Translation of "offers services for" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Offers - translation : Offers services for - translation : Services - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

offers certain consultancy services for machinery rings
sniedz konsultācijas lauksaimniecības tehnikas apvienībām
Moreover , a fully operational EU internal market , including for services , offers great opportunities .
Turklāt ES iekšējais tirgus , kas pilnībā darbojas , ieskaitot pakalpojumus , piedāvā plašas iespējas .
greater competition and transparent offers of comprehensive energy services
konkurences un pārredzama kompleksu energopakalpojumu piedāvājuma stiprināšana,
greater competition and transparent offers of comprehensive energy services
lielāka konkurence un pārredzami aptverošu energopakalpojumu piedāvājumi,
No other European public service offers a similar range of broadcasting services for national minorities.
Neviens cits Eiropas Savienības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepiedāvā tik daudz dažādas pārraides nacionālajām minoritātēm.
In the example below, the service provider offers catering services.
16 pakalpojumus, dala atbildību. To skaidri nosaka Pakalpojumu direktīva (
Conditions for compensation offers
Conditions for compensation offers
(j) promoting and selling the publications and services which it offers to the public.
(j) to publikāciju un pakalpojumu veicināšana un pārdošana, ko Birojs piedāvā sabiedrībai.
In addition, Deutsche Telekom offers invoicing services to other operators such as 01051 Telecom.
Turklāt Deutsche Telekom citiem operatoriem, kā, piemēram, 01051 Telecom, sniedz rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus.
It offers banking services in competition with other European banks inside and outside Germany.
NordLB sniedz bankas pakalpojumus konkurencē ar citām Eiropas bankām gan Vācijā, gan ārpus tās.
The establishment of FIN NET offers increased assistance to consumers when using cross border services.
FIN NET izveide piedāvā pastiprinātu palīdzību patērētājiem, izmantojot pārrobežu pakalpojumus.
(236) The availability of transparent, up to date and comparable information on offers and services is a key element for consumers in competitive markets where several providers offer services.
(236) Pārredzamasu, atjauninātasu un salīdzināmasu tarifu Ö informācijas par piedāvājumiem un pakalpojumiem Õ pieejamība ir būtisks elements patērētājiem tirgū, kurā valda pilnvērtīga konkurence un kurā pakalpojumus piedāvā vairāki uzņēmumi.
Firstly, there is the Audiovisual Media Services Directive, which extends minimum standards for content to all audiovisual and media services, and that includes on demand offers on the Internet.
Pirmkārt, pastāv Audiovizuālo informācijas nesēju pakalpojumu direktīva, kurā ir paplašināti obligātie standarti attiecībā uz visu audiovizuālo un informācijas nesēju pakalpojumu saturu, un tas ietver piedāvājumu pēc pieprasījuma internetā.
The final phase of total reform of the internal postal services market offers a unique opportunity for growth to all contractors involved.
Pasta pakalpojumu iekšējā tirgus vispārējās reformas pēdējais posms piedāvā izaugsmes iespēju visiem iesaistītajiem darbuzņēmējiem.
It offers a joint infrastructure providing citizens with a wide array of rights, services and opportunities.
Uzskaitītie mērķi un uzdrīkstēšanās prasīs mainīt valstu attieksmi pret Savienību.
One tab for promotions and offers
Viena cilne reklāmām un piedāvājumiem.
CRITERIA FOR ASSESSING CO INVESTMENT OFFERS
KOLEKTĪVĀ IEGULDĪJUMA PIEDĀVĀJUMU NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
He offers 10,000 ducats for Mainz.
Viņš piedāvā 10 000 dukātu par Maincu.
Clearer rules on collective rights management will provide a stable framework to increase crossborder services and encourage offers for an online audiovisual market.
Ieviešot skaidrākus noteikumus par kolektīvo tiesību pārvaldību, tiks nodrošināts stabils satvars, lai palielinātu pārrobežu pakalpojumus un veicinātu piedāvājumus audiovizuālajam tirgum tiešsaistē.
We need an immediate allocation of funds, especially in the area of research, which offers future opportunities for new services and new products.
Mums ir nepieciešams finansējums nekavējoties, jo īpaši pētniecības jomā, kas piedāvā nākotnes iespējas jauniem pakalpojumiem un produktiem.
(c) service provider shall mean any natural or legal person, including a public body, which offers services.
c) pakalpojumu sniedzēji ir tādas fiziskas vai juridiskas personas, tostarp arī publisko tiesību subjekti, kas piedāvā pakalpojumus.
It offers basic guidance and advice on intellectual property issues and its services are free of charge.
Šī iestāde sniedz konsultācijas un padomus par galvenajiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, un tās pakalpojumi ir bez maksas.
Having to find man made solutions to replace the services that nature offers for free is not only technically challenging but also very expensive.
Mākslīgu risinājumu meklēšana, lai aizstātu dabas piedāvātos bezmaksas pakalpojumus, ir ne tikai tehniski sarežģīta, bet arī ļoti dārgi izmaksā.
For example, a health care provider that offers health care services only to able bodied persons, relying on (b), could resist calls for alteration of their service.
