Translation of "previous amount" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Amount - translation : Previous - translation : Previous amount - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(b) where appropriate, the amount exceeding the maximum amount that may be granted during the previous budget year,
b) vajadzības gadījumā apjomu, kas pārsniedz kompensācijas maksimālo apjomu, kuru varēja piešķirt iepriekšējā budžeta gadā,
(b) of the amount of aid fixed for the previous marketing year,
b) iepriekšējam tirdzniecības gadam noteikto atbalstu
In both countries, the conclusion of previous contracts influences the amount of future contracts.
Abās valstīs iepriekšējo līgumu darbības izvērtējums ietekmē nākamajos līgumos piešķirto līdzekļu apjomu.
(c) the amount of annual bovine premium claimed and or paid to the holding, compared with the amount paid the previous year
c) saimniecībai prasītās un vai izmaksātās ikgadējās piemaksas par liellopiem apmēru, salīdzinot ar summu, kas izmaksāta iepriekšējā gadā
That provision should therefore be derogated from by applying the previous maximum amount of EUR 5.
Tādēļ no šī noteikuma būtu jāatkāpjas, piemērojot iepriekšējo maksimālo summu EUR 5.
The daily amount of the benefit depends on the previous remuneration on which contributions were paid.
Bezdarbnieka pabalsta maksāšanas ilgums (no 7 līdz 36 mēnešiem) ir atkarīgs no iepriekšējā apdrošināšanas stāža un darba meklētāja vecuma.
( 7 ) This amount entails expenditure in respect of previous programming period as well as pre accession instruments.
( 7 ) Šo summu veido izdevumi iepriekšējam programmu posmam, kā arī pirmspievienošanās instrumentiem.
(b) the amount of the export refunds, expressed in national currency, granted for such goods the previous month
b) eksporta kompensāciju summu valsts valūtā, kas iepriekšējā mēnesī piešķirta par šīm precēm
Whatever the level of losses, the amount covered by the state is lower than under the previous package.
Lai kāds būtu zaudējumu līmenis, valsts segtā summa paliek zemāka par to, kas izrietēja no iepriekšējā nodrošinājuma.
The amount of the daily allowance represents a percentage of your previous income, subject to the social security ceiling.
Atsevišķos gadījumos slimības pabalsta saņemšanai jums vajadzēs veikt slimokases nozīmētas medicīniskās pārbaudes.
The amount of the pension cannot be less than 30 or more than 80 of previous average pay) or
Personai ir tiesības saņemt vecuma pensiju, kad tā sasniegusi pensijas vecumu (65 gadus) un vismaz piecpadsmit gadus ir strādājusi algotu darbu, par ko atrodami grāmatvedības ieraksti (vērā ņem arī tos gadus, kuros strādātas vismaz 120 dienas).
the amount of material dispatched from each mine, by 31 January of each year for the previous calendar year
iepriekšējā kalendārā gada laikā no katras raktuves nosūtīto materiālu apjomu, līdz katra gada 31.janvārim
Compared with investment in previous years, the average annual amount invested in railways increased significantly in the 2004 2005 period.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ieguldījumu dzelzceļa jomā vidējais gada apjoms laikā no 2004. līdz 2005. gadam ir ievērojami palielinājies.
The overall amount of this Decision, supplemented by the transferred balances from previous EDFs, shall cover the period 2000 2007.
Šā lēmuma kopējā summa, ko papildina ieskaitītie atlikumi no iepriekšējiem EAF, aptver laika posmu no 2000. līdz 2007. gadam.
(a) the amount of material dispatched from each mine, by 31 January of each year for the previous calendar year
a) iepriekšējā kalendārā gada laikā no katras raktuves nosūtīto materiālu apjomu, līdz katra gada 31.janvārim
Previous weekly Previous weekly
lietotā alfa darbepoetīna nedēļā lietotā alfa
Previous weekly Previous weekly
mēnesī lietojamā
A reduction of the tax base on account of losses from previous tax years shall not result in a negative amount.
Nodokļa bāzes samazinājums saistībā ar iepriekšējo taksācijas gadu zaudējumiem nedrīkst radīt negatīvu summu.
EU 25 private broadcasters recorded revenues totalling 18.3 billion in 2003, an amount almost unchanged in comparison to the previous year14.
Privātās raidorganizācijas 25 valstu Eiropas Savienībā 2003. gadā reģistrējušas kopējos ienākumus 18,3 miljardu EUR apmērā, summu, kas ir gandrīz nemainīga, salīdzinot ar iepriekšējo gadu14.
