Translation of "devious" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Devious - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Devious.
Viltīgs.
Devious.
Viltīgs.
A devious defense attorney.
Negodīgam aizstāvības advokātam.
Trust me, it's devious.
Tici man, tas ir viltīgs.
Devious minds think alike.
Nomaldījušies prāti domā līdzīgi.
Kyle is cocky and devious.
Kails ir lecīgs un viltīgs.
El,I've never seenthis devious side.
Ela, nekad neesmu redzējis šo viltīgo pusi.
Louis is devious, but he's not bold.
Luiss ir viltīgs, bet viņš nav pārdrošs.
Listen, Louis is devious, confident, and intelligent.
Luiss ir viltīgs, pašapzinīgs un inteliģents.
I think his smile's more charming than devious.
Es domāju, ka viņa smaids ir vairāk apburošs, nekā viltīgs.
I want someone being devious for me, not to me.
Es gribu kādu, kas ir viltīgs manā labā, ne pret mani.
Also, recently my brother's bridetobe was stolen by a devious wizard.
Un nesen mana brāļa topošo līgavu nolaupīja ļaunais burvis.
Yes, you did, because you are a devious son of a bitch.
Jā, izmantoji gan, jo esi viltīgs kuces dēls.
They allowed the sub prime crisis to get out of control by continuing to give strong ratings to institutions that had packaged these devious products and sold them on.
Tās pieļāva kontroles zaudēšanu pār paaugstināta riska hipotekāro darījumu krīzi, turpinot piešķirt augstus reitingus tām iestādēm, kas nokomplektēja šos negodīgos produktus un pārdeva tālāk.
At the same time, it is important that the devious employers who exploit people in a vulnerable position know that punishment and sanctions can be meted out anywhere in the EU.
Ir arī svarīgi, lai negodīgie darba devēji, kas ekspluatē neaizsargātus cilvēkus, zinātu, ka sodus un sankcijas var piemērot visā ES.
If this approach were taken, it would represent a devious attempt to draw attention away from the fundamental issue, which is that the proposed EPAs aim to establish neo colonial relations by setting up free trade agreements.
Ja izmantotu šādu pieeju, tas būtu viltīgs mēģinājums novērst uzmanību no pamatproblēmas, kas ir tāda, ka ierosināto EPN mērķis ir izveidot neokoloniālas attiecības, noslēdzot brīvās tirdzniecības nolīgumus.
The Italian people will not allow this they will not allow devious European powers to try to rationalise Italy due to the culture of hatred of those in Italy who merely want to overturn the centre right's democratic electoral win.
Itālijas iedzīvotāji to nepieļaus viņi nepieļaus viltīgās Eiropas varas mēģinājumus samazināt Itālijas ietekmi, pamatojoties uz naida kultūru, ko Itālijā atbalsta tie, kas tikai vēlas sagraut centriski labējo panākto demokrātisko uzvaru vēlēšanās.

 

Related searches: Devious - Devious Means - Devious Plan - Devious Way - Devious Route - By Devious Means - Devious Cunning - To Be Devious - By A Devious Route - Devious Tricks -