Translation of "i" to Latvian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I... I... I was...
Es meklēju košļeni.
I didn't know I was lost, I didn't know I was lost, I didn't know I was lost,
Un es nezināju, kas esmu apmaldijies nezināju, kas esmu apmaldijies nezināju, kas esmu apmaldijies nezināju, kas esmu apmaldijies
But I came, I served, I protected and I studied.
Bet es biju, kalpoju, aizsargāju un pētīju.
I know, I know, I know.
Es zinu, es zinu, es zinu.
I didn't, I didn't. I didn't.
Es neesmu, es neesmu, es neesmu.
I mean, I... I don't know.
Es gribēju teikt, es nezinu.
I... I can't... I can't do...
Es... es nevaru...
I I I want to go.
Es arī vēlos iet.
I don't I don't no, I
Man nav... man nav... nē, es...
I know, I know, I know.
Es zinu, Es zinu, Es zinu.
I... I...
Man... man...
And I want to continue, and I hope I can. I really hope I can.
Un es vēlos turpināt un es ceru, tiešām ceru, ka varēšu.
I believe I can fly ? Well, I believe I can fuck.
Es ticu, ka spēju lidot? Es ticu, ka spēju mīcīties.
Oh, I know, I know, I know.
Oh, es zinu, zinu, zinu.
I I I do apologize, Miss Everglot.
Piedodiet, Everglotas jaunkundze!
Yeah, I guess I did, didn't I?
Es laikam tā izdarīju, vai ne? Vecīt.
I know. I know, dude. I know.
Es zinu, vecīt, es zinu.
I said I didn't, but I lied.
Es teicu, ka nē, bet es sameloju.
I know, I am. I am. Okay.
Es zinu.
I really... I wanted to, I just...
Es gribēju...
I mean, I think I might puke.
Iespējams, es vemšu.
I guess I was selfish. I thought I could see her anytime.
Tas laikam bija egoistiski.
Like I said, I found you something, didn't I, John? Didn't I?
Es taču teicu, es taču kaut ko atradu vai ne Džon?
I told you I changed. I didn't say I became a nun.
Es tev teicu, ka esmu mainījies, ne to, ka esmu kļuvis par mūku.
I I like
Es... proti...
I hope I
Es ceru, ka līdz prezentācijas beigām vai arī pāris nedēļu laikā saskaitīšana liksies vienkārša.
I I think
I Es domāju, ka
I 3666 i)
I 3666 i) Par tās iebildes par prettiesiskumu pieņemamību, kuru privileģēts prasītājs izvirzījis attiecībā uz regulu saskaņā ar EKL 241. pantu .....
I 3687 i)
I 3687 i) Ievada apsvērumi ..............................................
I mean I...
Es domāju, es.
No, I... I...
Es nevaru.
I... I agree.
Es piekrītu.
That's... I... I...
Tas... es, es neko neizdarīju.
I went outside what I thought I knew.
Es devos ārā no tā, ko, es domāju, ka pazinu.
Annex I, section I, Annex II, section I
I pielikuma I punkts II pielikuma I punkts