Translation of "food policy" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Food - translation : Food policy - translation : Policy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

NT1food policy NT1 food resources NT1 food safety
RTdzimumaudzināšana (3211)RTdzimumorgānu kropļojums (2826)RTģimenes plānošana (2806)RTmātes stāvoklis (2816)RTseksualitāte (3611)RTseksuāli transmisīva slimībaRT vēzis
A Common Food Policy
Kopēja pārtikas politika
Food Safety) Fishery policy
Virzītājfaktori
USEfood inspection (2841)food hygiene (2841)food inspection (2841)food poisoning (2841)food policy (2841) food reserves
USEpārtikas nekaitīgums (2 41)kopšana un aprūpe (2 41)
A transition to sustainable food systems requires a comprehensive food policy, not an agricultural policy alone.
Lai veiktu pāreju uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, ir vajadzīga ne tikai lauksaimniecības politika, bet arī visaptveroša pārtikas politika.
Food safety, veterinary and phytosanitary policy
Tiesu iestādes un pamattiesības.
Food safety, veterinary and phytosanitary policy
Pārtikas nekaitīguma, veterinārā un fitosanitārā politika
A transition to sustainable food systems requires a broad based bioeconomy strategy and a comprehensive food policy, not an agricultural policy alone.
Lai veiktu pāreju uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, ir vajadzīga ne tikai lauksaimniecības politika, bet arī visaptveroša bioekonomikas stratēģija pārtikas politika.
The global food challenge and European development policy
Pasaules mēroga pārtikas problēmas un Eiropas attīstības politika
Energy policy, climate change, the food supply problem.
Enerģētikas politika, klimata pārmaiņas, pārtikas apgādes problēma.
The Common Agricultural Policy and Global Food Security (
Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (
A transition to sustainable food systems requires a comprehensive food policy, integrated with a broad based bioeconomy strategy, not an agricultural policy alone.
Lai veiktu pāreju uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, ir vajadzīga ne tikai lauksaimniecības politika, bet arī visaptveroša pārtikas politika, kas atbilst vispusīgai bioekonomikas stratēģijai.
A new agricultural policy must also therefore be a food, environmental and territorial policy.
Tādēļ jaunajai lauksaimniecības politikai ir jābūt pārtikas, vides un teritoriālajai politikai.
A transition to sustainable food systems requires a comprehensive food policy integrated with a broad based bio economy strategy, not just an agricultural policy.
Lai pārietu uz ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, nepietiek tikai ar lauksaimniecības politiku ir vajadzīga arī visaptveroša pārtikas politika apvienojumā ar plaši izvērstu bioekonomikas stratēģiju.
An EU industrial policy for Food and Drinks Sector
ES rūpniecības politika attiecībā uz pārtikas un dzērienu nozari
You have to have a sound EU food policy.
Jums ir jānodrošina pareiza ES pārtikas politika.
The CAP is an important element of the EU food and security policy and after 2013, it will play a significant role in development policy and in external food security policy.
KLP ir nozīmīgs Eiropas Savienības pārtikas nodrošinājuma politikas elements, un pēc 2013. gada tā ievērojami ietekmēs attīstības politiku un politiku ārējā pārtikas nodrošinājuma jomā.
The CAP is an important element of the EU food and security policy and after 2013, it will play a significant role in development policy and in external food security policy.
KLP ir būtisks ES pārtikas un drošības politikas aspekts, un pēc 2013. gada tai būs liela nozīme attīstības politikā un ārējā politikā nodrošinātībai ar pārtiku.
An EU Industrial Policy for the Food and Drinks Sector
ES rūpniecības politika attiecībā uz pārtikas un dzērienu nozari
An EU Industrial Policy for the Food and Drinks Sector
ES rūpniecības politika attiecībā uz pārtikas un dzērienu nozari
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
Kopējā lauksaimniecības politika un vispārējā nodrošinātība ar pārtiku (īss izklāsts)
This is a discussion which is fundamental to food policy.
Šai diskusijai ir liela nozīme pārtikas politikas uzlabošanā.
agricultural policy and productivity increase aimed at ensuring food security
saskaņā ar IV sadaļu iespējas veicināt uzņēmējdarbību lauksaimniecības nozarē un lauksaimniecības produktu tirdzniecību, tostarp tirdzniecību ar augiem, dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un to produktiem ar mērķi veicināt nozaru attīstību, galveno uzmanību pievēršot lauksaimniecības nozarei
agricultural policy and international food and agricultural outlook in general
iespējām atvieglot tirdzniecību ar augiem, dzīvniekiem, mājlopiem un to produktiem, lai vairāk attīstītu vieglo rūpniecību laukos
Information policy for animal health, animal welfare and food safety .
Informācijas politika attiecībā uz dzīvnieku veselību, dzīvnieku labturību un pārtikas nekaitīgumu .
Alongside food security and a common foreign and security policy, energy policy plays a crucial role.
