Translation of "process advisory" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Advisory - translation : Process - translation : Process advisory - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Regional Advisory Councils involving stakeholders in the decision making process
Reģionālās padomdevēju komitejas Iesaistīt nozares speciālistus lēmumupieņemšanā
Regional Advisory Councils involving stakeholders in the decision making process
Iesaistīt nozares speciālistus lēmumu pieņemšanā
In this process, the European Statistical Governance Advisory Board and the European Statistical Advisory Committee have been set up and will shortly begin work.
Šajā procesā izveidota Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome un Eiropas Statistikas padomdevēja komiteja, un tās drīz sāks strādāt.
Secondly, decentralisation and a broader inclusion of interested parties and advisory bodies in the process.
Otrs pasākums ir decentralizācija un plašāka ieinteresēto personu un padomdevēju iestāžu iesaistīšana procesā.
The working groups serve as open discussion platforms and advisory bodies in the process of project implementation.
No vienas puses, projekts balstās uz reģiona galveno dabas bagātību skaisto ainavu, ko raksturo interesanti ģeomorfoloģiski smilšakmens veidojumi.
The use of advisory services and support to meet Community standards will contribute to this integration process.
Konsultatīvo dienestu pakalpojumu izmantošana un to sniegtais atbalsts Kopienas standartu ievērošanā sekmēs šo integrācijas procesu.
3.1.3.2 Opinions drawn up by relevant consultative bodies, namely the Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture (ACFA) and the Regional Advisory Committees, should be used to inform the decision making process.
Pieņemot lēmumus, būtu jāņem vērā attiecīgo konsultatīvo struktūru, proti, Zvejniecības un akvakultūras padomdevējas komitejas (ACFA) un reģionālo konsultatīvo padomju izstrādātie atzinumi.
has a purely advisory role as regards strategic EMRP matters and the decision making process for the Targeted Programmes16.
ir tikai konsultatīvas funkcijas attiecībā uz EMPP stratēģiskiem aspektiem un lēmumiem par mērķprogrammām16.
Regional Advisory Councils shall adopt the necessary measures to ensure transparency in all stages of their decision making process.
Reģionālās konsultatīvās padomes pieņem vajadzīgos noteikumus, lai nodrošinātu pārskatāmību visā lēmumu pieņemšanas procesā.
The consultation process for the plan,during which a number of stakeholders submitted observations, has been concluded.In general, the plan has been well received by the European institutions and sectoral advisory bodies (the regional advisory councils and the Advisory Committee on Fisheries and Aquaculture).
Salīdzinājumā ar iepriekšējo nolīgumu dažu apdraudētu krājumu kā,piemēram, cefalopodu un pie grunts dzīvojošosugu zvejas iespējas pēc pārskatīšanas irsamazinātas.
The competent authorities shall inform the Commission and the Banking Advisory Committee of the schedule for the general process adopted.
Kompetentās iestādes informē Komisiju un Padomdevēju komiteju banku jautājumos par apstiprināto vispārīgā procesa grafiku.
Advisory role for BEREC RSPG with certain normative powers for BEREC and improved process for market review and spectrum assignment
BEREC RSPG konsultatīvas funkcijas ar BEREC noteiktām normatīvajām pilnvarām un uzlabotu tirgus pārskata un spektra piešķiršanas procesu
Education is a holistic process and therefore demands a high level of careers guidance, combined with a vocational advisory service.
Tā kā izglītība ir visaptveroša, tai ir vajadzīgs augsts profesionālās orientācijas līmenis, ko papildina konsultantu pakalpojumi nodarbinātības jomā.
ADVISORY
PADOMDEVĒJU
Other authorities involved in the organisational process are the Interuniversity Board (Üniversitelerarası Kurul, ÜAK), an academic advisory body comprising the rectors of
Medicīnas, zobārstniecības, farmācijas, veterinārās medicīnas un tieslietu jomā programmas ir balstītas uz vienpakāpes sistēmu, kas atbilst kombinētām bakalaura un maģistra programmām.
European Statistical Governance Advisory Board European Statistical Advisory Council (debate)
Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome Eiropas Padomdevēja komiteja Kopienas statistikas informācijas politikas jomā (debates)
Advisory Board
Konsultatīvā padome
Advisory Committee
Padomdevēja komiteja
Advisory Forum
Konsultatīvā padome
ADVISORY COMMITTEES
PADOMDEVĒJAS KOMITEJAS
Advisory functions
Padomdevējfunkcijas
Advisory Committee
Padomdevēja komiteja
Advisory Committee
Konsultatīvā komiteja
Advisory committee
Padomdevēja komiteja
Advisory procedure
Konsultēšanās procedūra
advisory committee
padomdevēja komiteja
Advisory Committee
Uzraudzības komiteja
advisory committees
konsultatīvās komitejas
ADVISORY COUNCILS
KONSULTATĪVĀS PADOMES
Advisory group
Padomdevēju grupa
Advisory committees
Padomdevējas komitejas
Advisory forum
Padomdevējs forums
ADVISORY BODIES
KONSULTATĪVAS IESTĀDES
ADVISORY BODIES
PADOMDEVĒJAS STRUKTŪRAS
Advisory functions
Padomdevējfunkcijas
Advisory services
Konsultāciju pakalpojumi
Advisory bodies
Konsultat vÇs instit cijas
Advisory bodies
Padomdevïjas instit cijas
Advisory Section,
Padomdevēju nodaļa
ADVISORY COMMITTEE
PADOMDEVĒJU KOMITEJA
Relations with the Business Advisory Council and the Labour Advisory Council
Attiecības ar Uzņēmēju padomi un Darbiniekupadomi
(cc) Advisory Councils
(cc) konsultatīvajām padomēm
2. Advisory Section,
2) Padomdevēju nodaļa
Regional Advisory Councils
Reģionālās konsultatīvās padomes
FARM ADVISORY SYSTEM
NODAĻA SAIMNIECĪBU KONSULTATĪVĀ SISTĒMA

 

Related searches: Advisory Advisory Board - Advisory Process - Process Advisory - Enhanced Advisory Process - Advisory Board - Advisory Services - Advisory Council - Advisory Committee - Advisory Group - Advisory Panel -