Translation of "return return him" to Latvian language:


  Dictionary English-Latvian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We should return him.
Mums viņš jāatdod.
Return him to me.
Atdod viņu man.
You need to return him to us.
Jums viņu jāizdod.
And now I'll return him to where he belongs.
Un tagad atdošu viņu savējiem.
Junction, coming towards him on his return from that place.
Junction, kas nāk pret viņu pēc atgriešanās no šīs vietas.
I shall have to pick him up on my return.
Man ir uzņemt viņu par manu atgriešanos.
For that, I promised to return him to the Deadland.
Tāpēc sūtīšu atpakaļ uz cietumu.
(k) set up pools of forced return monitors, forced return escorts and return specialists
k) izveido piespiedu atgriešanas uzraudzības speciālistu, piespiedu atgriešanas pavadīšanas speciālistu un personu atgriešanas speciālistu rezervi
I've asked him to return the favor and believe in me now.
Tādēļ lūdzu palīdzību un noticēt man tagad.
I'm to find Jack and convince him to return to Port Royal.
Man jāatrod Džeks un viņš jāatved.
I promised to return it to its owner before I shot him!
Aizņēmos. Un apsolīju to atgriezt īpašniekam.
In return... you're never gonna talk about him again on the air.
Apmaiņā pret to... Jūs nekad vairs par viņu pārraidēs nerunāsiet.
Given his history, I was advised to return him to the authorities.
Man ieteica viņu nodot varasiestādēm.
Return
Darbinātkeyboard key name
Return
ReturnQShortcut
RETURN
ATGRIEŠANA
Return
Vairs nav
Return
Nav
They will win him the Earth, in return, I suspect, for the Tesseract.
Tie iekaros Zemi apmaiņā pret Teseraktu.
Maybe they can return him to the store... and get their money back!
Varbūt viņu var atdot veikalā un dabūt atpakaļ naudu!
Carriage Return
Kursora atgriešanās
SDL Return
Šablonu Joslas UzstādījumiStencils
forced return
Piespiedu atgriešana
Return fire!
Uguni!
Return cooperation
Sadarbība izraidīšanas jomā
Voluntary Return
Brīvprātīga atgriešanās
Voluntary return
Brīvprātīga atgriešanās
Minimum return
Minimālā peļņa no kapitāla
Let him who is in the field not return back to get his clothes.
Un kas ir tīrumā, lai neatgriežas paņemt savus virssvārkus!
Let him who is in the field not return back to take his cloak.
Un kas būs tīrumā, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes!
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Un kas ir tīrumā, lai neatgriežas paņemt savus virssvārkus!
Let him return to the Duke and speak of the generosity of his queen.
Lai atgriežas pie hercoga un stāsta par karalienes cēlsirdību.
(l) set up and deploy European Return Intervention Teams during return interventions
l) izveido un izvieto Eiropas personu atgriešanas nodrošināšanas vienības operāciju personu atgriešanas nodrošināšanas laikā
Communication on return policy Report on the implementation of the return directive
Paziņojums par atpakaļnosūtīšanas politiku ziņojums par atgriešanas direktīvas pārskatīšanu
Never to return.
Nekad, lai atgrieztos.
return of capital,
kapitāla atdeve,
Originator Return Address
Izstūtītāja atpakaļadrese
25 return to
par 25 atkal
(c) return messages
(c) atbildes ziņojumiem
Child return procedure
Bērna atpakaļatdošanas procedūra
China's economic return
Ķīnas ekonomiskā atdeve
Ensuring effective return
Atgriešanās efektīva nodrošināšana
Facilitating return migration
Reemigrācijas vienkāršošana
forced return (operations)
Piespiedu atgriešana (darbības)
Return and imputation
Sūtīšana atpakaļ un ieskaitīšana

 

Related searches: Return Return Him - Love Him Or Hate Him - Welcome Him In Our Team And Wish Him - Thank Him And Wish Him - We Find Him Him - Call Him Him Out - Thank Him For His Commitment And Wish Him - Left Him Him - To Remind Him Him Of - She Cut Him Dead. She Ignored Him. -