Translation of "really sure" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Really - translation : Really sure - translation : Sure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not sure, but really, really hoping...
Neesmu pārliecināts, bet ļoti ceru...
Really? You sure?
Pārliecināts?
I'm not really sure.
Īsti nezinu.
I'm not really sure.
Neesmu īsti pārliecināts.
Oh, yeah, sure. I'm sure he's terrific. No, really.
Jā, jā, protams, viņš noteikti ir brīnišķīgs.
Really? Okay. Yeah, man, sure.
Sīči aizslēpjas aiz plauktiem un mīlējas.
No one really knows for sure.
Neviens to īsti nespēj saprast.
You sure got quiet really fast.
Jūs gan ātri noklusāt.
I'm not sure, really. Oh, yeah.
Nu, nezinu.
Are you really sure about that?
Esat par to pārliecināts?
I'm sure you're really gonna enjoy this.
Esmu pārliecināts, ka jums garšos.
But I'm sure he's a really good guy.
Esmu pārliecināts, ka viņš ir labs cilvēks.
When I got back to his office, I wasn't really sure.
Kad es atgriezos viņa kabinetā, es nebiju īsti drošs.
So you're not really sure what's going on with the pig.
Tu nekad nevari būt drošs, kas ar cūku tobrīd notiek.
I want to be sure that you really answer this question.
Es vēlos, lai jūs tiešām atbildētu uz šo jautājumu.
I'm sure he did. Is he really a rock 'n' roll drummer?
Viņš tiešām ir bundzinieks?
And we wouldn't really be sure if it's going to work or not.
Mēs tā īsti arī nezinātu, vai tas nostrādātu vai nē.
Member of the Commission. I am sure that something really will be done.
Komisijas loceklis. Es esmu pārliecināts, ka kaut kas tiešām tiks darīts.
Are we really sure that the products on our kitchen tables are safe?
Vai mēs patiešām esam pārliecināti, ka produkti uz mūsu ēdamgalda nav kaitīgi?
Yes. Sorry, I feel really stupid. I was told to make absolutely sure.
Atvainojiet, jūtos neveikli, bet man prasīja kārtīgi pārliecināties.
What do they do? Well, let's first check and make sure they're really amnesiac.
Piedodiet, dakterīt, man nav ne jausmas.
Without financial transparency, we can never be sure who is really behind the campaigns.
Bez finansiālās pārredzamības mēs nevaram būt droši par to, kam patiesībā ir svarīga kampaņa.
Referring to your question, sir, I am not really sure that I understood it.
Atgriežoties pie jūsu jautājuma, kungs, es neesmu pilnīgi pārliecināta, ka to sapratu.
And let me just do one more, just to really make sure that we really understand how all of this carrying business works.
Ļauj man dot vēl vienu piemēru, lai tiešām pārliecinātos, ka mēs patiešām saprotam, kā šī pārnešana strādā. lai tiešām pārliecinātos, ka mēs patiešām saprotam, kā šī pārnešana strādā.
Causality The donor can never be entirely sure about which measure can really create change.
Cēloņsakarība. Donori nevar būt pilnībā pārliecināti par to, kurš pasākums tiešām panāks izmaiņas.
Given where I found it today, I'm not really sure what it means any more.
Ņemot vērā to, kur to atradu šodien, es vairs neesmu īsti drošs, ko tas nozīmē.
Are you sure you're ready for the world to see you as you really are?
Vai esi gatava pasaulei parādīt savu īsto seju?
Yeah. I'm not really, you know, for sure, per say... what we're doing after graduation.
Jā, man īsti nav pārliecības kā tādas, ko darīsim pēc studijām.
So we must make sure that European e commerce really functions and consumers have right choices there.
Tāpēc mums ir jānodrošina, lai Eiropas elektroniskā tirdzniecība patiesi darboties un patērētājiem būtu tiesības izvēlēties.
We need to make sure that this does not happen, as it really eats away at people.
Mums ir jānodrošina, lai tas nenotiek, jo tas ļoti saēd cilvēkus.
No, sir, but with that. 357 sticking in my face, I can't really be sure. I'm sorry.
Nē, ser, ar to ieroci sejā bija tā pagrūti, neesmu pārliecināts, atvainojiet.
I'm sure she's a really nice Christian woman but we don't take care of those things here.
Droši vien viņa ir krietna kristiete, bet mēs ar to nenodarbojamies.
We really must make sure that this crisis does not derail our efforts to promote growth and jobs.
Mums tiešām jānodrošina, ka šī krīze neapdraud mūsu centienus veicināt izaugsmi un nodarbinātību.
Are you sure that your European Maritime Safety Agency really is equipped to deal with something like this?
Vai jūs esat pārliecināti, ka jūsu Eiropas Jūras drošības aģentūra tiešām ir sagatavota, lai spētu tikt galā ar kaut ko tādu?
Sure... Just like you know all that stuff about George Washington not really cutting down the cherry tree.
Protams, tāpat kā tu zini to, ka Džordžs Vašingtons nemaz nav nocirtis ķiršu koku.
Sure, sure, sure.
Protams, protams.
Sure, sure, sure.
Nu ja.
Sure, sure, sure.
Labi, protams.
really, really, really, really, really, really, really... sss...
tiešām, tiešām, tiešām, tiešām, tiešām, tiešām, tiešām...
Something really must come of this and then, in 2010, we will say sure enough, that was a good move.
Kaut kam patiešām ir jāizdodas, un tad 2010. gadā mēs teiksim protams, tas bija labs gājiens.
Sure, sure.
Protams, protams.
Sure. Sure.
Protams.
Sure, sure.
Labi.
Sure, sure.
Protams.
I'm really not sure, and I'm not here to tell you to burn your DVD player and throw out your Tolstoy.
Es tiešām nezinu, un mans mērķis nav aicināt jūs sadedzināt savu DVD atskaņotāju un izmest savu Tolstoju.

 

Related searches: Have A Really Really Really Good Time - Really Really Really - Sure Sure - Really Sure - I'm Not Really Sure - Not Really Sure - I Am Really Sure - I Am Really Not Sure - I'm Really Not Sure - Really Sure If T -