Translation of "i am really not sure" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Really - translation : Sure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I am not sure.
Es par to neesmu pārliecināts.
I am not sure.
Es neesmu pārliecināts.
Perhaps, I am not sure.
Iespējams, es par to neesmu pārliecināts.
I am not so sure.
Es neesmu tik pārliecināts.
I am not sure yet.
Vēl nezinu.
I am really not who you think I am.
Neesmu tā, par kuru jūs domājat.
I am sure that I did not.
Esmu pārliecināts, ka man nebija.
Member of the Commission. I am sure that something really will be done.
Komisijas loceklis. Es esmu pārliecināts, ka kaut kas tiešām tiks darīts.
I am not sure what proportionality means.
Es īsti nezinu, ko nozīmē proporcionalitāte.
Not sure, but really, really hoping...
Neesmu pārliecināts, bet ļoti ceru...
I am sure.
Es esmu pārliecināts.
I am sure.
Vai mēs esam tur?
Oh, I am, I really am.
Kaunos.
I'm not really sure.
Īsti nezinu.
I am sure this time will not be wasted.
Es esmu pārliecināts, ka šis laiks netiks izniekots.
I walk really no danger. I am not allow it.
Es pazudīšu, ja jüs man stävēsiet ceļä.
I really am.
Atvaino.
I really am.
Tiešām.
I really am.
Patiešām.
I really am.
Man tiešām žēl.
I really am.
Tiešām nožēloju.
I really am.
Tiešām esmu.
I really am.
Es esmu laimīga.
I really am!
Jā!
I am so sure.
Es pat nedomāju par randiņu ar tevi.
So, not really much of a prospect, am I?
Tāpēc neko neapsolu.
I am not sure that it would be institutionally possible.
Neesmu gan pārliecināts, ka tas ir institucionāli iespējams.
I am not sure you would uphold this position today.
Neesmu pārliecināts, vai jūs šo nostāju atbalstītu arī šodien.
I am not sure whether you answered Mrs Harkin's question.
Es neesmu pārliecināta, ka jūs atbildējāt uz Harkin kundzes jautājumu.
It will not fail you, I am sure of it...
Esmu pārliecināts, ka tas jūs nepievils...
I am sure that I have not replied to all the questions.
Esmu pārliecināts, ka neatbildēju uz visiem jautājumiem.
I'm not sure where I am, I mean... I know where I am but it feels odd, being here.
Es skaidri nezinu, kur es esmu, es domāju ka zinu, kur esmu, bet ir dīvaini tur būt.
I really am worried.
Tas mani patiesi satrauc.
I am really sorry.
Es tiešām atvainojos.
I really am sorry.
Man nudien ļoti žēl. Piedod.

 

Related searches: Have A Really Really Really Good Time - Really Really Really - I'm Not Really Sure - Not Really Sure - I Am Really Not Sure - I'm Really Not Sure - Not Really Sure How - Was Not Really Sure - Are Not Really Sure What - Not Really Sure About -