Translation of "food and non food applications" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Applications - translation : Food - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Food and non alcoholic beverage
Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni
FOOD AND NON ALCOHOLIC BEVERAGES
PĀRTIKA UN BEZALKOHOLA DZĒRIENI
Food and non alcoholic beverages
Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
cp01 Food and non alcoholic beverages
cp01 Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni
'and to the non food industry'.
un nepārtikas rūpniecībai .
Food and non alcoholicbeverages http www.ecb.int
Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni
In developing countries, we must also prioritise food production and food crops over non food production, particularly agrofuels.
Jaunattīstības valstīs mums arī jāpiešķir prioritāte pārtikas ražošanai un pārtikas kultūru, nevis pārtikā neizmantojamo, īpaši biodegvielas ražošanai domāto, augu audzēšanai.
Non food set aside
Nepārtikas atlicinājumi
Energy Unprocessed food Processed food Non energy industrial goods Services
Avots ECB.1) Ietver krājumus un nefinanšu aktīvu uzkrājumus.2) Ietver neto kapitāla pārvedumus.
Goods prices Unprocessed food Processed food Non energy industrial goods Energy
Preču cenas Neapstrādāta pārtika Apstrādāta pārtika Neenerģētikas preces Enerģija
use for non food purposes,
izmanto ne pārtikas nolūkiem,
Further develop and enforce risk based management analysis control procedures for food and non food products
Īstenot oficiālās statistikas kvalitātes pārvaldības sistēmu, ievērojot Eiropas standartus.
EXPORT LICENCES APPLICATIONS FOR SUPPLIES OF FOOD AID
IZVEŠANAS ATĻAUJU PIETEIKUMI PĀRTIKAS ATBALSTA PIEGĀDĒM
HICP and its components Overall index Energy Processed food Unprocessed food Non energy industrial goods Services
SPCI un tā komponenti Kopējais indekss Enerģija Apstrādātā pārtika Neapstrādātā pārtika Neenerģijas preces Pakalpojumi
the encouragement of non food production,
nepārtikas produktu ražošanas veicināšanu,
(e) used for non food purposes.
e) izmanto nepārtikas nolūkos.
Non food retailing services (CPC 632)
(CPC 8672)
USEoxide (6811)non ferrous metal (6816) non food additive
USEzinātniskā iekārta (6 21)pirkšanas cena (6 06)plastifikators (6 11)plastika (6 11) neons plastikas ražošana
We should make use of degraded soil as well as new non food and non animal food raw materials such as algae.
Mums ir jāizmanto noplicinātā augsne, kā arī jaunas nepārtikas un pārtikas izejvielas, kas nav dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, aļģes.
As a result of the increasing use of food crops for non food uses, global commodity and food prices have been driven up, thereby only exacerbating global food insecurity and poverty.
Tā kā arvien vairāk pārtikas augu izmanto citiem mērķiem, pasaulē ir pieaugušas patēriņa preču un pārtikas cenas, tādējādi tikai palielinot pārtikas nodrošinājuma trūkumu un nabadzību.
As a result of the increasing use of food crops for non food uses, global commodity and food prices have been driven up, thereby only exacerbating global food insecurity and poverty2.
Tā kā arvien vairāk pārtikas augu izmanto citiem mērķiem, pasaulē ir pieaugušas patēriņa preču un pārtikas cenas, tādējādi tikai palielinot pārtikas nodrošinājuma trūkumu un nabadzību2.
As a result of the increasing use of food crops for non food uses, global commodity and food prices have been driven up, thereby only exacerbating global food insecurity and poverty3.
Tā kā arvien vairāk pārtikas augu izmanto citiem mērķiem, pasaulē ir pieaugušas patēriņa preču un pārtikas cenas, tādējādi tikai palielinot pārtikas nodrošinājuma trūkumu un nabadzību .
As a result of the increasing use of food crops for non food uses, global commodity and food prices have been driven up, thereby only exacerbating global food insecurity and poverty5.
Tā kā arvien vairāk pārtikas augu izmanto citiem mērķiem, pasaulē ir pieaugušas patēriņa preču un pārtikas cenas, tādējādi tikai palielinot pārtikas nodrošinājuma trūkumu un nabadzību5.
