Translation of "radiant efficiency" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Efficiency - translation : Radiant - translation : Radiant efficiency - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Radiant!
Starojoši!
Elegant, cultured, radiant.
Elegants, kulturāls, starojošs.
She is radiant!
Viņa staro!
Radiant, as in self sustaining.
Starojošs kā pašpietiekams.
effective radiant exposure radiant exposure spectrally weighted by S (λ), expressed in joules per square metre J m 2
faktiskāstarojuma avota iedarbība ar S (λ) spektrāli svērta starojuma avota iedarbība, izteikta džoulos uz kvadrātmetru J m 2
For I've never seen such a radiant beauty before.
Jo līdz šim tādu skaistumu nebiju redzējis.
Basically, when I look at my partner radiant and confident.
Būtībā, kad redzu savu partneri starojošu un pašpārliecinātu.
The rare and radiant maiden whom the angels named Lenore
Jaunava staru mirdzumā, eņģeļu vārds tai Lenora.
With speed he flew to my relief, As on a radiant dolphin borne
Ar ātrumu, viņš lidoja uz manu palīdzību, kā uz mirdzoša maksā delfīnu
limiting aperture the circular area over which irradiance and radiant exposure are averaged
ierobežojošs atvērums apļveida laukums, kurā aprēķina izstarojumu un starojuma avota iedarbību
There seemed to emanate from it ... a light from within this ... gleaming, radiant marble.
Visapkārt viss staro baltā marmorā
level the combination of irradiance, radiant exposure and radiance to which a worker is exposed.
līmenis izstarojuma, starojuma avota iedarbības un spožuma kombinācija, kam ir pakļauts darba ņēmējs.
Lead halide as radiant agent in High Intensity Discharge (HID) lamps used for professional reprography applications.
Svina halogenīds kā izstarotājs augstas intensitātes gāzizlādes (HID) lampās, kuras izmanto profesionālajā reprogrāfijā.
radiant exposure (H) the time integral of the irradiance, expressed in joules per square metre (J m 2)
starojuma avota starojums (H) izstarojuma laika integrālis, izteikts džoulos uz kvadrātmetru (J m 2)
H radiant exposure the time integral of the irradiance, expressed in joules per square metre J m 2
H starojuma avota iedarbība izstarojuma laika integrālis, izteikts džoulos uz kvadrātmetru J m 2
Whence came these two radiant, celestial brothers, united, for an instant, as they crossed the stratosphere of our starry window?
No kurienes šie divi brāļi, spožie, debešķīgie, kas vienoti uz brīdi kļuva, kad zvaigznēm klātā loga stratosfēru šķērsoja?
Note 6A002.a.2.b.3. does not control compound semiconductor photocathodes with a maximum radiant sensitivity of 10 mA W or less.
Saskaņā ar 6A002.a.2.b.3. pozīciju kontroli neattiecina uz saliktiem pusvadītāju fotokatodiem ar maksimālo izstarojuma jutību 10 mA W vai mazāku.
irradiance (E) or power density the radiant power incident per unit area upon a surface expressed in watts per square metre (W m 2)
izstarojums (E) vai enerģijas blīvums starojuma avota jaudas incidents uz virsmas laukuma vienību, izteikts vatos uz kvadrātmetru (W m 2)
Energy efficiency means economic efficiency.
Energoefektivitāte nodrošinās arī ekonomikas efektivitāti.
Note 6A002.a.2.a.3.c. does not apply to compound semiconductor photocathodes with a maximum radiant sensitivity of 10 mA W or less.
Saskaņā ar 6A002.a.2.a.3.c. pozīciju kontroli neattiecina uz saliktiem pusvadītāju fotokatodiem ar maksimālo izstarojuma jutību 10 mA W vai mazāku.
ENV 1187 2002 test 4 XROOF (t4) where t4 burning brand wind supplementary radiant heat is inserted after the line for CR 1187 2001 test 3
ENV 1187 2002 4. tests XROOF (t4), kur t4 degšana vējš papildu starojuma siltums iestarpina aiz rindas attiecībā uz CR 1187 2001 3. tests.
E (t), E irradiance or power density the radiant power incident per unit area upon a surface, generally expressed in watts per square metre W m 2 .
E (t), E izstarojums jeb enerģijas blīvums starojuma avota jaudas izkliede uz virsmas laukuma vienību, izteikta vatos uz kvadrātmetru W m 2 .
By equating environmental efficiency with economic efficiency, and
Vides efektivitāti pielīdzinot ekonomiskajai efektivitātei un samazinot finanšu un dabas resursu izmantošanu, uzņēmumam Sotral izdevās samazināt ar katras porcijas transportēšanu saistīto CO daudzumu, vienlaikus palielinot apgrozījumu.
Efficiency
Darbības efektivitāte
EFFICIENCY
EFEKTIVITĀTE
Efficiency
efektivitāti
Efficiency
Iedarbīgs
Efficiency
Iedarbīgums
Efficiency
Lietderība
Efficiency
Lietderīgums
Efficiency
Praktiskais iedarbīgums
Efficiency
Produktivitāte
Efficiency
Ražīgums
Efficiency.
Efektivitāte.
radiance (L) the radiant flux or power output per unit solid angle per unit area, expressed in watts per square metre per steradian (W m 2 sr 1)
spožums (L) starojuma enerģijas plūsmas starojums telpiskā leņķa vienībā uz laukuma vienību, izteikts vatos uz kvadrātmetru uz steradiānu (W m 2 sr 1)
power output Efficiency at rated output Efficiency at partload
Apkures katla modelis _BAR_ Izejas jaudas diapazons _BAR_ Efektivitāte pie nominālās jaudas _BAR_ Efektivitāte pie daļējas slodzes _BAR_
(3) Efficiency
(3) Efektivitāte
1.2.2. Efficiency
1.2.2. Efektivitāte
1.3.2. Efficiency
1.3.2. Efektivitāte
1.4.2. Efficiency
1.4.2. Efektivitāte
Cost efficiency
Izmaksu efektivitāte
Efficiency gains
Efektivitātes pieaugums
Efficiency gains
Iedarbīguma ieguvumi
Efficiency gains75
Efektivitātes pieaugums75
Efficiency incentives
Efektivitātes pieaugumu veicinoši pasākumi

 

Related searches: Radiant Efficiency - Radiant - Radiant Heat - Radiant Skin - Radiant Energy - Radiant Flux - Radiant Heating - Radiant Power - Radiant Glow - Radiant Panel -