(b) the amount, expressed in national currency, of export refunds granted the previous month for each of the basic agricultural products concerned
b) iepriekšējā mēnesī piešķirto eksporta kompensāciju summu valsts valūtā par katru attiecīgo lauksaimniecības pamatproduktu
Most of the EU countries have not increased the amount of development aid they have donated in the previous year, and in some countries that amount has actually fallen by more than 100 .
Lielākā daļa ES valstu nav palielinājušas attīstības palīdzības apjomu, ko tās ziedoja iepriekšējā gadā, un dažās valstīs šī summa patiesībā ir samazinājusies vairāk nekā par 100 .
A reduction of the tax base as a result of considering losses from previous tax years shall not result in a negative amount.
Nodokļa bāzes samazinājums, kas radies saistībā ar iepriekšējo taksācijas gadu zaudējumiem, nav negatīva summa.
Compared with investment in previous years, the average annual amount invested in roads remained at the same level over the 2004 2005 period.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ieguldījumu autoceļu jomā vidējais gada apjoms laikā no 2004. līdz 2005. gadam palicis tādā pašā līmenī.
No amount has yet been allocated in 2010 for previous applications, and so the entire sum of EUR 1 billion is still available.
No šīs summas 2010. gadā saistībā ar iepriekšējiem pieteikumiem vēl nav piešķirts neviens eiro, tāpēc joprojām ir pieejama visa summa EUR 1 miljards.
Shipment declaration of the amount of material dispatched from each mine during the previous year using the form set out in Annex VIII.
Nosūtīšanas deklarācija ar materiālu apjomu, kas nosūtīts no katras raktuves iepriekšējā gadā, izmantojot VIII pielikumā sniegto veidlapu
disclose the fair value of the financial assets at the date of designation and their classification and carrying amount in the previous financial statements.
atklāj finanšu aktīvu patieso vērtību noteikšanas dienā, kā arī to klasifikāciju un uzskaites vērtību iepriekšējos finanšu pārskatos.
Previous
Iepriekšējie
Previous
Iepriekšējais
Previous
Iepriekšējo
Previous
Iepriekšējais
Previous
Iepriekšējais
Previous
Iepriekšējaisnext track
Previous
Iepriekšējais This action allow to eject the inserted disc
previous
iepriekšējais
Previous
Iepriekšējā
Previous
Jauna mape
Previous
Dzēst tabulu
Previous
Iepriekšējā lapa
(b) the amount of the aid fixed or calculated before the reduction provided for in paragraph 10, if applicable, for the previous marketing year and
b) atbalsta apmērs, kas noteikts vai aprēķināts iepriekšējam tirdzniecības gadam pirms 10. punktā noteiktā samazinājuma, ja tas ir piemērojams un
Added to the amounts outstanding from previous years, a total amount of 2 332 million euro still remains to be implemented at year end 2009.
Ja pieskaita iepriekšējo gadu nesamaksātās summas, 2009. gada beigās vēl bija jāpiemēro korekcijas kopsummā par 2 332 miljoniem EUR.
The total amount of Structural and Cohesion Funds allocated to environmental programmes has doubled since the previous period to around 100 billion 30 of the total.
kārt, sasniedzot aptuveni 100 miljardus eiro jeb 30 no kopsummas.
disclose the fair value of the financial assets or financial liabilities designated into each category and the classification and carrying amount in the previous financial statements.
atklāj finanšu aktīvu vai finanšu saistību katrā kategorijā atsevišķi noteikto posteņu patiesās vērtības, klasifikāciju un bilances vērtības, pēc kurām tie tika uzskaitīti iepriekšējos finanšu pārskatos.
the amount, expressed in euros or in national currency, of export refunds granted the previous month in respect of each of the basic agricultural products concerned
apjomi, kas izteikti euro vai valsts valūtā, par iepriekšējā mēnesī piešķirtajām eksporta kompensācijām par katru attiecīgo lauksaimniecības pamatproduktu
Previous investigations
Iepriekšējās izmeklēšanas
Previous Document
Iepriekšējais dokuments

 

Related searches: Previous Previous - Previous Previous Year - Previous Amount - Previous Carrying Amount - In The Previous Amount - Same Amount As In The Previous Year - Difference Between Recoverable Amount And Carrying Amount - Recoverable Amount Amount - Net Amount Gross Amount - Carrying Amount Exceeding The Recoverable Amount -