Translation of "reduce paperwork" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Paperwork - translation : Reduce - translation : Reduce paperwork - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Paperwork.
Rakstu darbi.
Reducing paperwork
Formalitāšu mazināšana
It's paperwork.
Tur ir dokumenti.
It's the paperwork.
Darbs ar papīriem.
A paperwork mistake.
Dokumentos.
Fuck the paperwork.
Pie velna papīrus.
Besides, I hate paperwork.
Starp citu man riebj papīru darbi.
Less paperwork for me.
Man būs mazāk darba ar papīriem.
Paperwork is boring. Oh.
Papīri ir garlaicīgi.
You got the paperwork?
Tev ir dokumenti?
Get the paperwork started.
Sāc kārtot dokumentus.
You got the paperwork.
Tu dabūji dokumentus.
You filed the paperwork.
Jūs aizpildījāt dokumentus.
Based on its ongoing review of River Information Services, the Commission will make proposals to improve cargo handling facilities and reduce paperwork.
Pamatojoties uz pašreiz notiekošo upju informācijas pakalpojumu pārskatīšanu, Komisija sagatavos priekšlikumus kravu apstrādes un pārkraušanas iekārtu uzlabošanai un administratīvo dokumentu apjoma samazināšanai.
Anything wrong with his paperwork?
Kaut kas nav kārtībā ar viņa papīriem?
Mm, different city, same paperwork.
Cita pilsēta, tie paši darbi ar dokumentiem.
I'll get the paperwork going.
Es nokārtošu dokumentus.
I did all the paperwork.
Es uzrakstīju dokumentus.
They signed the paperwork, Wyatt.
Viņi parakstīja dokumentus, Vaijet.
All his paperwork is here.
Papīri ir kārtībā.
ASAC's reviewing the paperwork now.
Atbildīgo īpašo aģentu palīgi šobrīd pārskata dokumentus.
You're not worth the paperwork.
Tu neesi aizpildāmā protokola vērts.
That's a lot of paperwork.
Te gan ir daudz dokumentu.
The single market has slashed paperwork.
Vienotais tirgus ir samazinājisformalitātes.
Was absolutely no time for paperwork.
Nebija iespējams strādāt ar tiem visiem papīriem
It creates a lot of paperwork.
Tas prasa daudz dokumentācijas.
She filled out some paperwork, right?
Ir taču dokumenti.
You stare at paperwork all day.
Tev visu dienu jāblenž uz papīriem.
Yes, I have his paperwork here.
Jā, atskaite ir te. Labi.
Left some insurance paperwork in there.
Aizmirsu apdrošināšanas dokumentus.
I see you found your paperwork.
esi atradis savus dokumentus .
There's no paperwork on the kid.
Par viņu nav nekādu dokumentu.
You're gonna bury them in paperwork.
Tu viņus apraksi dokumentos.
Just sign some start paperwork, sir.
Tikai parakstiet dažus sākuma dokumentus, ser.
That would limit the stacks of paperwork.
Tas ierobežotu papīru kalnus.
I have collected all sorts of paperwork.
Un tad es aizbēgu uz dienvidiem. Ar ko gan tikai es šeit neesmu nodarbojies.
I've got to go sign some paperwork.
Man jāiet parakstīties.
The bank has paperwork signed and notarized.
Banka papīrus ir parakstījusi un apstiprinājusi pie notāra.
I got paperwork that proves it did.
Man ir papīri, kas pierāda, ka tas eksistēja.
Following up on paperwork and so forth.
Rakstu darbi un tamlīdzīgas lietas.
You have the paperwork we talked about?
Tev ir dokuments, par ko runājām?
They're trying to bury you in paperwork.
Viņi cenšas tevi aprakt zem papīriem.
I don't know, it's just some paperwork.
Nezinu, kaut kādi dokumenti.
This cuts paperwork and considerably reduces response time.
Tas samazina papīru kalnus un ievērojami saīsina atbildes laiku.
You will have to spend time completing paperwork
Jums būs jāpavada laiks, aizpildot dokumentus par

 

Related searches: Reduce Paperwork - Reduce Reduce - Paperwork - Paperwork Reduction Act - Legal Paperwork - Financial Paperwork - Complete Paperwork - File Paperwork - Administrative Paperwork - Necessary Paperwork -