Piemēram, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kas nesniedz veselības aprūpes pakalpojumus personām ar invaliditāti, saskaņā ar b) apakšpunktu var atteikties mainīt piedāvāto pakalpojumu.
The INTERACT II programme offers services and tools on the management of cooperation programmes ERDF contribution 34 million
Līdz 2015. gadam paaugstināt uzņēmumu ražošanas līmeni par 10 .
We have offered to open our markets fully and match the goods trade offer with generous services offers.
Mēs esam piedāvājuši pilnībā atvērt mūsu tirgus un pielāgot preces, ko tirdzniecība piedāvā, godīgiem pakalpojumu piedāvājumiem.
And most importantly, it offers enormous benefits to society access to goods and services and to information, freedom of expression, creativity, better healthcare and public services.
Taču pats svarīgākais ir tas, ka tie sniedz milzīgas priekšrocības sabiedrībai piekļuvi precēm un pakalpojumiem un informācijai, vārda brīvību, radošumu, labāku veselības aprūpi un sabiedriskos pakalpojumus.
Efficiency EU action offers better value for money
Cilvēku kapitāls ir viens no galvenajiem izaugsmi noteico ajiem faktoriem.
Intergenerational learning offers benefits for all generations involved.
Starppaaudžu mācīšanās ir ieguvums visām iesaistītajām paaudzēm.
This offers a real growth prospective for Europe.
Šī stratēģija Eiropai nodrošina reālas izaugsmes perspektīvas.
Policy Department B offers a comprehensive range of research services that play a vital role in supporting parliamentary activities.
B politikas departaments piedāvā visaptverošu pētījumu pakalpojumu klāstu, kam ir ļoti svarīga nozīme parlamentāro darbību atbalstā.
With regard to mobile satellite services, fundamentally the final result offers a balance between political ambition and economic feasibility.
Attiecībā uz mobilajiem satelītsakaru pakalpojumiem galarezultāts principā nodrošina līdzsvaru starp politiskām ambīcijām un ekonomisko iespējamību.
Bundled offers
Piedāvājumu komplekti
Traders offers
Uzņēmēju piedāvājumi
(b) publish, at least six months in advance, the conditions subject to which it offers these services to economic operators.
d) vismaz sešus mēnešus iepriekš publicēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā piedāvā savus pakalpojumus uzņēmumiem.
Number of offices includes the head office of the institution if it offers payment services with cashless clearing and settlement .
Biroju skaits ietver iestādes galveno biroju , ja tas sniedz maksājumu pakal pojumus , izmantojot bezskaidras naudas klīringu un norēķinus .
Number of offices includes the head office of the institution if it offers payment services with cashless clearing and settlement .
Biroju skaits ietver iestādes galveno biroju , ja tas sniedz maksājumu pakalpojumus , izmantojot bezskaidras naudas klīringu un norēķinus .
Number of offices includes the head office of the institution if it offers payment services with cashless clearing and settlement .
Biroju skaits ietver iestādes galveno biroju , ja tas sniedz maksājumu pakalpojumus , izmantojot bezskaidras naudas klīringu un norēķinus .
The market itself offers the explanation for falling prices.
Pats tirgus piedāvā krītošo cenu izskaidrojumu.
The construction sector offers great potential for energy savings.
Celtniecības nozarei piemīt liels enerģijas ietaupījumu potenciāls.
2.8 We also know that some companies are bringing production back home because the EU offers a good climate for the production of advanced goods and services.
2.8 Turklāt ir konstatējams, ka uzņēmumi pārvieto savu ražošanu atpakaļ, jo ES piedāvā izdevīgus priekšnoteikumus mūsdienīgu produktu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai.
(25) Establish partnerships between employers, social partners, employment services, government authorities and social services to ensure that the offers are targeted to the real needs of enterprises and employees.
(25) Izveidot partnerību starp darba devējiem, sociālajiem partneriem, nodarbinātības dienestiem, valsts iestādēm un sociālajiem pakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka piedāvājumi ir vērsti uz reālajām uzņēmumu un darba ņēmēju vajadzībām.
Except for the purposes of Article 18, this does not include direct offers to the public for the sale, purchase or rental of products or for the provision of services in return for payment
Izņemot 18. pantā minētos gadījumus, tie nav tieši piedāvājumi sabiedrībai pārdot, pirkt vai nomāt ražojumus vai sniegt pakalpojumus par maksu
(64) Electronic communication offers the Member States an excellent means of providing public services in the cultural, educational and linguistic fields.
(64) Elektroniskie sakari dalībvalstīm piedāvā teicamu līdzekli, kā nodrošināt sabiedrības pakalpojumus kultūras, izglītības un lingvistikas jomās.
The EU offers you several practical information and advice services to help answer your EU questions and solve your EU problems.
ES Jums piedāvā vairākus praktiskas informācijas un konsultāciju dienestus, lai palīdzētu Jumssniegt atbildes uz Jūsu jautājumiem par ES un palīdzētu Jums risināt Jūsu ES problēmas.

 

Related searches: Offers Services - Offers Services For - Offers Its Services To - Offers A Wide Range Of Services - Offers His Services - Offers Two Services - Offers A Range Of Services - Offers Services In The Areas - Offers Consulting Services - Offers A Wide Range Of Legal Services -