Translation of "leans toward" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Leans toward - translation : Toward - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Peter leans on him when neal's not around.
Pīters paļaujas uz viņu, kad Nīla nav blakus.
See how she leans her cheek upon her hand!
Redzēt, kā viņa leans viņas vaigu savā rokā!
I hardly need tell you which way my political group leans.
Nedomāju, ka man jāpaskaidro mūsu grupas nostāja šajā jautājumā.
TOWARD
TOWARD
Toward someone.
Pretī kādam.
The report before us leans heavily towards liberalisation, and I have therefore voted against it.
Šis referents ļoti sliecas uz liberalizācijas pusi, un tāpēc es balsoju pret.
Goodwill toward men.
Un labvēlība cilvēkiem.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you
Bet Kungs lai pavairo un bagātus jūs dara mīlestībā savā starpā un ar visiem, tāpat kā mēs ar jums.
Ivy's running toward hope.
Īvija dodas pretī cerībai.
and the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also do toward you,
Bet Kungs lai pavairo un bagātus jūs dara mīlestībā savā starpā un ar visiem, tāpat kā mēs ar jums.
testifying both to Jews and to Greeks repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus.
Apliecinādams jūdiem un pagāniem atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.
But to return toward Lincoln.
Bet, lai atgrieztos uz Lincoln.
Where are we going toward?
Uz ko mēs tiecamies?
It's moving toward the ship.
Viņa virzās uz kuģi.
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints
Jo dzirdu par tavu mīlestību un ticību, kas tev uz Kungu Jēzu un visiem svētajiem.
Now America is inclined toward fascism.
Pašlaik Amerika ir nosliekusies fašisma virzienā.
In 1572, Shingen marches toward Kyoto.
1572. gadā Šingens ved karaspēku uz Kioto.
I'm walking toward them now. Yes.
Jā, es eju pie viņiem.
Now America is inclined toward fascism.
Pađlaik Amerika ir nosliekusies fađisma virzienâ.
Caffrey is headed toward the lockers.
Kefrijs dodas uz skapīšu pusi.
Yeah, you were running toward something.
Jā, tu kaut kam devies pretī.
She's heading north toward the metrostation.
Viņa dodās uz ziemeļu metro staciju.
All teams southbound toward the bridge.
Visām komandām no veikala uz dienvidiem, pie tilta.
You had an attitude toward sex?
Tev bija attieksme pret seksu? Jā.
And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
Tāpēc es arī cenšos vienmēr paturēt tīru sirdsapziņu Dieva un cilvēku priekšā.
hearing of your love, and of the faith which you have toward the Lord Jesus, and toward all the saints
Jo dzirdu par tavu mīlestību un ticību, kas tev uz Kungu Jēzu un visiem svētajiem.
Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
Apliecinādams jūdiem un pagāniem atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.
This was toward the end of summer.
Tas bija uz vasaras beigām.
The penguin swims toward me, takes off.
Pingvīns peld man pretim, pazūd.
She was always moving toward the world.
Viņa virzījās plašajā pasaulē.
We've begun our descent toward Fhloston Paradise.
Sākam nolaišanos pie flostonas Paradīzes.
And suddenly, you started walking toward me.
Un pēkšņi tuvojies man.
The rapporteur's report in favour of the common energy policy leans towards Russia, but this is simply consistent with the situation today.
Referenta ziņojums par labu kopējai politikai enerģētikas jomā tiecas pretī Krievijai, bet tas gluži vienkārši atbilst šīsdienas situācijai.
Such confidence we have through Christ toward God
Bet tāda paļāvība mums ir uz Dievu caur Kristu
What other wonder invites taste buds toward pleasure?
Kādi brīnumi uzlīudz mūsu garšas kārpiņas to izbaudīt?

 

Related searches: Leans Toward - Opinion Leans Toward - Leans Heavily Toward - Leans - Leans On - Leans In - Leans Forward - Leans Over - Leans Against - Leans Closer -