Translation of "return channel" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Channel - translation : Return - translation : Return channel - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Interactive services require a return channel for content.
Interaktīviem pakalpojumiem nepieciešams saturam piemērots retūrkanāls.
However, as for satellite, DVB T does not provide for a return channel and has only one channel which carries the signal to the end user 83 .
Salīdzinājumā ar satelīta platformu DVB T tomēr nepiedāvā retūrkanālu, bet gan tikai kanālu, kurā signālu pārraida līdz galapatērētājam 83 .
Channel impeller and side channel pumps
Lauksaimniecības vai dārzkopības mehāniskās ierīces, ar roku vai citādi darbināmas, šķidrumu un pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai (izņemot laistīšanas ierīces, pārnēsājamas ierīces un smidzinātājus un izkliedētājus, kas paredzēti uzstādīšanai uz traktoriem vai piekabināšanai traktoriem)
Channel impeller pumps and side channel pumps
citādi degļi, ieskaitot kombinētos
Channel impeller pumps and side channel pumps
ar automātiskās vadības ierīci
Government subsidies to Italian consumers for the purchase of an MHP receiver with return channel functionality reduce the additional cost of MHP.
Valdības subsīdijas Itālijas patērētājiem, kas vēlas iegādāties MHP uztvērēju ar atpakaļkanāla īpašību, samazina MHP papildus izmaksas.
Channel
Kanāls
Channel
Kanāls
Channel
Kanāls
Channel
Kanāli
and 5th rows channel raster (in kHz) and channel number.
un 5. rinda kanāla rastrs (kHz) un kanāla numurs.
Channel centre frequencies are 864,9 MHz (0,2 MHz channel number).
Kanāla vidus frekvences ir 864,9 MHz (0,2 MHz kanāla numurs).
Alpha Channel
Alfa kanāls
Channel Mixer...
Kanālu maisītājs...
Channel Mixer
Kanālu maisītājs
Update Channel
Atjaunināt kanālu
Channel View
Kanālu skats
dual channel
divkanālu
single channel
vienkanāla
DMA Channel
DMA kanāls
RF Channel
Radiofrekvences kanāls
Channel 1
1. kanāls
Channel 2
2. kanāls
Fibre channel
Šķiedras kanāls
Multi Channel
Daudzkanālu
Mono Channel
Mono kanāls
Left Channel
Kreisais kanāls
Right Channel
Labais kanāls
Channel Down
Kanāls lejupA button on a Remote Control
Channel Up
Kanāls augšupA button on a Remote Control
Dual Channel
Duālais kanāls
Client channel
Klienta kanāls
Server channel
Servera kanāls
Channel Sources
Kanāls
Maximize Channel
Maksimizēt Kanāls
Minimize Channel
Minimizēt Kanāls
Channel eight.
8. kanāls.
Channel 3.
3. kanāls.
Channel 12.
12. kanāls.
Channel 3.
3.kanāls.
Eastern Channel
Lamanša austrumdaļa
Channel number
Kanāla numurs
Eastern Channel
Lamanša austrumu daļa
Eastern Channel
Lamanša austrumdaļa
Channel spacing
Attālums starp kanāliem

 

Related searches: Channel-to-channel Isolation - Channel-by-channel Basis - Channel Bandwidth Channel Spacing - N Channel M Channel - From Channel To Channel - Audio Return Channel - Return Channel - Return Return Him - Channel - Distribution Channel -