Translation of "prudent business judgement" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Business - translation : Judgement - translation : Prudent - translation : Prudent business judgement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

An arbitrator shall not allow financial, business, professional, personal, or social relationships or responsibilities to influence his conduct or judgement.
Šķīrējtiesnešu neatkarība un godprātība
An arbitrator shall not allow financial, business, professional, personal, or social relationships or responsibilities to influence his her conduct or judgement.
Mediatori
A member may not allow financial, business, professional, family or social relationships or responsibilities to influence the member's conduct or judgement.
oficiāla brīvdiena
Prudent person principle
Piesardzības princips
Prudent government budgeting
Apdomīga valdības budžeta
exercising good judgement and airmanship
pareizas spriešanas spējas un lidojuma meistarība,
Tomorrow is the judgement day.
Rītdiena ir tiesas diena.
However other aspects of liabilities, e.g. the consequences of the breach of duties or any business judgement rule, are governed by national law.
Tomēr citus saistību aspektus, piem., sekas, ko rada pienākumu nepildīšana, vai jebkuru ar uzņēmējdarbību saistītu spriedumu reglamentē valsts tiesību akti.
An arbitrator may not allow financial, business, professional, family, personal or social relationships or responsibilities to influence her or his conduct or judgement.
Šķīrējtiesnesis nepieļauj, ka finanšu, biznesa, profesionālās, ģimenes, privātās vai sociālās attiecības vai pienākumi varētu iespaidot viņa rīcību vai vērtējumu.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
Ar šo naudu mums jārīkojas apdomīgi, un šis nav pārdomāts budžets.
Sound and prudent operation
Pārdomāta un piesardzīga darbība
(a) objectivity and sound technical judgement
a) objektīvs un pamatots tehniskais spriedums
(q) exercising good judgement and airmanship
(q) pareizi spriest un labas lidotprasmes
A judgement is expected before 2010.
Spriedums ir gaidāms 2010. gadā.
Effects of the judgement on invalidity
Sekas nolēmumam par spēkā neesamību
Is this messing with your judgement?
Jā.
We should not rush to judgement here.
Mums nevajadzētu steigties izdarīt spriedumu šajā jomā.
In our judgement, your assessment is extreme.
Mēs uzskatām, ka jūsu vērtējums ir pārspīlēts.
Economical and prudent use of soils
Ekonomiska un saudzīga augsnes izmantošana
It is a prudent safety net.
Tas ir apdomīgs drošības tīkls.
It is a tool to make a judgement.
Tas ir rīks novērtējuma izteikšanai.
There is much fear that clouds your judgement.
Bailes aizmiglo apziņu.
prudent and rational utilisation of natural resources
apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus
prudent and rational utilisation of natural resources,
apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus
PRUDENT CASH MANAGEMENT FORECAST PROCEDURES, AND THAT
PROGNOZĒŠANAS PROCEDŪRAS UN KA IEKŠĒJĀS KONTROLES
prudent and rational utilisation of natural resources
SASKAŅĀ AR Durbanas Pastiprinātas rīcības platformu, kas izveidota ar konvencijas Pušu konferences 17. sesijas lēmumu 1 CP.17,
prudent and rational utilisation of natural resources
Puses tiek aicinātas rīkoties tā, lai īstenotu un atbalstītu tostarp ar rezultātnoteiktiem maksājumiem pastāvošo satvaru, kā paredz saskaņā ar konvenciju jau pieņemtie attiecīgie norādījumi un lēmumi, šādos jautājumos
prudent and rational utilisation of natural resources
OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.
prudent and rational utilisation of natural resources,
apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus
The Council shall give judgement by the qualified majority.
Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu vairākumu
Judgement of 11 September 2001, case C 71 99.
2001. gada 11. septembra spriedums, Lieta C 71 99.
a commitment to complete independence in reaching their judgement
pilnīga neatkarība aģentūras novērtējuma veikšanā
Economical use and prudent extraction of mineral resources
Ekonomiska izejvielu izmantošana un ieguve, saudzējot augsni
That would be the prudent thing to do.
Tas būtu apdomīgs solis.
Find too late that prudent silence is wise
Par vēlu saprot klusēšana zelts
4.3 Amount of reimbursable cost if specified in the judgement ...
4.3 Kompensējamās summas apjoms, ja noteikts spriedumā ...
Adequate knowledge is the sine qua non of sound judgement.
Spriestspēja nav iespējama bez pietiekamām zināšanām.
The criterion is a tool used to make a judgement.
Kritērijs ir līdzeklis novērtējuma izteikšanai.
This Turco judgement concerns access to documents by the public.
Lēmums Turco lietā attiecas uz publisku piekļuvi dokumentiem.
No, it's not messing with my judgement. Don't be stupid.
Vai tas ietekmē spriedumu?
Wage flexibility and prudent market competition support job creation
Darba samaksas elastīgums un piesardzīga konkurence tirgū veicina darba vietu veidošanos
Effects of a judgement on entitlement to a registered Community design
Sekas spriedumam par tiesībām uz reģistrētu Kopienas dizainparaugu
I appreciate his good humour and I appreciate his good judgement.
Es novērtēju gan viņa labo humora izjūtu, gan šo pamatoto spriedumu.
Judgement of 15 March 2001 in case C 444 98, R.
Nolēmums R.
Adopt a more prudent and measured approach to delegated acts
pieņemt piesardzīgāku un pārdomātāku pieeju deleģētajiem aktiem

 

Related searches: Prudent Business Judgement - Prudent Judgement - Reasonable And Prudent Judgement - Prudent Business - Prudent Business Judgment - Prudent Business Person - Prudent Business Manager - Prudent Business Practice - Diligence Of A Prudent Business Person - Prudent Business People -