Papildus nodrošinātībai ar pārtiku, kā arī kopējai ārlietu un drošības politikai liela nozīme ir arī enerģētikas politikai.
Subject Role of EU research in relation to European food policy
Temats ES pētniecības nozīme saistībā ar ES pārtikas politiku
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
Tāpēc pārtikas drošība prasa stingru kopējās lauksaimniecības politiku.
Food Sovereignty covers the right of people and countries to determine for themselves their own agricultural and food policy.
Food Sovereignty (Pārtikas neatkarība) apzīmē cilvēku un valstu tiesības pašiem noteikt savu lauksaimniecības un pārtikas politiku.
Food Sovereignty covers the right of people and countries to determine for themselves their own agricultural and food policy.
Pārtikas neatkarība apzīmē cilvēku un valstu tiesības pašiem noteikt savu lauksaimniecības un pārtikas politiku.
A European food policy should be based on healthy and good quality food and create synergies with the CAP.
Eiropas pārtikas politikai būtu jābalstās uz veselīgu un kvalitatīvu pārtiku un jāveido sinerģijas ar KLP.
It can be seen, then, that the common agricultural policy needs to increase food security by increasing efficiency, while at the same time promoting an environmentally sustainable food policy.
Tātad var secināt, ka kopējā lauksaimniecības politikā ir jāpalielina pārtikas nodrošinātība, palielinot efektivitāti un vienlaikus veicinot vides ziņā ilgtspējīgu pārtikas politiku.
COUNCIL REGULATION (EC) No 1292 96 of 27 June 1996 on food aid policy and food aid management and special operations in support of food security
Padomes Regula (EK) Nr. 1292 96 (1996. gada 27. jūnijs) par pārtikas atbalsta politiku, pārtikas atbalsta vadību un īpašiem pasākumiem pārtikas drošības atbalstam
amending Article 21 of Council Regulation (EC) No 1292 96 on food aid policy and food aid management and special operations in support of food security
ar ko groza 21. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1291 96 par pārtikas atbalsta politiku un pārtikas atbalsta pārvaldību, kā arī īpašām darbībām pārtikas drošības atbalstīšanai
Any future industrial policy for the food and drink sector should reflect a balanced approach and address food wastage prevention.
Visā turpmākajā rūpniecības politikā, kas paredzēta pārtikas un dzērienu nozarei, būtu jāatspoguļo līdzsvarota pieeja un jārisina pārtikas izšķērdēšanas novēršanas jautājums.
Whereas consumers are entitled to a Community food policy which promotes safe food particularly regarding nutritional, microbiological and toxicological issues
tā kā patērētājiem ir tiesības uz tādu Kopienas pārtikas politiku, kas veicina drošu pārtiku, jo īpaši attiecībā uz uzturvielu, mikrobioloģijas un toksikoloģijas jautājumiem
We need to change our development policy, making food agriculture a priority.
Mums jāizmaina mūsu attīstības politika, padarot pārtikas lauksaimniecības politiku par prioritāti.
I voted for the report on the future of food quality policy.
Es balsoju par ziņojumu par turpmāko pārtikas kvalitātes politiku.
That is my idea of a balanced food and agriculture policy, anyway.
Lai vai kā, tā es izprotu līdzsvarotu pārtikas un lauksaimniecības politiku.
Thus, food security continues to require a robust common agricultural policy (CAP).
Tādējādi nodrošinātībai ar pārtiku joprojām ir vajadzīga spēcīga kopējā lauksaimniecības politika (KLP).
Council Regulation (EC) No 1292 96 of 27 June 1996 on food aid policy and food aid management and special operations in support of food security 21
Padomes Regula (EK) Nr. 1292 96 (1996. gada 27. jūnijs) par pārtikas atbalsta politiku, pārtikas atbalsta vadību un īpašiem pasākumiem pārtikas drošības atbalstam 21
3.8 Small food businesses, and in particular, small artisanal food processors, are of strategic importance in connection with this quality policy.
3.8 Mazajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem un sevišķi mazajiem pārtikas produktu pārstrādātājiem, kas strādā kā amatnieciskie uzņēmumi, šajā kvalitātes politikā ir stratēģiska nozīme.
We must have an ambitious agricultural and food policy so that we can ensure that our citizens' food needs are met.
Mums ir jābūt mērķtiecīgai lauksaimniecības un pārtikas politikai, lai mēs varētu nodrošināt mūsu iedzīvotāju vajadzības pārtikas jomā.
The Parties shall keep each other informed concerning the development of trade and trade related policies such as agricultural policy, food safety policy, consumer policy and environmental policy.
13. pants
The Parties shall keep each other informed concerning the development of trade and trade related policies such as agricultural policy, food safety policy, consumer policy and environmental policy.
15. pants

 

Related searches: Food And Non-food - Food And Non-food Items - Food Security And Food Safety - Food And Non-food Products - Food And Non Food Applications - Food And Non-food Sector - Near Food And Non Food - Homogenised Food Preparations And Dietetic Food - Food And Non-food Commodities - Food Or Non-food -