Translation of "reduce reduce" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Reduce - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Reduce only Reduce only
Jāsamazina tikai Jāsamazina tikai
Reduce only Ribavirin Reduce only
Jāsamazina tikai alfa 2b peginterferona
Dosage modification guidelines Reduce only Rebetol Reduce only
pielāgošanas vadlīnijas Jāmazina tikai Rebetol
Reduce
Mazināt
Reduce
Pārtraukt
Reduce
3
We must reduce all unnecessary emissions and reduce transport.
Mums ir jāsamazina visas nevajadzīgās emisijas un transportlīdzekļu skaita.
Reduce only
Jāsamazina tikai Jāsamazina tikai
Reduce only
raksturlielumi
Reduce Texturing
Samazināt tekstūru
Reduce detail
Mazāk detaļu
Reduce Colors
Samazināt krāsas
Reduce To
Samazināt uz
Reduce Tree
Sakļaut koku
Reduce exposure
ietekmes samazināšana
If we can reduce demand, then access to services will also reduce.
Ja mēs varētu samazināt pieprasījumu, tad samazinātos arī piekļuve pakalpojumiem.
Withhold Reduce Withhold
Mazināt Pegasys devu Atturēties no
Withhold Reduce Withhold
ribavirīna devu ribavirīna
Reduce only PegIntron
ribavirīna deva līdz
Reduce Uniform Noise
Samazināt vienmērīgo troksni
Reduce JPEG Artifacts
Samazināt JPEG kropļojumus
Reduce to Grayscale
Pārveidot uz pelēktoņu
Reduce to Monochrome
Pārveidot uz melnbaltu
Reduce to Grayscale
Pārveidot uz pelēktoņu
Dosage modification guidelines for children and adolescents Reduce only Rebetol Reduce only interferon
Devas pielāgošanas vadlīnijas Jāmazina tikai Rebetol
Further reduce sector specific taxes and reduce the tax wedge for low income earners.
Vēl vairāk samazināt sektoram specifiskos nodokļus un samazināt nodokļu īpatsvaru darbaspēka izmaksās nelielu ienākumu saņēmējiem.
PREZISTA might reduce its
PREZISTA var samazināt
Reduce to 256 Color
Pārveidot uz 256 krāsām
Atripla can reduce the
Atripla var
to reduce production costs,
samazināt ražošanas izmaksas,
WHY REDUCE NOISE EXPOSURE ?
KāDēļ SAMAzINāT PAKļAUTīBU TROKSNIM?
commitments to reduce CO2
Darba gandrīz nekāda, bet rezultāts ir lielisks!
Help reduce CO emissions
Palīdzēt samazināt CO2
reduce CO2emissions from vehicles.
Bieži vien nevajadzīgi tērējam enerģiju, neapzinoties, cik izšķērdīgi rīkojamies.
To reduce waiting times
Klientu vadība pārejas laikā
ACTIONS PLANNEDTO REDUCE RISK
RISKA IZVĒRTĒJUMS NOVĒRTĒJUMS
To substantially reduce ý (
Ievērojami samazināt
Let's reduce him further.
Samazinąsim tąs vŗl vairąk.
reduce mortality in sheep
samazināt aitu mirstību
Any improvement in safety will reduce accidents and other incidents, save lives and reduce injuries.
Visi drošības uzlabojumi samazinās nelaimes gadījumu un citu incidentu, kā arī bojāgājušo un ievainoto skaitu.
Community level procedures will reduce this obstacle and also reduce the administrative burden for enterprises.
Kopienas mēroga procedūras mazinās šo šķērsli un arī uzņēmumu administratīvo slogu.
So, yes and yes again let us reduce pesticide use and let us reduce it quickly.
Tāpēc, jā un vēlreiz jā, samazināsim pesticīdu lietošanu, un darīsim to nekavējoties.
Systemic corticosteroids reduce calcium absorption.
Sistēmiskie kortikosteroīdi mazina kalcija uzsūkšanos.
medicines to reduce blood pressure.
zāles asinsspiediena pazemināšanai
(b) to reduce food dependency
b) samazināt pārtikas atkarību

 

Related searches: Reduce Reduce - Reduce - Reduce Costs - Reduce Waste - Reduce Motion - Reduce Risk - Reduce Complexity - Reduce To Practice - Reduce To The Max - Reduce Exposure -