further itspartnership approach countriesare offered a frameworkfor their relationship with the EU which isboth collaborative andadapted to their situation.
EStālākattīstīja arī savu partnerībaspieeju valstīmto attiecībāsar EStiekpiedāvāta shēma, kasir vērstauzsadarbību un vienlaikuspielāgota šo valstu situācijai.
1.5 The EESC believes that the full potential of the relationship with Morocco, in all its aspects, has not been sufficiently developed.
1.5. EESK uzskata, ka ES un Marokas attiecību pilnais potenciāls līdz šim nav pietiekami izvērsts visos aspektos.
1.6 The EESC believes that the full potential of the relationship with Morocco, in all its aspects, has not been sufficiently developed.
1.6. EESK uzskata, ka ES un Marokas attiecību pilnais potenciāls līdz šim nav pietiekami izvērsts visos aspektos.
1.6 The EESC believes that the full potential of the relationship with Morocco, in all its aspects, has not been sufficiently developed.
1.6. EESK uzskata, ka vēl nav izmantots viss ES un Marokas attiecību potenciāls un visi tā aspekti.
And she and Harper have developed a relationship that's kind of great... and I don't want to see that end just because I screwed up.
Viņas abas ar Hārperu ir sadraudzējušās, un es negribu, lai viņu draudzība izjūk manis dēļ.
Relationship.
Attiecības.
Relationship
Attiecības
Relationship
Dzimšanas datums
Relationship
Radniecība
The European Parliament has been commenting on the EIB's activity reports regularly since 1999 and this has developed into a close, trusting, successful relationship of cooperation.
Eiropas Parlaments kopš 1999. gada regulāri ir komentējis EIB darbības ziņojumus, un tas ir attīstījies par ciešām, uzticības pilnām, veiksmīgām sadarbības attiecībām.
Descendent relationship.
Lejupejošs attiecības.
Educational relationship
Izglītības attiecības
No relationship?
Neuzturat attiecības?
Relationship (10)
Radniecība (10)
Relationship (5)
Radniecība (5)
Employment relationship
Darba attiecības
Check No Relationship
Attiecība
Pharmacokinetic pharmacodynamic relationship
Farmakokinētikas farmakodinamikas attiecības
PK PD relationship
FK FD attiecība
PK PD relationship
53 FK FD attiecība
PK PD relationship
71 FK FD attiecība
PK PD relationship
FK FD attiecība
A Special Relationship
Īpašas attiecības
A strengthened relationship
Nostiprinātas partnerattiecības
Relationship to occupations
Saikne ar profesijām
Relationship to copyright
Attiecības pret autortiesībām
Relationship to Conventions
Saistība ar konvencijām
Associative relationship(s)
1. s ējums A daļa) ējums B daļa)
Associative relationship(s)
1. s ējums A daļa 1. s ējums B daļa 2. sējums)
That's our relationship.
Tās ir mūsu attiecības.
It's a relationship.
Mums ir attiecības.
Relationship with trademarks
Ja ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir pilnībā vai daļēji homonīmas, aizsardzību piešķir katrai norādei ar noteikumu, ka tā tiek izmantota godprātīgi un pienācīgi ievērojot vietējo un tradicionālo lietojumu un to, cik reāla ir neskaidrību rašanās iespēja.
Relationship to copyright
Katra Puse nodrošina aizsardzību patstāvīgi radītiem, jauniem un oriģināliem 27 rūpnieciskā dizaina paraugiem.
Relationship to copyright
79. pants
Relationship to trademarks
233. pants
Relationship to copyright
Reģistrētu dizainparaugu aizsardzība
Marriage relationship breakdown
Laulības attiecību pārtraukšana
Relationship with trademarks
Saistība ar preču zīmēm
At the same time, Franz Josef Strauß, who always defended these freedom radio stations against calls for their closure, ensured that we developed a relationship with China very early on.
Tajā pašā laikā Franz Josef Strauß, kurš vienmēr ir aizstāvējis šīs brīvās radio stacijas pret aicinājumiem tās slēgt, nodrošināja to, ka mēs diezgan savlaicīgi izveidojām attiecības ar Ķīnu.
In those circumstances, the contractual relationship is no longer a genuine commercialagency relationship.
Šajos apstākļos līgumiskās attiecības nav vairs īstas tirdzniecības pārstāvniecības attiecības.

 

Related searches: Developed Technique - Developed Technology - Developer - Developing - Developing World - Development - Developmental - Developmental Process - Developmental Stage - Deviance