As a result of the increasing use of food crops for non food uses, global commodity and food prices have been driven up, thereby only exacerbating global food insecurity and poverty5.
Tā kā arvien vairāk pārtikas augu izmanto citiem mērķiem, pasaulē ir pieaugušas patēriņa preču un pārtikas cenas, tādējādi tikai palielinot pārtikas trūkumu un nabadzību5.
prospective studies on emerging bio technological applications in food production (e.g. functional food, cloned farm animals and molecular pharming crops),
perspektīvu pētniecība attiecībā uz jauniem biotehnoloģiskiem lietojumiem pārtikas ražošanā (piem. funkcionālā pārtika, klonēti lauksaimniecības dzīvnieki un molekulārās lauksaimniecības kultūraugi),
the Advisory Committee on Non Food and Textile Crops,
Nepārtikas kultūru un tekstilaugu padomdevēja komiteja,
SECTION 2 Distillation, non food uses and animal feed
2. PUNKTS Destilēšana, ar pārtiku nesaistīts izlietojums un dzīvnieku barība
Food additives, food enzymes and food flavourings
Pārtikas piedevas, fermenti un aromatizētāji
Food additives, food enzymes and food flavourings
Pārtikas piedevas, fermenti un aromatizētāji
Food additives, food enzymes and food flavourings
Pārtikas piedevas, fermenti un aromatizētāji
Food additives, food enzymes and food flavourings
Pārtikas piedevas, fermenti un aromatizētāji
unprocessed food non energy industrial goods energy
neapstrādātā pārtika neenerģijas rūpniecības preces enerģija
Evidence suggests that most food allergy incidents can be traced back to non prepacked food.
Pierādījumi liecina, ka lielāko daļu pārtikas produktu alerģijas gadījumu izraisījuši nefasēti pārtikas produkti.
Food, food, food!
Ēdiens, ēdiens, ēdiens
And it is the same story with non food products.
Tas pats attiecas arī uz nepārtikas precēm.
Green Paper on unfair trading practices in the business to business food and non food supply chain in Europe
Zaļā grāmata par negodīgu tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas preču apgādes ķēdē Eiropā
Green Paper on unfair trading practices in the business to business food and non food supply chain in Europe
Zaļā grāmata par negodīgu tirdzniecības praksi uzņēmumu savstarpējās attiecībās pārtikas un nepārtikas preču apgādes ķēdē Eiropā
Common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings Food additives Flavourings and certain food ingredients with flavouring properties Food enzymes (debate)
Vienotu atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem Pārtikas piedevas Aromatizētāji un pārtikas sastāvdaļas ar aromatizētāju īpašībām Pārtikas fermenti (debates)
Biotechnology offers a wealth of new opportunities for more effective production and processing of products in food and non food markets.
Biotehnoloģija sniedz milzumdaudz jaunu efektīvākas produktu ražošanas un pārstrādes iespēju gan pārtikas, gan citos tirgos.
Food Health food and nutrients
Pārtika veselīga pārtika un uzturvielas
SECTION 1 Requirements for applications for authorisation of genetically modified food and feed
1. IEDAĻA Prasības ģenētiski modificētas pārtikas un barības atļauju pieteikumiem
Authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings
Atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem
Functional classes of food additives in foods and of food additives in food additives and food enzymes
Funkcionālās grupas, kas attiecas uz pārtikas piedevām, ko lieto pārtikas produktos, un uz pārtikas piedevām, ko lieto pārtikas piedevās un pārtikas fermentos
The European Food Safety Authority provided favourable opinions on 15 applications for genetically modified food and feed and five decisions of authorisation have been adopted.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sniedza labvēlīgu atzinumu par 15 pieteikumiem attiecībā uz ģenētiski modificētu pārtiku un barību, un ir pieņemti pieci lēmumi par atļaujas izsniegšanu.
Food additives, food enzymes and food flavourings a common authorisation procedure
Atļauju piešķiršanas procedūra attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem

 

Related searches: Food And Non Food Applications - Non-food Applications - Food And Non-food - Food And Non-food Items - Food And Non-food Products - Food And Non-food Sector - Near Food And Non Food - Food And Non-food Commodities - Food And Non-food Retailers - Food And Non-food Segments -