Translation of "really sure if t" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Really - translation : Sure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Not sure, but really, really hoping...
Neesmu pārliecināts, bet ļoti ceru...
Really? You sure?
Pārliecināts?
I'm not really sure.
Īsti nezinu.
And we wouldn't really be sure if it's going to work or not.
Mēs tā īsti arī nezinātu, vai tas nostrādātu vai nē.
Oh, yeah, sure. I'm sure he's terrific. No, really.
Jā, jā, protams, viņš noteikti ir brīnišķīgs.
No one really knows for sure.
Neviens to īsti nespēj saprast.
You sure got quiet really fast.
Jūs gan ātri noklusāt.
I'm not sure, really. Oh, yeah.
Nu, nezinu.
I'm sure you're really gonna enjoy this.
Esmu pārliecināts, ka jums garšos.
Assuming nothing happens That we don 't really know
Cerēsim, ka nenotiks kas neparedzams.
I would say that, if we take our urgencies really seriously, Mr Mann should make sure that those people are here.
Es vēlos sacīt, ka, ja mēs patiesi nopietni uztveram mūsu steidzamos jautājumus, Mann kungam būtu jānodrošina, ka šie cilvēki ir šeit.
When I got back to his office, I wasn't really sure.
Kad es atgriezos viņa kabinetā, es nebiju īsti drošs.
So you're not really sure what's going on with the pig.
Tu nekad nevari būt drošs, kas ar cūku tobrīd notiek.
I want to be sure that you really answer this question.
Es vēlos, lai jūs tiešām atbildētu uz šo jautājumu.
But don 't wear a frown Because it's really okay
Bet nerauc pieri, nav tik traki.
But don 't wear a frown, Because it's really okay
Bet nerauc pieri, nav tik traki.
Sure, if you like.
Jā, ja tu vēlies.
Well, if you're sure.
Ja tik skaidri zini.
Sure, if you're ready.
Protams, ja esiet gatavi.
If we really...
Ja mēs patiešām...
And I'm sure they can 't compare As far as taste Mrs.
Garša manējiem krietni pārāka
If permission is granted, we must be sure that Russia really does commit to the matter in question and initiates the necessary measures.
Ja atļauja tiks sniegta, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Krievija patiešām piedalīsies minētā jautājuma risināšanā un uzsāks vajadzīgos pasākumus.
I'm sure he did. Is he really a rock 'n' roll drummer?
Viņš tiešām ir bundzinieks?
Sure, if you want to.
Protams, ja tu tā gribi.
If you marry somebody who really, really loves you.
Ja tu apprecēsies ar kādu, kas patiešām tevi mīlēs, tad jā.
What if I made a really, really horrible mistake?
Ja nu es esmu pieļāvusi tiešām briesmīgu kļūdu?
Member of the Commission. I am sure that something really will be done.
Komisijas loceklis. Es esmu pārliecināts, ka kaut kas tiešām tiks darīts.
Yes. Sorry, I feel really stupid. I was told to make absolutely sure.
Atvainojiet, jūtos neveikli, bet man prasīja kārtīgi pārliecināties.
RTmovement c er t if i c ateR T t a x free allowance (2446)
RTnodokļa atlaide (2446)RTpārvadājumu sertifikāts
I'm not sure if he's home.
Neesmu pārliecināts, vai viņš ir mājās.
Don t drive or operate machines unless you are sure you re not affected.
Nevadiet transportlīdzekli un neapkalpojiet mehānismus, ja vien neesat pilnīgi drošs, ka Jums nav šādu traucējumu.
What do they do? Well, let's first check and make sure they're really amnesiac.
Piedodiet, dakterīt, man nav ne jausmas.
Without financial transparency, we can never be sure who is really behind the campaigns.
Bez finansiālās pārredzamības mēs nevaram būt droši par to, kam patiesībā ir svarīga kampaņa.
So, if you work hard and have a good career, if you work really, really, really hard, you'll have a great career.
Tātad, ja smagi strādājot ir laba karjera, ja ļoti, ļoti, ļoti smagi strādāšu, man būs lieliska karjera.
What if that really happened?
Tā? Kas tā?

 

Related searches: Have A Really Really Really Good Time - Really Really Really - Sure Sure - Really Sure - I'm Not Really Sure - Not Really Sure - I Am Really Sure - I Am Really Not Sure - I'm Really Not Sure - Really Sure If T -