Translation of "ovation" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Ovation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(Standing ovation)
(Nerimtīgas ovācijas)
(Standing ovation)
(Ilgstošas ovācijas)
(Standing ovation)
(Ovācijas, kājās stāvot)
(Standing ovation)
(Ilgas ovācijas)
(Standing ovation)
(Skaļas ovācijas)
(Standing ovation)
(Ovācijas, deputātiem stāvot kājās)
(Standing ovation)
(Ovācijas, deputāti pieceļas)
(Standing ovation from his Group)
(Nerimtīgas viņa grupas ovācijas)
(Parliament accorded the speaker a standing ovation).
(Parlamenta deputāti veltīja runātājam nerimstošas ovācijas).
(The House accorded the speaker a standing ovation.)
(Eiropas Parlaments sveica runātāju ar ovācijām.)
(The House accorded the speaker a standing ovation.)
(Parlaments sveica runātāju ar ilgām ovācijām.)
(The House accorded the speaker a standing ovation)
(Parlamenta deputātu nerimstošas ovācijas)
(The House accorded the speaker a standing ovation)
(Parlamenta deputāti sveica runātāju ar ilgām ovācijām)
(The House accorded Mrs Stensballe a standing ovation)
(Klātesošie sveica Stensballe kundzi ar skaļām ovācijām)
(The House accorded the speaker a standing ovation)
(Klātesošie sveica runātāju ar skaļām ovācijām)
I spent the ovation hiding under the stage.
Es dzirdēju ovācijas, slēpdamies zem skatuves.
Only then will history give us a standing ovation.
Tikai tad vēsture mums ļaus klausīties ilgstošas ovācijas.
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
(Klātesošie piecēlās kājās un ar ovācijām atbalstīja runātāju)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation.)
(Parlamenta deputāti piecēlās kājās un sveica runātāju ar ilgām ovācijām.)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
(Parlamenta deputāti pieceļas un pavada runātāju ar skaļām ovācijām.)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
(Klātesošie piecēlās kājās un sveica runātāju ar skaļām ovācijām)
You'll sing again and to unending ovation Orders, warnings Lunatic demands
Pavēl, brīdina, vājprātā pieprasa
(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
(Deputāti piecēlās un sarīkoja ilgstošas ovācijas kā apliecinājumu savai solidaritātei)
When there was a standing ovation, it was unanimous no wave, no fragmented approach.
Ja kādam tika veltītas ovācijas, pieceļoties kājās, šīs ovācijas bija vienprātīgas nekādas viedokļu šķelšanās, nekādas pieeju dažādības.
(Renewed standing ovation, with the exception of the GUE NGL, the NI and the IND DEM)
(Atkal skaļas ovācijas, izņemot GUE NGL, NI un IND DEM)
The surrounding passengers gave a standing ovation while the black man walked up to first class.
Atskanot apkārtējo pasažieru ovācijām, melnais vīrietis devās uz pirmo klasi.
Hey. I'm the one who started your standing ovation for If I Were a Rich Man, right?
Es stāvus apIaudēju tavam dziedošajam paurim.
Your Holiness, the European Parliament has accorded you a standing ovation to show its great appreciation of your speech.
Jūsu Svētība, Eiropas Parlaments ir sveicis jūs ar ilgām ovācijām, lai parādītu savu lielo atzinību jūsu runai.
At the end of his personal statement and final public appearance, Max Kohnstamm received a long standing ovation from all EESC members.
Šajā kontekstā vēršanās pret nedrošu nodarbinātību nozīmē arī gados jaunu darbinieku pārliecināšanu par pienācīgu pensiju.
However, when Mr Ackermann speaks to his shareholders and says 'We want returns of 25 this year', he gets a standing ovation.
Tomēr, kad Ackermann kungs uzrunā savus akcionārus un saka Mēs vēlamies 25 peļņu šogad! viņu sveic ar ilgām ovācijām.
Ladies and gentlemen, the moving message from Zeng Jinyan, who delivered it on behalf of her husband, Hu Jia, prompted a standing ovation.
Dāmas un kungi! Aizkustinošais paziņojums no Zeng Jinyan, kura to sniedza sava vīra Hu Jia vārdā, izraisīja ilgas ovācijas.

 

Related searches: Ovation - Standing Ovation - A Standing Ovation - Give Ovation - To Receive A Standing Ovation - Give Standing Ovation - Ovation Rewards - Give A Standing Ovation - Receive An Ovation - Received S Standing Ovation -