Translation of "not really sure" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Not really sure - translation : Really - translation : Sure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not sure, but really, really hoping...
Neesmu pārliecināts, bet ļoti ceru...
I'm not really sure.
Īsti nezinu.
I'm not sure, really. Oh, yeah.
Nu, nezinu.
Really? You sure?
Pārliecināts?
So you're not really sure what's going on with the pig.
Tu nekad nevari būt drošs, kas ar cūku tobrīd notiek.
Oh, yeah, sure. I'm sure he's terrific. No, really.
Jā, jā, protams, viņš noteikti ir brīnišķīgs.
No one really knows for sure.
Neviens to īsti nespēj saprast.
You sure got quiet really fast.
Jūs gan ātri noklusāt.
And we wouldn't really be sure if it's going to work or not.
Mēs tā īsti arī nezinātu, vai tas nostrādātu vai nē.
I'm sure you're really gonna enjoy this.
Esmu pārliecināts, ka jums garšos.
I'm really not sure, and I'm not here to tell you to burn your DVD player and throw out your Tolstoy.
Es tiešām nezinu, un mans mērķis nav aicināt jūs sadedzināt savu DVD atskaņotāju un izmest savu Tolstoju.
We really must make sure that this crisis does not derail our efforts to promote growth and jobs.
Mums tiešām jānodrošina, ka šī krīze neapdraud mūsu centienus veicināt izaugsmi un nodarbinātību.
When I got back to his office, I wasn't really sure.
Kad es atgriezos viņa kabinetā, es nebiju īsti drošs.
I want to be sure that you really answer this question.
Es vēlos, lai jūs tiešām atbildētu uz šo jautājumu.
I'm sure he did. Is he really a rock 'n' roll drummer?
Viņš tiešām ir bundzinieks?
Not sure.
Neesmu drošs.
Not sure.
Neesmu droša.
Member of the Commission. I am sure that something really will be done.
Komisijas loceklis. Es esmu pārliecināts, ka kaut kas tiešām tiks darīts.
Yes. Sorry, I feel really stupid. I was told to make absolutely sure.
Atvainojiet, jūtos neveikli, bet man prasīja kārtīgi pārliecināties.
I'm not sure
Neesmu drošs
I'm not sure
Neesmu pārliecināts
I'm not sure.
Neesmu pārliecināts.
I'm not sure.
Nezinu. Viiruss.
I'm not sure.
Es neesmu pārliecināts.
I'm not sure.
Nu, nezinu.
Sure, why not?
Protams! Kāpēc ne?
l'm not sure.
Neesmu droša.
I'm not sure.
Īsti nezinu.
They're not sure.
Ārsti nav pārliecināti.
We're not sure.
Mēs neesam droši.
I'm not sure.
Īsti nezinu.
I'm not sure.
Es neesmu droša.
Not sure, but...
Neesmu drošs, bet...
I'm not sure.
Es neesmu pārliecināta.
You're not sure?
Nezināt?

 

Related searches: Have A Really Really Really Good Time - Really Really Really - I'm Not Really Sure - Not Really Sure - I Am Really Not Sure - I'm Really Not Sure - Not Really Sure How - Was Not Really Sure - Are Not Really Sure What - Not Really Sure About -