Translation of "guaranteed efficiency" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Efficiency - translation : Guaranteed - translation : Guaranteed efficiency - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Guaranteed prices for the main farm products stimulate production and efficiency rises.
Sešas dibinātājas valstis paraksta Romas līgumu, ar kuru tiek izveidota Eiropas Ekonomikas kopiena (tagadējā ES).
all guaranteed benefits, including guaranteed surrender values,
visus garantētos labumus, ieskaitot līguma laušanas gadījumā atmaksājamās garantētās summas,
all guaranteed benefits, including guaranteed surrender values,
visus garantētos labumus, ieskaitot līguma laušanas gadījumā atmaksājamās garantētās summas,
Guaranteed.
Šaubu nav.
Guaranteed.
Garantēta.
Guaranteed price
Garantētā cena
Periods of residence giving entitlement to a guaranteed compensation guaranteed pension
Uzturēšanās periodi, kas dod tiesības saņemt garantētu kompensāciju garantētu pensiju
Access to the radio frequency spectrum must be guaranteed and protected from interference in full complementarity with the Radio Spectrum Policy's aim of maximum spectrum usage efficiency.
Piekļuve radiofrekvenču spektram ir jāgarantē un jāaizsargā no traucējumiem, pilnībā ievērojot radiofrekvenču spektra politikas mērķi, kas ir maksimāla spektra izmantošanas efektivitāte.
(25) To increase transparency for the final customer to be able to choose between electricity from cogeneration and electricity produced by other techniques, the origin of high efficiency cogeneration should be guaranteed on the basis of harmonised efficiency reference values.
(25) Lai palielinātu pārredzamību un tiešais patērētājs varētu izvēlēties starp koģenerācijas režīmā saražoto elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas ražota ar citiem paņēmieniem, jānodrošina, lai, pamatojoties uz saskaņotām efektivitātes atskaites vērtībām, var apliecināt to, ka elektroenerģija saražota, izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju.
National guaranteed quantities
Valstij garantētie daudzumi
Fundamental rights guaranteed
Garantētas pamattiesības
That is guaranteed.
Tas ir garantēts.
Five thousand guaranteed.
Pieci tūkstoši garantēti.
Guaranteed four grand.
Garantēti četri tūkstoši.
All reflows (revenues repayments) generated by a financial instrument should be used for the same instrument to pursue efficiency gains full transparency is guaranteed through reporting (Article 202(2))
Visi ienākumi (ieņēmumi un atmaksājumi), kas gūti, piemērojot finanšu instrumentu, būtu jāizmanto tā paša finanšu instrumenta efektivitātes uzlabošanai pilnīga pārredzamība tiek nodrošināta, iesniedzot pārskatus (202. panta 2. punkts).
Guaranteed fun for everyone !
Jautrība visiem !
Guaranteed national quantities (tonnes)
Valstīm garantētie daudzumi (tonnās) (tonnās) _BAR_
Traditional Speciality Guaranteed(TSG)
Garantētastradicionālās īpatnības(GTĪ)
Their independence is guaranteed.
Tiesneši ir neatkarīgi.
USE guaranteed income (1606)
USEglobalizācija (1606) ekonomiskās darbības saskaņošana
No, no, it's guaranteed.
Tiek gan garantēta.
Guaranteed not to melt.
Ar garantiju, ka tie neizkusīs.
National Guaranteed Areas (NGA)
Valsts garantētās platības (VGP)
(21) To increase transparency for the consumer's choice between electricity from cogeneration and electricity produced on the basis of other techniques, it is necessary to ensure that, on the basis of harmonised efficiency reference values, the origin of high efficiency cogeneration can be guaranteed.
(21) Lai palielinātu pārredzamību par labu patērētāja izvēlei starp koģenerācijas režīmā saražoto elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas ražota, balstoties uz citiem paņēmieniem, jānodrošina tas, lai, pamatojoties uz saskaņotām efektivitātes atskaites vērtībām, var apliecināt to, ka elektroenerģija saražota, izmantojot augstas efektivitātes koģenerāciju.
Energy efficiency means economic efficiency.
Energoefektivitāte nodrošinās arī ekonomikas efektivitāti.
The rights guaranteed in Article 7 correspond to those guaranteed by Article 8 of the ECHR.
Tiesības, kas garantētas ar 7. pantu, atbilst tām tiesībām, ko garantē ECK 8. pants.
EU compliance should be guaranteed.
Būtu jāgarantē ES noteikumu izpilde.
guaranteed admission to the country,
nodrošināt piekļuvi teritorijai
the guaranteed sound power level
garantēto skaņas intensitātes līmeni,
Guaranteed to jack you up.
Garantēts kaifs.
Guaranteed to jack you up.
Garantēts kaifs!
Only costs a penny, guaranteed
Tas tikai vienu pensu maksā
Guaranteed Employee Benefits Fund (FGŚP)
Darbiniekiem garanteto pabalstu fonds(Fundusz Gwarantowanych Swiad
Guaranteed Employee Benefits Fund (FGSP)
Darbiniekiem garanteto pabalstu fonds(Fundusz Gwarantowanych Swiad
The rights guaranteed in Article 7(2) correspond to those guaranteed by Article 8 of the ECHR.
Tiesības, kas garantētas ar 7. pantu (2), atbilst tām tiesībām, ko garantē ECK 8. pants.
A maximum guaranteed area should be prescribed and proportional reductions applied if the maximum guaranteed area is exceeded.
Jāparedz maksimālā garantētā platība un jāpiemēro proporcionāli samazinājumi, ja maksimālā garantētā platība tiek pārsniegta.
The guaranteed participation of the German CSBs is thus important for T Systems in terms of guaranteed revenue.
Līdz ar to šī garantētā komerciālo Vācijas raidorganizāciju līdzdalība operatoram T Systems ir svarīga kā ienākumu garantija.
The rights guaranteed in Article 7(
Tiesības, kas garantētas ar 7. pantu(
Consumer health will not be guaranteed.
Netiek garantēta patērētāju veselības aizsardzība.
ensuring guaranteed access to the country
piekļuves teritorijai nodrošināšana
ensuring guaranteed access to the country
teritorijas pieejamības nodrošināšana
Consistency in terminology is guaranteed by
Terminoloģijas konsekvenci nodrošina, izmantojot tulkošanas atmiņas un Eiropas Savienības pamatterminu datu bāzes.
Guaranteed income supplement for the elderly
Vecāka gadagājuma cilvēku likumīgo ienākumu garantija
Protection guaranteed from any EU consulate
Tādēļ ES nodrošina, ka visas valstis strādā vienoti palīdzības sniegšanas jomā saviem pilsoņiem.
USEeconomic growth (1611)guaranteed income (1606)
USEilgtermiņa prognoze (1631)ilgtermiņa prognoze (1631)ilgtermiņa prognozēšana (1631)ilgtspējīga attīstība (1606)industriāla ekonomika (1621) ekonomiskās darbības globalizācija

 

Related searches: Guaranteed Efficiency - Is Guaranteed - Are Guaranteed - Guaranteed Amount - Guaranteed Quality - Guaranteed Delivery - Not Guaranteed - Guaranteed Payment - Guaranteed Performance - Will Be Guaranteed -